Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jaume Teodoro Sadurní
Miguel Guillén Burguillos 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Impartició en català i materials en castellà i anglès.

Es valora especialment presentacions dels treballs de l'assignatura en llengua anglesa.

Competències


Competències específiques
  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L’assignatura d’Emprenedoria i Innovació, juntament amb la d’Economia i Administració d’Empreses, formen una matèria compacta que té per objectiu capacitat l’alumnat per a treballar en l’entorn empresarial actual caracteritzat per un alt nivell competitiu, una forta innovació  i una necessitat de professionals amb iniciativa i empenta.

És una assignatura de formació eminentment pràctica que s’orienta a les competències centrals de l’emprenedoria/innovació segons allò que recull la recerca i la pràctica actual en aquest camp.

En l'acabar l'estudiant ha d'assolir un bon nivell en competències com ara:  : i)  alertividad (capacitat per detectar i identificar oportunitats), ii) creativitat (capacitat per a donar resposta a oportunitats de forma original) iii) iniciativa personal (capacitat per a portar a terme  la solució amb autonomia mobilitzant els recursos necessaris per aconseguir-ho).

La competència emprenedora / innovadora és essencial en la formació de l’alumnat titulat superior segons el que estableix el vigent Marc Europeu Universitari (Entrecomp Framework/ EU) i el que regula el nivell MECES2 (Ministeri d’Universitats). En aquest sentit s'espera de les persones graduades  que tingui iniciativa, creativitat i autonomia per a desenvolupar-se sigui des de dins d'una organització ja establerta (com a intraemprendedor/a) o creant una iniciativa pròpia (com a emprenedors/es convencional o com a emprenedors/es socials).

1 ECTS = 10 hores d'aprenentatge dirigit + 15 d'aprenentatge autònom = 25 hores de dedicació

  Planing GMA  (6 ECTS)
# Teoria 1 (dimecres) Teoria 2 (dijous) Pràctiques Lliurements
1 Presentació assignatura  Conceptes  I Introducció al ToolBoard Canvas A1: Activitat Individual  Tarjeta de presentació
2 Conceptes II Treball en equip Escena 0: Equip (traball amb A1) A2: Activitat Individual : comentari de text
3 Design thinking  Taller Design Thinking Escena 1: Identificació del repte  1er lliurement de pràctiques (escena 0 i 1)
4 Mètodes d' investigació en el disseny  Mètodos d' investigació en el disseny (observacions i oportunitat) Escena 2: Observacions A3: video Design Thinking
5 Mètodes de creativitat (no classe/ recuperacions) Escena  3: Oportunitat  
6 Prova parcial 1 Models de negoci Escena 4:  Ideació 2on lliurement de pràctiques (escena 2 i 3)
7 Models de negoci Taller de models de negoci-2 Escena 5: Business Model A4: Activitat individual: models de negoci
8 Mètodes d' ideació (prototipus de l' Oferta) Mètodes de validació Escena 6: Oferta  3er lliurement de pràctiques (escenes 4, 5 y 6)
9 Finances per a Emprendedors Taller sobre com obrir una empresa Escena 7,8 i 9: Validació  
10 Visita d'un emprenedor Presentacions públiques en equip  4art. lliurement de pràctiques  (Pitch final)
Exam.   Exàmen final (prova 2)    
 

Continguts


Bloc A: Fonaments  en emprenedoria i innovació (30%)

Conceptes en emprenedoria i innovació. Investigació i estat de l'art en la matèria. Casos d’èxit en el sector.  Innovació incremental i innovació disruptiva. Innovació oberta. Industries culturals i indústries creatives (cadena de valor) i mercat. Gestió de la innovació. Finançament i inversió en emprenedoria. Capital llavor i capital risc. Competències emprenedores. Creativitat. Pensament en el disseny (Design Thinking). Disseny centrat en la persona. Disseny de Serveis. Metodologies àgils. Lean StartUp.  Eines en emprenedoria i innovació. Equip emprenedor. Motivació, actitud i talent en emprenedoria i innovació. Equip eclèctic.

