Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Rafael Suárez Gómez
Adrià Olea Fernández 

Idiomes d'impartició


  • Castellano

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica)

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura pertany a l'àmbit de la imatge, la tècnica i la creació de continguts. Els diversos temes tractats en l’assignatura estan pensats per capacitar les/els estudiants per l’aprenentatge i utilització de càmeres diverses i accessoris principals, i la comprensió de la seva tecnologia. Les capacitats a desenvolupar són la mirada audiovisual, treballar en grup, resoldre problemes amb iniciativa, crear contingut en base a una narrativa audiovisual i saber treballar amb una càmera de vídeo amb caràcter professional.

És necessari haver cursat Sistemes Audiovisuals i Il·luminació

Continguts


Continguts sessions grup gran (2 hores setmanals)

T1. Tecnologia digital: de l'analògic al digital

T2. Morfologia de la càmera i conceptes bàsics de captació

2.1. Conceptes bàsics
2.2. Morfologia de la càmera
2.3. Accesoris de càmara, monitorització i eines d'exposició

T3. Paràmetres digitals i creació de la señal

3.1. Paràmetres de la imatge digital
3.2. Formació de la imatge digital
3.3. Curves de gamma i LUT's

T4. Càmeres digitals
4.1. Tipologia de càmeres actuals: domèstiques, smartphone, prosumer, professionals, cinematografia

Continguts sessions grup petit (2 hores setmanals)

P1. Funcionament i organització pel muntatge d'equips de càmera

P2. Paràmetres bàsics de càmera: Shutter Speed, White Balance, Rang dinàmic

P3. Processament de senyal

P4. Workflow de treball en l'equip de càmera

P5. Estabilització i funcionament de càmera en moviment I: estabilització mecànica

P6. Estabilització i funcionament de càmera en moviment II: estabilització en mà i travelling

P7. Gravació avançada amb Smartphone

P8. Dialèctica del pla-contraplà 

P9. Monitors grabadors

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric i exercicis pràctics.
El contingut teòric serà avaluat en dues proves principals. Una prova escrita final i un treball escrit acompanyat d'una presentació oral. A més es realitzaran dos tests en dues sessions teòriques caracteritzats per ser de curta durada. 
Una Activitat no realitzada equivaldrà a un 0 de nota numèrica. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric serà, com a mínim, d'un 5.
En cas de suspendre l'assignatura, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitja de les pràctiques. La nota mínima per fer mitjana amb la pràctica haurà de ser un 5. 
Solament poden optar a recuperació aquells alumnes que s'han presentat a l'examen final. En cas d'anar a recuperació, la nota mínima de l'examen per fer mitjana amb les pràctiques haurà de ser d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa. No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.
En cas de no obtenir més d'un 4 en el total de les pràctiques, l'assignatura quedarà suspesa sense possibilitat de recuperació.

Ponderació
Entrega Projecte audiovisual 1: 10% de la nota.
Entrega Projecte audiovisual 2: 15% de la nota.
Entrega Projecte audiovisual 3: 25% de la nota.
Tests a l'aula: 5% (2,5% cadascun)
Presentació oral: 10% de la nota.
Examen Teòric Final: 35% de la nota.

Bibliografia


Bàsic

Ascher, S. & Pincus, E (2012). The filmmaker's handbook. A comprehensive guide to the digital age. New York: Plume.

Bordwell, David; Thompson, Kritin (1995). El arte cinematográfico. Barcelona: Paidos.

Carrasco, Jorge (2010). Cine y televisión digital: Manual técnico. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

Complementary

Aumont, Jaques (2012). Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. Barcelona: Paidós.

Bazin, André (2012). ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp.

Burum, Stephen (2007). American Cinematographer manual. Volumume I. California: ASC Press.

Burum, Stephen (2007). American Cinematorgapher Manual. Volume II. California: ASC Press.

Carlson, Sylvia; Carlson, Verne (2000). Manual profesional del cámara. Madrid: IORTV.

Romaguera I Ramió, Joaquim; Alsina Thevenet, Homero (2010). Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones. Madrid: Cátedra.

Stump, David (2014). Digital Cinematography: Fundamentals, Tools, Technniques, and workflows. Burlington: Focal Press.