Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Roquer Gonzalez

Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura recull les competències teòriques i pàctiques vistes a Àudio i Sonorització, Creació Musical i Producció Sonora per consolidar-les en l'àmbit de la producció musical. Es treballa tant en l'àmbit de l'anàlisi com de la praxi a l'estudi d'enregistrament, combinant la teoria i la praxi tant a les sessions de grup gran com a les sessions a l'estudi d'enregistrament i al laboratori. No obstant, la metodologia de treball es divideix en dues parts diferenciades:

- Sessions amb grup gran (2h setmanals) on s'imparteixen coneixements teòrics i es plantegen exercicis pràctics a resoldre a l'aula.

- Sessions en grup reduït a l'estudi d'enregistrament i al laboratori (2h setmanals), en les quals es desenvolupen activitats teòrico-pràctiques centrades en l'enregistrament, l'edició i la mescla musical.

L´assistència a les pràctiques és obligatòria.

Continguts


TEORIA

BLOC 1 - Història de la producció musical: gèneres, estils i escoles de producció

1. Les nocions de 'producció musical' i els diversos conceptes associats al terme 'productor'.

2. Breu recorregut per la història de la producció musical. Estils i escoles de producció.

3. El conflicte de les etiquetes, gèneres i estils musicals.

4. Relacions entre procediment tècnic i estètica sonora.

BLOC 2 - Eines i recursos creatius. Anàlisi de produccions.

1. Les eines de producció d’àudio. Capacitats correctives vs creatives.

2. Reconeixement auditiu dels efectes i processos creatius estudiats.

3. La perspectiva musicològica de la producció musical.

4. Anàlisi de produccions en l’àmbit discogràfic, cinematogràfic i publicitatari.

 

PRÀCTIQUES

PRÀCTICA 1 – RECORDATÒRI ESTUDI (2 hores lectives. Pràctica individual no avaluable).

PRÀCTICA 2 – CONSOLIDACIÓ DAW (2 hores lectives. Pràctica individual no avaluable).

PRÀCTICA 3 – EXERCICI SOBRE ELS MÒDULS DE L’ESTUDI (2 hores lectives + 4h de treball autònom. Pràctica avaluable).

PRÀCTICA 4 – ENREGISTRAMENT PISTA GUIA (2 hores lectives. Pràctica individual no avaluable).

PRÀCTICA 5  – COMPOSITE BASS PERFORMANCE (2 hores lectives + 4h de treball autònom. Pràctica individual avaluable).

PRÀCTICA 6  – ENREGISTRAMENT PERCUSSIÓ i/o BATERIA (2 hores lectives. Pràctica no avaluable).

PRÀCTICA 7 – EDICIÓ PERCUSSIÓ (2 hores lectives. Pràctica no avaluable).

PRÀCTICA 8 – ENREGISTRAMENT SOLISTA (2 hores lectives. Pràctica no avaluable).

PRÀCTICA 9 – MESCLA (2 hores lectives. Pràctica no avaluable).

PRÀCTICA 10 – TREBALL AUTÒNOM PROJECTE FINAL (2 hores lectives. Pràctica no avaluable).

Les pràtiques 3 i 5 poden ser requerides per a ponderar la nota final de l’assignatura.

 

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació en quatre blocs: 

Tests de seguiment (20%).

Projecte de producció musical  (15%).

Memòria escrita del projecte (15%).

Prova final (50%).

 

Per fer mitjana caldrà haver superat la prova final amb un mínim de 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 a la prova global hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes dels tests parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Els tests parcials i el treball no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Levitin, D.J. 2008. How recordings are made (I) in Audio anecdotes III: Tools , tips and techniques for digital audio(pp. 3-14). Natick: A.K. Peters 

Gibson, David. 1997. Styles of mix; Visual Representations. Dins The Art of Mixing. A Visual Guide to Recording. Michigan: MixBooks.

Zagorski-Thomas, Simon. 2014. The Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press.

Complementary

Unitat d'Igualtat. (2018). Guia d'ús no sexista del llenguatge. Tecnocampus

Daley, Dan. 2004. “The Engineers Who Changed Recording.” Sound on Sound Magazine, October. http://www.soundonsound.com/people/engineers-who-changed-recording

Doyle, Peter. 2005. Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording, 1900-1960. Middletown: Wesleyan University Press.

Katz, Mark. 2010. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.

Théberge, Paul 1997. The Sound of Music. Dins de Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology. New England: Wesleyan.

Simons, David; 2004. The Atlantic Story / From Funk to Punk. Dins de Studio Stories. Londres: Backbeat Books

Cascone, Kim.  The Aesthetics of Failure: "Post-Digital" Tendencies in Contemporary Computer Music. Computer Music Journal, Vol. 24, No. 4 (Winter, 2000), pp. 12-18

Cunningham, Mark. 1996. Good Vibrations. A history of record production. London: Sanctuary Productions.

Frith, Simon and Zagorski-Thomas, Simon, editors. 2012. The Art of Recording Production: An Introductory Reader for a New Academic Field. Surrey: Ashgate Publishing.

Moylan, William. 2002. The Art Of Recording: Understanding and Crafting the Mix. Burlington, Massachusetts: Focal Press.

Chanan, Michael. 1995. Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music. London: Verso.

Roquer, Jordi. 2018. Sound hyperreality in popular music: On the influence of audio production in our sound expectations. Cambridge Scholar Publishing.