Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Daniel Torras Segura

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L’assignatura Ràdio ens ofereix una introducció pràctica i teòrica dels principis narratius i de funcionament d’aquest mitjà tradicional i altres recursos o canals radiofònics. Al llarg del curs, es treballa la teoria dels diferents formats més habituals del mitjà radiofònic, el seu llenguatge i tècnica, i, alhora, s’experimenten a l'estudi els recursos sonors i tècnics amb els quals es realitza un programa de ràdio. L’assignatura també tracta models de negoci i d’organització, així com l’adaptació del mitjà al nou context digital.

Les pràctiques són obligatòries i es realitzen en grups de 4 o 5 persones, depenent de la tasca a desenvolupar. Les sessions pràctiques consisteixen en la producció, enregistrament i postproducció d’indicatius, falques, enquestes, informes i magazines amb una qualitat professional suficient per a ser emesos per una emissora de ràdio real.

 

Continguts


El programa d’aquesta assignatura s’estructura en sis blocs de contingut que fan referència als àmbits generals de coneixement tractats en el curs.

Contingut 1: Característiques del mitjà radiofònic

Activitats 3, 4 i 7

Descripció

En aquesta unitat analitzem les característiques pròpies de la ràdio com a mitjà de comunicació i quins elements li són inherents i indispensables.

Activitats vinculades

Activitats 3, 4 i 7

 

Contingut 2: Rols professionals i elements tècnics en l’emissió radiofònica

Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7

Descripció

Aquest bloc presenta els rols professionals que intervenen en el disseny, producció i emissió d’un programa radiofònic. També es fa referència a l’equip tècnic bàsic d’una emissora i a les tècniques més elementals en la realització d’un programa.

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7

 

Contingut 3: Els recursos sonors radiofònics

Activitats 1, 2, 3, 4, 5,  i 7

Descripció

Es fa referència als elements narratius i als recursos sonors característics de la ràdio. Aquest contingut tracta aspectes com:

-       La locució

-       La paraula

-       La música

-       Els efectes de so

-       El silenci

Es realitza també una introducció al guió radiofònic.

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4, 5,  i 7

 

Contingut 4: Formats i programes radiofònics

Activitats 2, 3, 4, 5, i 7

Descripció

Aquest bloc explica les tècniques de redacció i producció per a cada gènere periodístic i cada format radiofònic. En concret, es treballen més profundament l’entrevista, el reportatge, la notícia i els indicatius i la falca publicitària. També s’estudia i es practica el format del magazine.

Activitats vinculades

Activitats 2, 3, 4, 5, i 7

 

Contingut 5: Models de programació i negoci

Activitats 5, 6 i 7

Descripció

Aquest contingut estudia quins models de programació existeixen, quines característiques té cadascun, quines formes d’organització poden adoptar les emissores i quins models de negoci existeixen avui en dia en l’àmbit radiofònic. També es comenten els principis legals més importants relacionats amb el periodisme per a ràdio.

Activitats vinculades

Activitats 5, 6 i 7

 

Contingut 6: L’evolució i adaptació del mitjà radiofònic al context digital

Activitats 5, 6 i 7

Descripció

S’estudia quina ha estat l’evolució comunicativa del mitjà radiofònic al llarg de la història, sobretot respecte els seus continguts.

S’observen les innovacions de la ràdio digital i els requisits per fer una emissora online. Es valora com afecta l’entorn digital a la producció i redacció de notícies i informació radiofònica en general.

Activitats vinculades

Activitats 5, 6 i 7

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es divideix en la part teòrica, que compta un 50%, i la part pràctica amb un 50% de la nota final. Per aprovar l’assignatura cal haver aprovat tant la part teòrica com la pràctica, si no, no es farà la mitja global i se n’haurà de recuperar la part corresponent.

Per poder avaluar les pràctiques cal haver realitzat totes les activitats i haver assistit a totes les sessions presencials. L’assistència a les sessions de pràctiques presencials és obligatòria i si es tenen més de dues faltes, no s’avaluarà: la part pràctica s’haurà de recuperar.

