Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Angel Valverde Vilabella
Josep Ribas Piedrafita 

Idiomes d'impartició


  • Català

Assignatura impartida només en català, si be algún material de suport i també alguns exercicis de locució seràn en castellà

Competències


Competències específiques
  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

  • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Descripció


L'assignatura té com a eix principal la correcta locució i enregistrament en estudi de veu per a productes audiovisuals te tot tipus.

Es dona gran importància a aspectes com la pronunciació, respiració, ritme, puntuació. També es considera fonamental la suficiència i autonomía per usar els elements tecnològics habituals per a l'enregistrament digital.

S'aplicarà un gran ènfasi en la capacitat d'analitzar un text i extreure totes les possibilitats dramàtiques interpretatives per atorgar-li credibilitat i comprensió.

Es consoliden conceptes treballats a Àudio i Sonorització, Producció Sonora i Postproducció d'audio per mitjà tant de la praxi com de l'anàlisi.

Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç de produïr, dirigir, corregir i locutar amb solvència textos per a productes audiovisuals.

 

Continguts


1. Dicció

Trets distintius en la dicció estàndar d'una llengua (específicament, el català)

Anàlisi d'exemples dels errors més comuns.

2. Narració de documentals

Tipus de documentals i estils comuns

Anàlisi dels continguts

Registres interpretatius

Formes expressives en l'àmbit del documental i radiofònic.

3. Locució publicitària

Estudi d'exemples de diferents registres interpretatius

Tècniques i metodologíes per a la producció radiofònica, televisió o internet.

4. Interpretació 

Introducció a la interpretació, amb ènfasi en la comprensió i transmissió del contingut des de primera persona.

5. Introducció al doblatge

Introducció al doblatge, complementats amb exercicis d'interpretació i tècnica a l'estudi d'enregistrament.

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura es basa en la següent estructura:

Activitat 6: Treballs individuals i portfoli d'activitats de locució (40% de la nota global). Caldrà entregar-lo dins el termini indicat. El no lliurament dins el termini tindrà una qualificació de “No Presentat”

Activitat 7: Examen final (50% de la nota global)

Activitat 8: Participació (10% de la nota global)

Es requereix una nota mínima a l'examen final de 5 per sumar la resta d'activitats; en cas de no assolir aquesta nota, l'assignatura quedarà suspesa i caldrà anar a examen de recuperació. L'examen de recuperació també requereix una nota mínima de 5 abans d'aplicar la mateixa ponderació.

No es podrán recuperar les activitats de la part pràctica ni fer treballs adicionals per millorar nota. Es mantindrà el pes de les activitats pràctiques en el càlcul de la nota final dels estudiants que fan la recuperació.

Es requereix una assistència a classe no inferior al 70%. En cas de no complir-ho, l'alumne no es podrà presentar a l'examen, sense possibilitat de recuperació.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents

Bibliografia


Bàsic

Meca, José Antonio. (2015). La sustancia de la voz. Ediciones Aljibe

Santini, Love (2010). Manual de locución y doblaje de voz. Editorial Quinto Sol
 

Aula fácil. Curso gratis de locución y oratoria.

https://www.aulafacil.com/cursos/autoayuda/locucion-y-oratoria-t3356

Complementary

Rodero, Emma. (2007). Caracterización de una correcta locución informativa en los medios audiovisuales

https://www.researchgate.net/publication/27593742_Caracterizacion_de_una_correcta_locucion_informativa_en_los_medios_audiovisuales