 

Bloc B: Disseny del projecte d’emprenedoria i innovació (70%)

En emprenedoria i innovació el fil conductor del projecte està en la creació de valor. La creació de valor es basa en la cerca del encaix problema-solució i l’encaix oferta- demanda. En base a aquesta assumpció la persona emprenedora/innovadora és aquell que converteix en demanda un problema o una necessitat (no coberta, mal solucionada o que es pot solucionar millor amb noves tecnologies o nou coneixement).

Per tirar endavant un projecte innovador des de la filosofia Agile  es poden diferenciar tres fases: investigació (problema a resoldre), ideació (solució) i validació/implementació  (iniciativa de mercat).  En cada fase es desenvolupen les competències d’emprenedoria/innovació del pla d’estudis en un aprenentatge per acció: en investigació la competència d’identificar oportunitats, en ideació la competència de la creativitat i en validació la competència de la iniciativa / passar a l’acció.

 

1. Fase d'Investigació (del problema/necessitat per identificar  l’oportunitat)

1.1. Repte de partida.

Conceptes: Tendències. Tecnologies. Entorn. Cadena de valor. Anàlisi de Stakeholders

Mètodes: Anàlisis de dades. DAFO.PESTEL. 5 forces.

Eina: Mapa mental d'enquadrament del repte

2.2. Recerca en zona de problema

Concepte: Problema. Necessitat.

Mètodes: Entrevista qualitativa. Etnografia.

Eina de desenvolupament: Mural d'observacions.

2.3. Definició i marc d'oportunitat

Concepte: Empatia. Insight. Innovació.

Mètodes: Síntesi de problema. Persona.

Eina de desenvolupament: Mapa de síntesis per empatia

 

2. Fase d'Ideació en E & I (de l’oportunitat identificada a la solució a partir de la ideació)

2.1. Proposta de valor

Concepte: Valor. Idea.

Mètodes: Pluja d'idees. Co-creació. Selecció / valoració d'idees

Eina de desenvolupament: Mapa d'idees

2.2. Idea de Negoci

Concepte: Model de negoci. Variables de negoci

Mètodes: Generació de valor.

Eina de desenvolupament: Canvas de model de negoci

2.3. Oferta única de valor

Concepte: Experiència de client. Producte mínim viable.

Mètodes. Prototip conceptual. Prototip funcional.

Eina de desenvolupament: Mapa de viatge de client (service blueprint)

 

3. Fase de Validació en E & I (de la solució delimitada en una primera iteració a una oferta de mercat competitiva i capaç de captar demanda)

3.1. Generació de clients

Concepte: Generació de Client. Mercat. Escalabilitat.

Mètodes: Lean Startup. MVP.

Eina de desenvolupament: Canvas de validació

3.2. Full de ruta financer.

Concepte. Compte de resultats. Balanç. Tresoreria. Inversió

Mètodes: Mètriques. Experiments. Pla Econòmic i financer.

Eina de desenvolupament: Full de ruta financer

3.3. Llançament de la Iniciativa /demanda

Concepte: Capital llavor. Fòrum d'inversió. StartUp

Mètodes: Cas de negoci.

Eina de desenvolupament: Mapa mental del pitch

Sistema d'avaluació


Evaluació
Concepte Ponderació Observació
Activitats individuals 20% Lliurement des d'ecampus
Pràctiques 40% 3 lliurements d'igual pes i diferent rúbrica (veure rúbrica a ecampus) . Assistència obligada (tan sols es permet una falta sense ustificació oficial). 
Teoria 40%  Prova 1: (40% nota de teoria)
 Prova 2 :  (60% nota de teoria)
Nota final 100% Per aprovar cal que nota mitja superior o igual a 5 i a més cal que tant a nota mitja de teoría com la de práctiques sigui com a mínim de 5. En evaluació extraordinària (recuperació únicament de la part de teoria) la nota final màxima possible es de 5. En cas que la nota de pràctiques sigui menor a 5 l'asignatura queda automàticament suspesa sense opció de recuperació,

 

NOTA: 

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Osterwalder, Alexander et al. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers.

Teodoro, Jaume. 2017. Col.lecció d'apunts de clase 

Complementary

Blank, Steve (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. Pescadero, Calif: K & S Ranch, Inc.

Ries, Eric. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Business.