L’avaluació de la part teòrica (50%) es realitza mitjançant les següents activitats:

                                                                  Sobre el 100% de la teoria

PROVA 1                                                                   30%

PROVA 2                                                                    30%

Presentació anàlisi sobre una emissora                    20%

Activitats i participació a classe                                 20%

 

L’avaluació de la part pràctica (50%) es realitza comptant els següents elements i treballs:

                                                                  Sobre el 100% de les pràctiques          

Programa 1                                                                  15%                                               

Programa 2                                                                  25%   

Programa 3                                                                  40%

Informe de grup                                                            5%

Informe individual                                                         10%

Assistència i participació                                              5%

 

El càlcul de la nota final és:

NOTA FINAL = [((PROVA1 0,30)+(PROVA2 0,30)+(Presentació 0,20)+(Activitats 0,20)) 0,50]+[((Programa_1 0,15)+(Programa_2 0,25)+(Programa_3 0,40)+(Inf.Grup 0,05)+(Inf.Ind 0,1)+(Assist 0,05)) 0,50]

El plagi en qualsevol activitat o treball representa un zero immediat en l’avaluació.

 

RECUPERACIÓ

Segons la normativa vigent tan sols podran acollir-se a la recuperació aquells estudiants que no hagin arribat al 5 en la nota final de l’assignatura o que no hagin aconseguit aprovar una de les dues parts, teoria o pràctica. La recuperació serà únicament d’aquelles parts no aprovades.

Per a recuperar la part de teoria es realitzarà un examen escrit d'acord amb la metodologia i objectius del curs.

Per a recuperar la pràctica es realitzarà també un examen escrit on es plantejaran casos pràctics i es poden sol·licitar exercicis de locució i realització radiofònica.

Bibliografia


Bàsic

RODERO, Emma. Producción radiofónica. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005 (Signo e imagen, 85)

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. 4a. Ed. Madrid: Editorial Cátedra, 2004 (Signo e imagen, 35)

TORRAS, Daniel. La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC, 2018.
 

Complementary

RODERO, Emma; SOENGAS, Xosé. Ficción Radiofónica. Madrid: Instituto Radio Televisión Española, 2010.

RODERO, Emma i SOENGAS, Xosé. Ficción radiofónica : cómo contar una historia en la radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2010

https://www.freesound.org/

http://www.findsounds.com/

http://www.webplaces.com/html/sounds.htm

http://freemusicarchive.org/

McLEISCH, Robert. Radio Production. Oxford: Focal Press - Routledge, 2005

BALSEBRE, Armand. Historia de la radio en España. Madrid: Cátedra, 2001 (Signo e imagen, 66)

MARTÍN, Isidoro. El guión radiofónico. Barcelona: Pentágono, 1961

http://www.ccma.cat/llibredestil/

CUNÍ, Josep. La ràdio que triomfa. L’abecedari d’això que en diem magazín. Barcelona: Pòrtic, 1999 (Eines de periodista, 4)

MARTÍ, Josep M. De la idea a l’antena. Tècniques de programació radiofònica. Barcelona: Pòrtic, 2000 (Eines de periodista, 5)

LÓPEZ, Nereida i PEÑAFIEL, Carmen. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000

LARRAÑAGA, José. Redacción y locución de la información audiovisual: escribir noticias para la radio y la televisión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006

WILLIAM, Christopher. Writing for radio. Londres: Bloomsbury Academic, 2015

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patricia. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010 (Signo e imagen, 128)

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/index.html

http://manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/

http://www.acn.cat/

CEBRIÁN, Mariano. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones: del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Fragua, 2007 (Fragua Comunicación, 46)

FRANQUET, Rosa. Història de la ràdio a Catalunya al segle XX: de la ràdio de galena a la ràdio digital. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Radiodifusió i Televisió, 2001 (Textos i documents, 19)

RODERO, Emma. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis, 2011 (Comunicación Audiovisual, 9)

http://www.purple-planet.com/

KEITH, Michael C. Técnicas de producción de radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 1992

ORDUNA, Guillermo. El Periodista de radio: y… ¿quién está al otro lado? Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2015

MARTÍNEZ, M. P.; MORENO, E. (Eds.). Programación radiofònica. Arte y técnica del dialogo entre la radio y su audiència. Barcelona: Ariel, 2004.

ORTIZ, M.A.; LÓPEZ, N. (Eds.). Radio 3.0. Una nueva radio para una nueva era. La democratización de los contenidos. Madrid: Editorial Fragua, 2011.