Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Roquer Gonzalez
Angel Valverde Vilabella 

Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura té com a eix principal la producció sonora (enregsitrament, edició i mescla) en exteriors, plató i estudi.

Es consoliden conceptes treballats a Àudio i Sonorització i també a Creació Musical per mitjà de la praxi en els tres contextos mencionats anteriorment.

Al finalitzar l’assignatura l’alumne assumirà la producció sonora d'una obra audiovisual per tal de consolidar els conceptes teòrics i eines pràctiques de l'assignatura.

 

Continguts


TEORIA
TEMA 0 - Consolidació de conceptes bàsics d’àudio
TEMA 1 - Introducció al Foley i al doblatge
TEMA 2 - Microfonia i captura a exteriors
TEMA 3 - Introducció a l’àudio digital 
TEMA 4 - Consolidació sistemes DAW


PRÀCTIQUES 
P1. Repàs cadena d'àudio a l'estudi d'enregistrament
P2. Edició a Pro Tools 
P3. Foley
P4. Doblatge (I)
P5. Doblatge (II) 
P6. Enregistrament exteriors
P7. Editatge, processat i mescla 
P8. Introducció al disseny de so

 

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació a partir dels blocs següents:

 

Quatre proves parcials distribuïdes al llarg del trimestre. Aquestes proves es faran a través d'un sistema online i el seu valor total (la suma dels quatre) serà del 10% sobre la nota global de l'assignatura.

Exercici de captació sonora en exteriors, edició i mescla del material enregistrat. S'entregarà seguint les indicacions publicades al Moodle de l'assignatura (eCampus). El seu pes sobre la nota final serà d'un 10%.

Projecte final a entregar seguint les indicacions publicades al Moodle de l'assignatura (eCampus). El seu pes sobre la nota final serà d'un 30%.

Examen final que englobarà tots els continguts de l'assignatura, el seu pes sobre la nota final serà d'un 50%.

 

Per fer mitjana caldrà haver superat l'examen final. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior al 5 a l'examen final hauran de fer un examen de recuperació que també s'haurà d'aprovar amb un 5; es mantindran la resta de notes dels exàmens parcials i les pràctiques. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les pràctiques, els exàmens parcials i el treball final no disposen de recuperació.

Els exàmens i les qualificacions sobre les pràctiques podran ser revisades en una data i lloc publicitats pel professor a través del Moodle de l'assignatura.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

BARTLETT, Bruce (1995). Técnicas de micrófonos en estéreo. Instituto Oficial de Radio Televisión Española.

MILES, Huber David (2014). Modern Recording Techniques. Abingdon: Focal Press.

WHITE, Glenn (2005) The Audio Dictionary. Seattle: Washington Press. 

Complementary

BUTLER, Tom (1994). Manual de audio Fender. Trad. d’Alberto Gutiérrez Marín. Fender musical instruments Corporation.

MAS, Carles (2002). Manual de sonoritzación en directo. Barcelona: UNA 

KATZ, Mark. (2004). Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.

Unitat d'Igualtat. (2018). Guia d'ús no sexista del llenguatge. Tecnocampus