Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Francisco José Pinel Cabello

Idiomes d'impartició


  • English

Competències


Competències específiques
  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

Competències transversals
  • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats de cada titulació

  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L’assignatura de Projecte Creatiu Internacional es basa en un programa intensiu on els alumnes de Tecnocampus treballen un projecte audiovisual multidisciplinari de la mà d’un equip de professors i mentors mixt composat per docents de Tecnocampus i docents de la Universitat Technische Hochschule Brandenburg (THB).

Durant aquest projecte els alumnes de Tecnocampus s’hauran de coordinar amb un equip d’estudiants internacionals. Amb l’objectiu de desenvolupar aquest producte audiovisual. Els alumnes treballaran les diferents competències d’un projecte d’aquestes característiques com poden ser: les tècniques de brainstorming, la concepció multimèdia de productes que reflexionen sobre els aspectes culturals i característics dels països que intervenen, la selecció i ús de les tecnologies necessàries, la gestió del projecte i la correcta planificació del flux de treball, la recerca de material audiovisual sobre el camp, la producció i edició de material “raw”, la post producció i la documentació final del producte.

Continguts


Tècniques d’ideació de projectes
Concepció de projectes multimèdia
Anàlisi de viabilitat tecnològica
Gestió de projectes
Producció de material en cru
Organització de dades col·lectives, distribució, edició i versionat
Postproducció, documentació i presentació d’un producte audiovisual

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura es basa en un seguiment tutoritzat i continu de la realització del projecte audiovisual/multimèdia dels equips multidisciplinaris composat pels alumnes de TecnoCampus i de la THB. Aquesta avaluació es divideix en tres parts.

Activitat 1 - Conceptualització i planificació del projecte (15%)

En la fase prèvia a la estada a Brandenburg els equips hauran de portar a terme el procés d'ideació, cerca de referents i plantejament de la preproducció de la proposta de projecte.

Aquesta part de l'avaluació comporta també la formació de l'equip de treball i la distribució de rols adequada a cada un dels perfils implicats. Com a element a avaluar s'entregarà una memòria de proproducció de la proposta amb els documents de producció, guionatge i un tractament visual de la mateixa.

Activitat 2 - Disseny del workflow i producció de continguts (30%)

A la meitat del procés, després de la estada a Brandenburg, els alumnes faran una presentació dels continguts desenvolupats, així com una ampliació de la memòria de projecte afegint-hi la part de producció dels continguts.

Activitat 3 - Entrega final. Presentació i defensa del producte final (55%)

En l'última activitat els equips de treball presentaran el resultat final dels projectes, incloent la fase de postproducció i acabat dels mateixos. La presentació final haurà d'incloure una explicació de totes les fases del projecte. Junt amb la entrega del resultat, s'afegirà també la memòria final de producció de la peça,, incloent en aquest punt tot el desenvolupament previ, més la part de postproducció, els acabats i les corresponents conclusions del projecte.

Nota final = A1 x 0.15 + A2 x 0.3 + A3 x 0.55