Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carlota Frisón Fernández
Lluís De Sola Llovet 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura optativa “Direcció cinematogràfica” es duu a terme al llarg del segon trimestre i compta amb 4 hores de teoria i 2 teoria de pràctiques a la setmana. Tot i així, el caràcter de l'assignatura és fonamentalment pràctic i pretén que l'alumne aprofundeixi en el que significa la direcció cinematogràfica com a expressió d'una idea a partir d'eleccions creatives. Es treballa des de la cerca de la idea a rodar fins a una primera versió del muntatge, passant per l'escriptura i l'anàlisi dels diferents departaments tècnic-artístics (art, fotografia, direcció d'actors…).  

L'objectiu de l'assignatura és la realització de curtmetratges per grups, amb una idea clara i ben comunicada. L'assignatura vol ajudar els alumnes a convertir-se en persones amb capacitat expressiva, estimulant la seva creativitat amb activitats diverses, unes de caràcter més tècnic i unes altres lligades a la teoria, més reflexives i conceptuals, amb una especial insistència en el caràcter íntim, honest i personal dels projectes que es desenvolupin.

L'assignatura es divideix en dues parts, teoria i pràctica, que es desenvoluparan de manera paral·lela. En la primera es tractaran qüestions tècniques sobre les diferents possibilitats expressives que ens ofereixen els departaments cinematogràfics i com aplicar-les als nostres projectes. Tot això des d'un punt de vista pràctic i aplicat a partir d'activitats. 

La segona és, en la pràctica, un taller en el qual es desenvoluparan projectes de curtmetratge per grups per a la seva posterior realització. Els alumnes s'organitzaran per grups que començaran des del primer dia a gestar la idea fonamental dels projectes. D'aquesta fase inicial sortiran els curtmetratges que es realitzaran. Els alumnes quedaran integrats així en un grup de treball, d'entre 4 i 5 persones, en el qual assumiran la responsabilitat d'un departament determinat (art, fotografia etc…) per a tirar endavant el curtmetratge, que ja d'entrada haurà de tenir un format mínim, un concepte clar i unes possibilitats concretes i realistes d'acompliment.

Continguts


TEORIA

Lluís de Sola
(direcció) i Carlota Frisón (direcció d'actors)


Introducció teòrica i tècnica al concepte de direcció

 1. L'ofici de director de cinema a partir d'una lectura etimològica i històrica.
 2. Cinema i espectador. El principi d'empatia. El punt de vista.
 3. La naturalesa de la pel·lícula i els elements bàsics que la conformen. La imatge i el so.
 4. Tècniques teatrals aplicades a l'audiovisual.
 5. Definició de personatges i la seva construcció. 
 6. Temps i espai en coreografia.
 7. Posada en escena i/o posada en imatges.
 8. Les lleis del llenguatge cinematogràfic: eix, angulacions, raccord, escales...
 9. Del guió a la representació
 10. La fotografia: llums, ombres i colors.
 11. El rodatge. Estructura i criteris de funcionament.
 12. La relació entre el director i els actors.
 13. El muntatge, la veritable invenció del cinema.
 14. Teoria i tècnica del muntatge.


PRÀCTIQUES

Lluís de Sola
(direcció) i Carlota Frisón (direcció d'actors)

 

Taller de desenvolupament de curtmetratge

 1. La idea, eines per a trobar-la i desenvolupar-la.
 2. L'honestedat.
 3. Principis del guió i processos d'escriptura. El conflicte.
 4. Elaboració de personatges.
 5. Procés i confecció del càsting.
 6. Storyline, sinopsis, escaleta i tractament.
 7. L'estil narratiu.
 8. Del guió literari al guió tècnic: découpage o planificació d'escenes i seqüències.
 9. Lectura i comprensió de guions: definició de personatges.
 10. Descripció i tasques dels diferents departaments.
 11. Processos d'assaig amb els actors.
 12. El pla de rodatge.
 13. Rodatge amb els actors.
 14. El pla d'edició i la supervisió de la primera versió del muntatge.

Sistema d'avaluació


Teoria (35%):

Activitat 1: Examen teòric individual (25%). Inclou preguntes sobre teoria, pràctica i direcció d'actors (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 2. Exercicis i participació (10%).  (NOTA INDIVIDUAL).
 

Pràctiques (65%):

Activitat 3: Storyline i pitching individual (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 4: Desenvolupament creatiu i tècnic del curtmetratge (30%). (NOTA GRUPAL). 

Activitat 5: Pràctica d'interpretació (5%). (NOTA INDIVIDUAL). 

Activitat 6: Memòria individual per rol (5%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 7: Vídeo del minut (10%). (NOTA INDIVIDUAL).

Activitat 8: Elaboració i desenvolupament del càsting (10%). (NOTA GRUPAL). 

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5. 
Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les 5 pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5. 

-És necessari haver presentat el curtmetratge per a poder presentar-se a l'examen final.

-La recuperació tindrà la forma d'un exercici de curtmetratge entre els alumnes implicats i un examen escrit individual. Mai podrà superar el 6 com a nota final en tenir-se en compte solament les notes de "Resultat final del curtmetratge" i "Examen". 

-La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 


Bibliografia


Bàsic

Serna, A. (1999). El trabajo del actor de cine. Cátedra.

Català, J.M. (2019). La puesta en imágenes. Shangrila.

Rosales, J. (2018). El lápiz y la cámara, La Huerta Grande. 

Complementary

Donellan, D. (2002).  El actor y la diana. Editorial Fundamentos.

Dorsky, M. (2016). El cine de la devoción. Asociación Lumière.

Hanoun, M. (2014). Cine, cineasta. Shangrila.

McKee, R. (2002). El Guió. Alba Editorial. 

Stanislavski, C. (1999). La construcció del personatge. Alianza Editorial.

Carver, R. (1998). 3 roses grogues. Anagrama. 

Lumet, S. (1999). Així es fan les pel·lícules. Editorial Rialp.

Lowenstein, S. (2009). La meva primer pel·lícula. Alba Editorial.

Savater, F. (1991). Ètica per a Amador. Ariel.

Subirós, P. (2015). El productor accidental. Anagrama. 

Aumont, J. (2012). El cine y la puesta en escena,. Ediciones Colihue.

Almendros, N. (1993). Días de una cámara. Seix Barral.

Bresson, R. (1997). Notas sobre el cinematógrafo. Ardora Ediciones.

Tarkovsky, A. (2016). Esculpir en el tiempo. Rialp.

Dardenne, L. y J.P. (2016). Detrás de nuestras imágenes. Plot.

Truffaut, F. (2016). El cine según Hitchcock. Alianza.

Carney, R. (2004). Cassavetes por Cassavetes. Anagrama.

Godard, J.L. (2010). Pensar entre imágenes. Intermedio.

Herzog, W. (2018). La conquista de lo inútil. Blackie Books.

Feldman, S. (2004). El director de cine. Gedisa.

Green, E. (2020). Poética del cinematógrafo. Shangrila.

Tarkovsky, A. (2014). Atrapad la vida. Errata Naturae.

Lynch, D. (2016). Atrapa el pez dorado. Reservoir Books.