Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Anna Pilar Llacher Alsina
Irene Camposo Carmona 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

CATALÀ

CASTELLANO

I és possible que algun article, visionat o material de lectura estigui en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

Descripció


Aquesta assignatura realitza un acostament al procés de producció audiovisual i aprofundeix sobre les diferents fases de la producció d'un projecte audiovisual (televisió, cinema, multimèdia). El temari de l'assignatura és una aproximació als recursos humans i tècnics implicats en la producció audiovisual, i la seva organització, així com als recursos informàtics en la seva gestió. Això es realitzarà fent el seguiment d'ideació, producció, postproducció i comercialització d'un producte audiovisual.

Continguts


Tema 1: Introducció a l'ofici del productor                    
1.1 Què és la producció audiovisual? 
1.2 El productor de cinema i televisió. 
1.3 El context actual.

Tema 2: La preproducció            
2.1 Com sorgeix la idea? De la idea al projecte. 
2.2 Com ha de ser el projecte?
2.2.1 Viabilitat del projecte.
2.3 Com és un guió de cinema?
2.3.1 Desglossament i punt de vista de la producció.
2.3.2 Pensament creatiu i direcció d'equips.
2.4 Adquisició  dels drets de l’obra.
2.5 Registre de Propietat Intel·lectual.
2.6 Valoració del projecte.
2.7 Pressupost.
2.8. Pla de Finançament.
2.9 Recerca de finançament per projectes en desenvolupament. 
2.9.1 Fonts de finançament públic. 
2.9.2 Fonts de finançament privat.
2.10 Calendari de Treball.
2.11 Primeres reunions. Contracte NDA.
2.12 Proposta de càsting. Cartes d’interès.
2.13 Presentació del projecte a una cadena de TV.
        
Tema 3: La producció                    
3.1 Models de producció: coproduccions, produccions associades, micromecenatge, producció aliena. 
3.2 La recerca del soci productor.
3.3 Tasques de producció en el rodatge.
3.4 Els equips en la fase de rodatge. Casos concrets.
3.5 Un nou repte: els rodatges sostenibles.        
3.6 Altres fonts de finançament després del rodatge. 

Tema 4: La post-producció i comercialització                    
4.1 Control des de producció de tota la fase de muntatge. 
4.2 Pla de comunicació.
4.3 Mercats i Festivals.
4.4 Pitching.
4.5 Pla de difusió i distribució. 

Sistema d'avaluació


Avaluació i percentatges de la nota final 

50% examen teòric final de l'assignatura. 

50% exercicis pràctics 
Activitat 1: no avaluable. 
Activitat 2: 10% de la nota global.
Activitat 3: 10% de la nota global.
Activitat 4: 10% de la nota global.
Activitat 5: 10% de la nota global.
Actividad 6: 10% exercici lectura obligatòria 

 

  • Perquè l'examen faci mitjana amb la nota dels exercicis pràctics s'ha de treure com a mínim un 5 de l'examen. Amb menys d'un 5 a l'examen, no es fa mitjana i s'ha d'anar a l'examen de recuperació.
  • Les errades ortotipogràfiques de redacció i estil poden suposar la baixada de la nota tant en els exercicis pràctics com en l'examen final. 

  • La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Exercicis pràctics: L'assistència és obligatòria per tal d'aprovar les pràctiques. Per aprovar la part pràctica de l'assignatura és imprescindible l'assistència a les sessions i entregar totes les pràctiques. La part pràctica es fa de forma continuada al llarg del curs i no es recupera.

Recuperació: La recuperació consisteix en un examen que suposarà la nota final de l'assignatura. Les pràctiques no seran recuperables; la reavaluació de l'assignatura només contempla la realització d'aquest examen on es recupera el total de la nota. 
 

 

Bibliografia


Bàsic

MARZAL FELICI, JAVIER, GOMEZ TARÍN, FRANCISCO JAVIER (ed.) (2009). El productor y la producción en la industria cinematográfica. Madrid: Editorial Complutense, S.A.

 

SCOLARI, CARLOS. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto. 

PARDO, ALEJANDRO. (2016). Producción ejecutiva de proyectos cinematográficos. Pamplona: EUNSA.

Complementary

CARRILLO, JAVIER. (2018). Paradigma Netflix: El entretenimiento de algoritmo. Barcelona: Editorial UOC.

 

SUBIRÓS, PAU. (2015). El productor accidental. Editorial: Anagrama. Colección: Crónicas.

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia complementària i diferents articles sobre aspectes concrets de l'assignatura.

 

FERNÁNDEZ DIEZ, FEDERICO, MARTÍNEZ ABADIA, JOSÉ. (1994). La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós.

 

 

MARTÍNEZ ABADÍA, JOSE; VILA, PERE. (2004). Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emision y difusión de contenidos. Barcelona: Paidós.

 

FERNÁNDEZ DÍEZ, FEDERICO, BLASCO, JAUME. (1995). Dirección y gestión de proyectos. Aplicación a la producción audiovisual. Barcelona: Edicions UPC.            

 

JACOSTE QUESADA, JOSE G. (1996). El productor cinematográfico. Colección Experiencias e Investigación. Madrid: Editorial Síntesis.

 

MATAMOROS, DAVID. (coord.) (2009). Distribución y marketing cinematográfico: manual de primeros auxilios. Barcelona: Universitat de Barcelona.