Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Santos Martínez Trabal

Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català, tot i que es faran servir diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

  • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Descripció


L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per a la creació musical associada a un producte audiovisual. Aquests coneixements contribuiran a aprofundir en la comprensió dels diversos  significats, usos i funcions de la música en els mitjans audiovisuals.

Continguts


I. Elements bàsics del llenguatge musical

Durada: Pulsació, tempo, ritme. Figures i silencis. Accents. Compàs. Síncopes, contratemps. Polirítmia.

Altura: Intervals. Escales. Acords. Tonalitat. Construcció melòdica (frases, motius). Àmbit o extensió, tessitura. Contorn melòdic. Monodia, polifonia. Homofonia i contrapunt. Melodia i acompanyament. El leitmotiv. Progressions d’acords típiques.

Intensitat: Pianíssimo, fortíssimo, crescendo, diminuendo, sforzando, etc.

Timbre: Instrumentació, orquestració. Envolupant. Efectes (filtres, reverbs, delay, chorus, flanger, phaser, distorsió, etc.).

Aural staging.

Forma musical, estructura.

Gèneres i estils musicals. Convencions musicals als mitjans audiovisuals, clixés (música de terror, ciència ficció, romanç, aventures, acció, western, comèdia, etc.).

El model simfònic romàntic. Música programàtica. Dodecafonisme i atonalitat. Música electrònica. Jazz. World Music. Modernisme. Minimalisme.

 

II. Introducció a la creació musical amb eines DAW

Reaper, Reason i Pro Tools:

Presentació dels entorns

Pistes d’àudio, MIDI i instruments virtuals

Eines d’edició d’àudio

Edició MIDI

 

III. La creació musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals

Música de llibreria

Música original i compilation scores

Usos i funcions de la música cinematogràfica

Elaboració d'una cue list

Temp tracks, Click tracks

Processos de mescla i dubbing

Anàlisi musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals 

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació en tres blocs:

  • Treball: producció de música per a un producte audiovisual (40%)
  • Tests de seguiment (10%)
  • Prova final (50%)

Per fer mitjana caldrà haver superat el treball obligatori i la prova final amb un mínim de 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 al treball l’hauran de recuperar. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 a la prova global hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes de les proves parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les proves parcials no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Chion, Michel (1997). La música en el cine. Paidós.

Kalinak, Kathryn (2010). Film Music. A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Herrera, Enric (1995). Teoría Musical y Armonía Moderna (Vol. I & II). A. Bosch.

Complementary

Davis, Richard (2010). Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press.

Audissino, Emilio (2017). Film/Music Analysis. A Film Studies Approach. Palgrave Macmillan.

Álamo, Lamberto del (2020). El cine y su música. Secretos y claves. Rialp.

Kühn, Clemens (1998). Tratado de la forma musical. SpanPress.

Kühn, Clemens (2003). Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Idea Books.

Piston, Walter (1984). Orquestación. Real Musical.

Smith, Reginald (2002). Musical Composition. Oxford University Press.

Xalabarder, Conrado (2013). El Guion Musical en el Cine. Mundo BSO.

Bribitzer-Stull, Matthew (2015). Understanding the Leitmotif. From Wagner to Hollywood Film Music. Cambridge University Press.

Mouëllic, Gilles (2011). La música en el cine. Paidós.

Neumeyer, David (2015). Meaning and Interpretation of Music in Cinema. Indiana University Press.

Tagg, Philip (2013). Music’s Meanings: a modern musicology for non-musos. The Mass Media Music Scholars’ Press.

Denisch, Beth (2017). Contemporary Counterpoint: Theory & Application. Berklee Press.