Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Cristòfol Casanovas Casanovas
Maria Fernanda Luna Rassa 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Professorat :

Cristòfol Casanovas   i Maria Luna-Rassa

La impartició de l'assignatura pot ser en català o castellà. Els apunts, majoritàriament en català. Les lectures en català, castellà, i alguna en anglès.

S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels dos idiomes co-oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiant.

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura planteja reflexionar sobre la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra societat. 

Els treballs pràctics estan articulats a partir de l’individu (el jo), l’entorn immediat i general, i de l’entorn social. 

 

Continguts


Història 

L’autoretrat i el retrat en pintura i fotografia.

La fotografia documental i els seus autors. Inicis. Ciència. Pictorialisme. Guerres.

- De la fotografia directa a la nova objectivitat.

- Naixement del periodisme gràfic. Els editors fotogràfics. Agència Magnum.

- Street photo i postfotografia.

Reflexió i anàlisi

Lectura  de diferents textos de fotògrafs, editors o filòsofs, relacionats amb la foto documental. 

(Paul Strand, Cathy Newman, Minor White , Cartier Bresson, Eugene Smith, Regis Durand, Gisele Freund, Winston G. Morris, Joan Foncuberta).

- Visionat de documentals que mostren els treballs de diferents fotògrafs. Anàlisi d’autors.

Tècnica fotogràfica.  Exercicis pràctics de fotografia en exteriors i plató. Temes: retrat, entorn, natura i macrofotografia. Ús del flaix d'estudi.

Entrega de treballs en format típtic. Ús a nivell d'usuari de Photoshop.
Desenvolupament d'un tema documental. 

 

 

Sistema d'avaluació


SISTEMA D’AVALUACIÓ

Avaluació continuada (70 %):

  • Pràctiques de laboratori (d'obligada realització) 20%
  • Lectures i investigacions personals (25%)
  • Treball Final (25%)


Examen Final 30 % 

Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit una mitjana de 5 tant en l'avaluació continuada com en l'examen final. Si, el/la estudiant té una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.

La part d'avaluació continuada no és recuperable.

La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació.

Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs. 

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

· Freund, Gisèle (2002).La Fotografía como documento social.Gustavo Gili.

·Newman, Cathy (2001). Mujeres tras la cámara. National Geographic.

Rouillé, André (2017). La fotografía.Entre documento y arte contemporáneo. Herder. 

Complementary

Bouvereuse, Clara. (2020) Women Photographers. Thames and Hudson

Friedelad, Boris (2018). Women Photographers: from Julia Margaret Cameron to Cindy Sherman. Prestel

·Capa,Robert (2015). Ligeramente desenfocado. La Fábrica.

· Rodríguez, Francisco (2014). Qué es la fotografia.Lunwerg.

· Henri Cartier Bresson(2003). Fotografiar del natural. Gustavo Gili.

Wim Wenders i Joao Ribeiro Salgado(2014). La sal de la tierra. Documental. 110 minutos.

Sara Moon Divers i Roger Ikhlef (2004). Contactos: Los mejores fotógrafos revelan los secretos de su profesión. Idea original: William Klein. 33 capítulos. DVD. Canal Arte, Francia. 

· Fontcuberta, Joan (2010). La cámara de Pandora. Gustavo Gili.

· Barthes, Roland (2009). La cámara lúcida. Paidos Ibérica.

· Steiner, Otto (1981). Arte y fotografia. Gustavo Gili.

·G. Morris, John (2013). ¡Consigue esta foto! Una historia personal del fotoperiodismo. La Fábrica.

·Szarowski,John (2007). El ojo del fotógrafo. La Fábrica.

· V.V.A.A.(2003). Estética fotogràfica. Gustavo Gili.