Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: All quarters

Crèdits: 20

Professorat: 

Jorge Oter González

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències específiques
 • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

 • E2_Idear, dissenyar, planificar i realitzar curtmetratges i videojocs d'animació 2D

 • E4_Dissenyar, planificar, editar, programar i comercialitzar aplicacions multimèdia interactives

 • E3_Editar i animar personatges i escenes 3D, aplicant les tècniques i processos que porten a la producció de curtmetratges lineals d'animació i videojocs interactius

 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica)

 • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

 • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

 • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

 • E11_Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical i la gravació de so en la producció musical i la creació de música electrònica pel seu ús com a bandes sonores en produccions audiovisuals

 • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

 • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

 • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

 • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

 • E16_Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació i la seva difusió

 • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

 • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

 • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats de cada titulació

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball personal d'aprofundiment dins d'un tema o problemàtica, de síntesi i sovint transversal dins de l'àmbit dels estudis de grau cursats per l'estudiant, amb la finalitat que l'estudiant demostri la seva capacitat per aplicar la formació adquirida al llarg dels estudis de grau, acreditant l'obtenció del títol de grau.

El treball personal de l’estudiant vinculat a la realització del TFG és el corresponent a 25 hores per ECTS (500 hores amb un TFG de 20 ECTS).

El TFG és un treball individual sense detriment que pugui ser una part independent d'un treball desenvolupat de manera conjunta entre estudiants del mateix o diferents graus. En qualsevol cas, l'avaluació del TFG és individual.

Continguts


Realització d'un projecte (TFG) de Recerca o Aplicat en l'àmbit de la ideació, producció i realització audiovisual i/o multimèdia.

Sistema d'avaluació


Segons estableix la Normativa de TFG, la seva avaluació s'organitza de la següent manera:

 • un 30% de la qualificació final serà donada pel tutor/per la tutor/a amb l'avaluació, distribuïda segons normativa específica del grau, de les entregues fetes durant el seguiment
 • un 70% de la qualificació final serà posada pel tribunal, després del dipòsit del TFG

El TFG serà avaluat pel tribunal després del seu dipòsit. L'avaluació considerarà el desenvolupament i la qualitat de la documentació i, als TFG Aplicats, també del producte. Segons estableix la Normativa de TFG, per accedir a la qualificació anteriorment descrita és imprescindible superar (obtenir una qualificació de 5 o més) el tribunal.

El tribunal avaluarà el TFG en funció de la dificultat tècnica i artística, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i qualitat del treball, entre d'altres. A l'inici del procés la Comissió de TFG de la titulació publicarà els criteris objectius amb els quals es valoraran els TFG, en atenció a la Normativa de TFG i mitjançant la documentació adient, si escau.

Bibliografia


Bàsic

Recursos de citació en estil APA

Guies i recursos publicats a l'aula virtual de TFG

Normativa vigent de TFG

Complementary

Unitat d'Igualtat (2018). Guia d'ús no sexista del llenguatge. Tecnocampus.