Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 10

Professorat: 

Rafael Suárez Gómez

Idiomes d'impartició


  • Castellano

La majoria de lectures són en anglès. 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

  • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Direcció de fotografia i Cinematografia digital és una assignatura dedicada a introduir els conceptes fonamentals en relació a aquest aspecte clau de l'univers cinematogràfic i audiovisual, aprofundir en coneixements sobre il·luminació i càmera, així com a valorar els aspectes tècnics i estètics de qualsevol obra audiovisual.

Aquesta assignatura es relaciona amb els continguts del grau relacionats amb la imatge videogràfica i cinematogràfica.

Continguts


Continguts Grup Gran (6 hores a la setmana)

T1. Direcció de fotografia cinematogràfica

En aquest contingut es treballa la posició del director de fotografia dins de la indústria audiovisual, les fonts de llum que es poden utilitzar, així com els accessoris de càmera.

1.1. Components del departament

1.2. Fonts d'il·luminació

1.3. Càmera: accessoris, suports i filtres

T2. Treballar la llum

En aquest contingut es treballen els conceptes fonamentals per a treballar la llum en una producció audiovisual.

2.1. Direcció, Contrast, Textura, Color, Continuïtat.

2.2. Composició

T3. Formació i control de la imatge

En aquest contingut es treballen els conceptes fonamentals en l'àmbit tècnic per a controlar la correcta captació d'una imatge audiovisual.

3.1. Paràmetres fonamentals de grabació

3.2. L'òptica: conceptes òptics i tipologia. Proves tècniques i estètiques

3.3. Exposició de la imatge

T4. Fotoquímic i Digital

En aquest contingut es treballen les característiques més destacades dels dos formats principals per a captar una imatge cinematogràfica.

4.1. La imatge fotoquímica

4.2. La imatge digital

T5. Preproducció del director de fotografia

En aquest contingut es treballen els elements bàsics per a realitzar la preproducció dins d'un producte audiovisual com a director de fotografia.

5.1. Agenda de preproducció

5.2. Localitzar

5.3. Proves de càmera

5.4. Esquemes d'il·luminació

T6. Estils d'il·luminació cinematogràfica

En aquest contingut es treballa i analitza la il·luminació cinematogràfica en diferents èpoques a partir de presentacions orals dels estudiants.

6.1. Il·luminació primitiva: de la llum natural a la llum teatralitzada

6.2. Il·luminació expressionista i la seva influencia

6.3. Il·luminació clàssica o de les regles

6.4. Il·luminació moderna europea i la seva influència

6.5. Il·luminació actual

6.6. Directores de fotografia 

Continguts Grup Petit (4 hores a la setmana)

- Elements bàsics: material d'il·luminació

- Proves de càmera

- Exterior Dia

- Fotografia i pintura

- Sensacions

- Continuïtat en interiors

- Publicitat

- Exterior nit

- Estils d'il·luminació cinematogràfica

- Examen pràctic: referents cinematogràfics

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és continuada i està basada en treballs pràctics i teòrics:

- Treballs teòrics (Activitats dirigides, presentacions orals, lectures i visionats): 25%

- Treballs pràctics (Pràctiques de direcció de fotografia i cinematografia digital): 50%

- Examen final: 25%

Normes per a l'avaluació

L'assignatura avalua els coneixements teòrics i pràctics amb un percentatge igual a causa del caràcter de la matèria. En aquest sentit, per fer una mitja es tindrà en compte tant la part nomenada com a teòrica (Treballs teòrics i memòria Pràctica Final), com la pràctica (Treballs pràctics i resultat de Pràctica Final). En aquest sentit, és necessari tenir un 4 a cada part per poder tenir mitjana final.

Més enllà d'aquests dos grans blocs, s'ha de considerar el següent:

- Cap nota per sota de 4 farà mitja. En el cas de l'examen final, és necessari obtenir una nota mínima d'un 5 perquè faci mitja.

- És necessari assistir a un 80% de sessions pràctiques perquè les entregues relacionades amb la part pràctica de l'assignatura faci mitja.

- No s'admet cap treball entregat fora de termini.

- Les faltes d'ortografia, gramaticals i de maquetació restaran nota, podent arribar a suposar el suspens d'un treball. Més de 15 faltes d'ortografia impliquen el suspens.

- Els plagis impliquen suspendre qualsevol treball amb un 0. Un segon plagi per part d'un mateix estudiant implica el suspens de l'assignatura sense dret a recuperació.

- No hi ha recuperació per la part de pràctiques de l'assignatura. Si la mitja és inferior a 4, això suposa el suspens de l'assignatura.

- La recuperació de la part de teoria consistirà en un examen. Només notes de 5 o superiors permetran que aquesta part pugui fer mitja amb la nota obtinguda a les pràctiques (sempre i quan la nota de les pràctiques sigui igual o superior a 4).

- La participació activa a classe es considera absolutament necessària i es tindrà en consideració per la nota final de l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Brown, Blain (2016). Cinematography: theory and practice. Oxford: Focal Press (3rd Ed.).

Stump, David (2014). Digital Cinematography. Londres: Focal Press.

Schaefer, Dennis (2005). Maestros de la luz. Madrid: Plot.

Complementary

Roselló, Emilio y Cortés-Selva, Laura (Coordinadores) (2021). Cromo filia: Historia(s) del color en el cine. Madrid: McGraw Hill.

AAVV (2004). American Cinematographer Manual. Hollywood, CA (USA): The ASC Press.

Alekan, Henri (1980). Des lumiéres et des ombres. Paris: La Cinemateque Française.

Samuelson, David (1998). El manual técnico del cine. Andoain: Escuela de Cine y Vídeo.

Carrasco, Jorge (2010). Cine y televisión digital: manual técnico. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Landau, David (2014). Lighting for cinematography. Oxford: Bloomsbury Academic.

Ettedgui, Peter (1999). Directores de fotografía. Barcelona: Océano.

Ballinger, Alex (2004). Nuevos directores de fotografía. Madrid: Ocho y Medio.

Almendros, Néstor (1993). Días de una cámara. Barcelona: Seix Barral. 

Alton, John (2013). Painting with light. Berkeley, CA: University of California Press.