Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Francisco José Pinel Cabello
Maider Véliz Ramas 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

L'assignatura s'impartirà en català i castellà. Alguns continguts i recursos poden presentar-se en anglès.

Animació i Efectes Especials.

Professors:

Maider Véliz

Fran Pinel

 

Competències


Competències específiques
  • E2_Idear, dissenyar, planificar i realitzar curtmetratges i videojocs d'animació 2D

  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Descripció


L'animació i els efectes especials són procediments presents a contextos molt diversos, des del cinema de ficció, la publicitat, l'àmbit educatiu o el món de l'art fins als videojocs i els entorns web i mòbil. L'objectiu de l'assignatura és conèixer les diferents aplicacions a partir de l'adquisició de coneixements creatius i procesuals fonamentals i obtenir una capacitació tècnica. Aquestes habilitats tècniques estan centrades en l'assignatura en einas de disseny i animació, estàndards actuals de la indústria creativa: After Effects, Photoshop i Illustrator. Aquestes possibiliten tant la creació i animació digital, com la composició final de resultats sota estàndards de producció de mercat.

Més enllà de la vessant tècnica i aplicada, l'assignatura se centra en els processos de conceptualització i producció d'aquests continguts, a través de la direcció artística i la creació dels elements necessaris per a la disposició d'un bon disseny, d'acord amb la construcció física i psicològica d'un personatge, el storytelling vinculat al seu rerefons, i el context i ambient en què s'integra.

És per això que l'assignatura té com a eix conductor i connector dels dos blocs (conceptualització i animació), la creació d'una bíblia de projecte que contindrà la conceptualització del personatge, la seva adaptació a un imaginari 2D, i la revisió de totes les parts del procés creatiu, des del concepte i moodboards inicials, fins a la consecució de les animacions finals, composició i integració de VFX en una escena. 

 

Continguts


Bloc 1. Conceptualització i creativitat (Maider Véliz).

1. Direcció d'art.

- Dedicació: : 6h grup gran.

- Descripció: en aquest bloc es treballen els conceptes i continguts necessaris per a comprendre el valor de la direcció d'art i com aquesta pot reforçar el valor creatiu d'una proposta visual.

2. Desenvolupament creatiu i conceptualització.

- Dedicació: : 10h grup gran i 4h grup petit.

- Descripció: bloc en el qual es treballen els passos inicials i fonamentals per al desenvolupament d'un personatge des del punt de vista de la creativitat.

3. Creació del personatje.

- Dedicació: 4h grup gran i 6h grup petit.

- Descripció: creació del personatje i de l'entorn per a la posterior animació del mateix en el bloc 2 de l'assignauta.

 

Bloc 2. Animació 2D i Efectes Digitals (Fran Pinel).

1. Tendències contemporànies en animació de personatges 2D i VFX.
- Dedicació: 2h en grup gran.
- Descripció: Recorregut sobre la història del Motion Design i les seves tendències contemporànies.

2 Motion design i animació de personatjes.
- Dedicació: 12h en grup gran i 6h en grup petit
- Descripció: Preparació del material i workflow entre softwares d'il·lustració i animació. Organització i jerarquia d'informació per a animacions 2D. Nocions complexes d'animació en After Effects amb Duik Bassel. Animació de personatges amb rigging, connectors i ActionScript (expressions) per a la creació d'animacions complexes i cicles.

3. Efectes digitals y composició d'escena.
- Dedicació: 6h en grup gran i 4h en grup petit
- Descripció: Tècniques de composició d'escena. Ús de càmeres i llums 3D. Integració d'efectes digitals en escena. Sistemes de partícules. Composició del personatge animat i fons renderitzat.

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ

L'assignatura s'avalua a partir de 3 parts:

1. Activitats d'aprenentatge: 3 activitats dividides amb els següents percentatges d'avualuació (60% de la nota final).

   - Disseny i creativitat artística del personatge i l'entorn (20%).

   - Animació 2D del personatge: rigging i animació (20%).

   - Biblia de projecte (document general de disseny (20%)

2. Assistència a les sessions presencials de laboratori i realització de les pràctiques (10% de la nota final).

3. Examen final de continguts (30% de la nota final).


Descripció general de l'examen

L'examen de continguts consisteix en la realització d'una proba d'avaluació dels coneixements relacionats amb disseny i direcció artística revisats en la primera part del curs, i els conceptes tècnics sobre animació i VFX desenvolupats en el segon bloc.

És obligatori superar l'examen de continguts amb un minim de 5 per a computar la mitjana general amb la resta d'activitats de l'assignatura.
 

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, s'informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin. La realització de les pràctiques és obligatòria. Es valorarà la puntualitat en el lliurament de les diferents activitats així:

-No s'acceptaran formats diferents al requerit.

-No s'acceptaran treballs fora de termini.

-Els lliuraments es realitzaran mitjançant el campus virtual, exceptuant aquells casos en els quals el pes dels arxius sigui superior al permès pel servidor. En tal cas es lliuraran les pràctiques mitjançant un enllaç de Google Drive dins del campus virtual.

Donat el contingut de l'assignatura, es valorarà la creativitat a partir d'una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics concretats en la metodologia de treball, la correcta organització de la informació, els esbossos preparatius, la recerca de solucions innovadores, i la claredat gràfica en el resultat de les activitats i dels diferents treballs de seguiment.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Per a poder accedir a la recuperació s'han d'haver realitzat les tres parts avaluables: 1. Activitats d'aprenentatge, 2. Assistència a les sessions presencials del laboratori i 3. La realitzación de l'exàmen de continguts en convocatòria ordinària.

Les activitats d'aprenentatge suspeses hauran de tornar a repetir-se sota les orientacions de les professores.

Les ponderacions de les parts avaluables són les mateixes que en l'avaluació ordinària per al cas en què l'alumna hagi tingut una assistència i seguiment progressiu de l'assignatura. En el cas en què no hagi estat així (activitats suspessas per sota d'una qualificació de 4), la ponderació de les activitats en període de recuperació serà sobre el 70%.

En cas d'obtenir un No Presentat en qualsevol de les parts no es pot accedir a la recuperació.

 

Informació relativa al plagi:

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

SELBY, Andrew. (2013). La Animación. Blume.

CROOK, Ian y BEARE, Peter. (2017). Fundamentos del Motion Graphics. Principios y prácticas de la animación gráfica. Promopress.

WRIGHT, Steve. (2011). Compositing visual effects: essentials for the aspiring artist. Waltham. Focal Press.

 

Complementary

VVAA. (2010). Estéticas de la animación, Maia Editores.

BETANCOURT, Michael. (2013). The History of motion graphics: from avant-garde to industry in the United Estates. Wildside Press.

WELLES, Paul. (2009) Fundamentos de la animación. Parramón.

BRARDA, María. (2016). Motion Graphics Design. La dirección creativa en branding de TV. Gustavo Gili.