Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: All quarters

Crèdits: 6

Professorat: 

Daniel Torras Segura

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

  • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

  • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Pràctiques Radiofòniques és un curs totalment pràctic on els alumnes dissenyen, produeixen, realitzen i fan la redacció i locució d'un programa de ràdio emès per un canal radiofònic real per a la seva audiència durant un any.

Al llarg de tres trimestres, els alumnes, en grups autònoms de 3, 4 o 5 persones, s'encarreguen de mantenir a la graella radiofònica una producció pròpia de forma estable, amb la tutela i ajuda del professor. En aquest sentit, en un entorn professional, es posen en pràctica i s'amplien tots els coneixements adquirits en introduccions anteriors al medi radiofònic.

 

Continguts


El curs, amb un treball pràctic constant, tracta els següents blocs de continguts amb la supervisió del treball en grup:

Contingut 1: El disseny del format i l’estructura radiofònica

Activitats 1, 2, 3, 4 , 5 i 6

Descripció

Es treballen els factors a tenir en compte a l’hora de dissenyar un nou programa de ràdio. Aplicació del coneixement dels formats radiofònics i la seva organització.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 2: L’equip i els rols professionals a la ràdio 

Activitats 1, 2, 3, 4 , 5 i 6

Descripció

Distribució de les diferents tasques necessàries per a emetre un programa. Tècniques de coordinació i treball en equip. Consell de redacció.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 3: Omplim de continguts el nostre programa 

Activitats 1, 2, 3, 4 , 5 i 6

Descripció

Pràctica de tècniques de producció, redacció i cita radiofònica per tal de crear una edició regular d’un espai de ràdio.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 4: El procés tècnic de realització i emissió

Activitats 1, 2, 3, 4 , 5 i 6

Descripció

Es treballen els processos de creació de recursos sonors radiofònics. Es realitzen totes les fases d’emissió en directe i enregistrada per a diferents espais de la graella de ràdio.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 5: La Ràdio IP

Activitats 1, 2, 3, 4 , 5 i 6

Descripció

Es realitzen els processos d’emissió de ràdio online.

S’ajusten els paràmetres de l’automatització de l’emissió.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 6: Promoció i difusió de l’espai radiofònic

Activitats 1, 2, 3, 4 , 5 i 6

Descripció

Es creen campanyes de difusió i promoció de la ràdio i dels programes radiofònics en particular.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Sistema d'avaluació


La base de l'avaluació de Pràctiques Radiofòniques és la planificació, realització, emissió i promoció en grup d'un programa radiofònic en un canal d'àudio obert i real (40%). Per preparar i fonamentar aquesta emissió, en grup es dissenya i es redacta un projecte radiofònic marc (10%) i es duen a terme diferents activitats i tasques de seguiment i control de la producció (10%). Al mateix temps, individualment es realitza una anàlisi crítica individual sobre les produccions dels altres grups (10%) i un comentari sobre l'ús i l'estratègia de les xarxes socials (15%) per anar orientant la producció. Finalment, es realitza un informe individual (5%) per la valoració i exposició dels continguts tractats i els aprenentatges obtinguts. L'assistència i la participació a les activitats i classes compta individualment un 10% de la nota final del curs. 

Resumidament i detallada:

EN GRUP (60%)

Disseny i redacció d’un projecte radiofònic (10%)

Planificació, realització, emissió i promoció d’un programa radiofònic (40%)

Activitats de seguiment (10%)

INDIVIDUAL (40%)

Anàlisi d’una producció radiofònica (10%)

Comentari sobre l’ús i estratègia de les xarxes socials (15%)

Informe individual final (5%)

Assistència i participació (10%)

 

RECUPERACIÓ

Segons la normativa vigent tan sols podran acollir-se a la recuperació aquells estudiants que no hagin arribat al 5 en la nota mitjana final de l'assignatura o que no hagin aconseguit aprovar una de les dues parts, teoria o pràctica. La recuperació serà únicament d'aquelles parts no aprovades.

Per a recuperar la part de teoria es realitzarà un examen escrit.

Per a recuperar la pràctica es realitzarà un examen oral on es plantejaran casos pràctics i es poden sol·licitar exercicis de locució i realització radiofònica.

Bibliografia


Bàsic

WILLET, Amanda. Media production: a practical guide to radio, TV and film. London: Routledge, 2021.

MARTÍ, Josep M. De la idea a l’antena. Tècniques de programació radiofònica. Barcelona: Pòrtic, 2000 (Eines de periodista, 5).

CUNÍ, Josep. La ràdio que triomfa. L’abecedari d’això que en diem magazín. Barcelona: Pòrtic, 1999 (Eines de periodista, 4).

Complementary

MENÉNDEZ, Manuel Ángel. La radio: la pelea por el sonido. Madrid: El Ángel, 2018. 

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. 4a. Ed. Madrid: Editorial Cátedra, 2004 (Signo e imagen, 35).

MARTÍN, Isidoro. El guión radiofónico. Barcelona: Pentágono, 1961.

ORDUNA, Guillermo. El Periodista de radio: y… ¿quién está al otro lado? Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2015.

LÓPEZ, Nereida i PEÑAFIEL, Carmen. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000.

RODERO, Emma. Producción radiofónica. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005 (Signo e imagen, 85).

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patricia. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010 (Signo e imagen, 128).

CEBRIÁN, Mariano. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones: del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Fragua, 2007 (Fragua Comunicación, 46).

LARRAÑAGA, José. Redacción y locución de la información audiovisual: escribir noticias para la radio y la televisión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006.

RODERO, Emma. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis, 2011 (Comunicación Audiovisual, 9).

WILLIAM, Christopher. Writing for radio. Londres: Bloomsbury Academic, 2015.

TORRAS, Daniel. La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC, 2018.

ENRICH, Juan Julià. Radio, emisoras y receptores. Barcelona: Marcombo, 2018.