Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Queralt Antú Serrano Porredon

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials es poden proporcionar tant en català com en castellà.

Competències


Competències específiques
 • E2_Idear, dissenyar, planificar i realitzar curtmetratges i videojocs d'animació 2D

Descripció


Al llarg d'aquest mòdul aprendràs les eines bàsiques per realitzar un curtmetratge d'animació. Les classes combinen els conceptes teòrics amb una sèrie de pràctiques que començaran des de la idea, l'storytelling, la creació d'un guió de curtmetratge i una presentació en format pitching competitiu.

El projecte guanyador es procedirà a rodar seguint una o vàries tècniques d'animació. Per a això, s'aprendran diverses tècniques d'animació com la rotoscòpia, l'stop-motion o animació quadre a quadre; el cut-out animation i la pixelació, així com la tècnica del lipsync, morphing i el timing

Continguts


0. INTRODUCCIÓ

1. STORYTELLING | L'art de narrar

2. TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA DE GUIÓ

2.1  Storytelling: Escriu un record 

2.2 Què passaria si…?

3. DISSENY DE PERSONATGES

3.1 Característiques internes 

3.2 Característiques externes 

3.3 Desitjos vs necessitats i obstacles

3.4 Arc de personatges

4. CREAR UN PERSONATGE

4.1 Com dibuixar un personatge?

4.2 Turn Around

4.3 Fulla d'expressions

ACTIVITAT 01. CURTMETRATGE EN 2D.

Crearem un curtmetratge mitjançant aquesta tècnica de l'animació 2D.

5. ESTRUCTURA: EL TEMA

5.1 Estructura de la història

5.2 Tema i moralitat de la història

5.3 Els actes i els plot points

6. LLENGUATGE VISUAL

6.1 Composició

6.2 Gramàtica visual

7.  STORYBOARD

7.1 Storyboard vs shooting board

8. EXAMEN ORAL: PITCHING

9. HISTÒRIA DE L'ANIMACIÓ

10. TÈCNIQUES D'ANIMACIÓ

11. TREBALLAR EN EQUIP | WORKFLOW | PRE-PRODUCCIÓ

 • Direcció i ajudants de direcció.
 • Direcció d'art i creació de decorats a escala 1:10.
 • Creació de personatges.
 • Direcció de fotografia per a stop motion.
 • Producció i creació de pressupostos.
 • DIT, Edició i postproducció en un projecte de stop motion.

ACTIVITAT 02. CURTMETRATGE EN STOP-MOTION

Treballant per rols rodarem un curtmetratge mitjançant la tècnica de l'stop motion.

12. TÍTOLS DE CRÈDIT I POSTPRODUCCIÓ

13. DISTRIBUCIÓ

14. ESTRENA  🏆

Sistema d'avaluació


L'assignatura es valorarà mitjançant un sistema d'avaluació contínua que tindrà en compte les pràctiques d'aprenentatge i una prova obligatòria de continguts teòrics. Per aprovar aquesta prova, caldrà obtenir una nota mínima de 5. A més, el seguiment adequat i l'èxit en cada pràctica de l'assignatura determinaran la puntuació total de l'avaluació.

Normes per a la realització de les activitats pràctiques:

Per a cada activitat, es proporcionarà la normativa a seguir, juntament amb les condicions particulars que s'apliquin. La realització de les pràctiques és obligatòria. S'avaluarà la puntualitat i el rigor en el lliurament de les diferents activitats de la següent manera:

 • No es permetran formats diferents dels requerits.
 • No s'acceptaran treballs entregats fora del termini establert.
 • No s'acceptaran treballs que no s'hagin lliurat a través del campus de l'assignatura.

Qualsevol d'aquestes tres incidències comportarà automàticament una qualificació de "no avaluat," és a dir, una puntuació de 0 en la qualificació final, sumant les diferents activitats. Si no es realitza alguna de les activitats pràctiques o de seguiment, s'entendrà que no s'ha estat avaluat en aquestes activitats.

Donat el contingut de l'assignatura, es valorarà la creativitat a partir d'una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics concrets, segons la metodologia de treball establerta. Es tindran en compte la correcta organització de la informació, els esbossos preparatoris, la recerca de solucions innovadores i la netedat i claredat gràfica tant en les activitats com en els treballs de seguiment, així com en els propis exàmens parcials.

Descripció general de l'examen:

L'examen consistirà en una prova d'aptituds que requerirà la realització d'un exercici relacionat amb l'ús dels continguts estudiats durant l'assignatura. El desenvolupament de la pràctica proposada es durà a terme durant el temps assignat per la sessió d'examen. Aquesta prova s'aplicarà tant en la convocatòria ordinària com en la convocatòria de recuperació.

Activitat avaluadora durant el període de recuperació:

La recuperació de l'assignatura en la convocatòria corresponent es basarà en la realització d'uns treballs específics, així com en el lliurament de totes les pràctiques suspeses o no entregades durant el desenvolupament de l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Halas, John; Whitaker, Harold; Sito, Tom (2009). Timing for animation. Focal Press

White, Tony (1988). The Animator’s Workbook. Watson-Guptill Publications.

Williams, Richard (2012). The Animator's Survival Kit: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators. 2nd ed. Faber and Faber.

Complementary

Cavalier, Stephen (2011). The World History of Animation. University of California Press

Johnston, Ollie.; Thomas, Frank. (1984). Disney Animation: The Illusion of Life. Abbeville Press.

Mattesi, Mike (2006). Force: Dynamic Life Drawing for Animators (Force Drawing Series). 2ª Edición. Focal Press.

Muybridge, Eadweard (2000). Animals in motion. Dover Publications.

Muybridge, Eadweard (2000). Human figure in motion. Dover Publications.