Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

David Minguillon Planell
Maider Véliz Ramas 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

La documentació que es mostrarà a classe de l'assignatura principalment estarà en català, castellà i/o anglès.

L'idioma vehícular de l'assignatura serà el català i castellà, tot i que hi poden haver lectures, visionats, documentació i/o material complementari en castellà o anglès.

Competències


Competències específiques
  • E3_Editar i animar personatges i escenes 3D, aplicant les tècniques i processos que porten a la producció de curtmetratges lineals d'animació i videojocs interactius

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Descripció


Després dels continguts obtinguts a l'assignatura de DISSENY 3D, aquest segon mòdul d'ANIMACIÓ 3D serà la continuació formativa a nivell de continguts en l'àmbit de l'animació 3D. Un cop vist el món del 3D en estàtic és el torn de posar en pràctica els conceptes a través del moviment; l'estudiant doncs, serà capaç d'interpretar el sentit, el moviment i dotar de vitalitat una escena. Aquesta segona part del mòdul d'animació 3D ens permetrà entrar a veure tècniques diferents com són els motion graphics, com es transmeten missatges a través de les tècniques d'animació i veure alguns apunts històrics d'aquesta tècnica que s'ha anat modificant al llarg dels anys. L'últim capítol dels mòduls d'animació servirà per veure quines aplicacions té l'animació en l'actualitat fora del món del cinema i la publicitat.

En la part pràctica d'aquesta assignatura s'aprofunditzarà en dos aspectes: el primer apartat serà l'animació, l'interpretació del moviment i la caracterització com a element principal per a la obtenció d'una peça d'animació satisfactòria; i la segoan els motion graphics la seva creació i producció dins una eina 3D.

Continguts


Tema 1 - Finalitzant el procés: animació

Descripció: l'animació com a art de donar vida als objectes; el procés en animació i el perfil d'animador; lleis físiques del moviment; les normes d'animació; appeal, acting i interpretació; rigging, skinning i animation tools - processos tècnics de l'animació; motion-capture i diferents tècniques d'animació

Tema 2 - Història de l'animació: del cinematògraf a 1995

Descripció: evolució històrica de la vessant d'animació des dels inicis amb Emile Reynaud i el cinematògraf, fins a l'auge actual de les pel·lícules en 3D.

Tema 3 - Narrativa en animació

Descripció: el discurs en animació: de la generació d'una idea al guió, Què expliquem i com ho plantegem?; L'animació i el trencament amb el paradigma de mitjà per nens. Els elements que conformen la narrativa en animació i com treballar-los.

Tema 4 - Formats, gèneres i aplicacions

Descripció: Format i gèneres: la categorització en l'animació, el món de la tv, el món de la publicitat, el món d'internet, el cinema d'animació, how to succed in this business?; Aplicacions: videojocs, motion graphics, simulacions, mapping, digital art, industrial design, interior design, VFX.

Tema 5 - Aplicacions pràctiques i tècniques avançades en producció

Descripció: demostració de casos pràctics reals per tal d’exemplificar i posar en pràctica els elements teòrics i complementar la formació. També es poden arribar a veure tècniques avançades de modelat: sculpting, hardsurface, bump&displacement, modelat procedural; tècniques avançades d'il.luminació: llums fotomètriques i comportaments realistes, indirect lighting (final gathering & global illumination), render passes, relighting in post, materials lumínics; tècniques avançades de texturització: subsurface scattering, Arnold, render styles, uv mapping, shading nodal.

Sistema d'avaluació


Percentatges de l'avaluació

L'avalauació de l'assignatura es desglossa en un 55% d'avaluació de la part teòrica i un 45% d'avaluació de la part pràctica.

Els percentatges per activitat són:

- Exàmens: 55% (individual)

- Treball teorico-pràctic: 25% (grupal)

- Activitats de classe: 20% (individual / grupal)


Normativa d'avaluació

Per a la superació de l'assignatura cal un mínim de 5 a la nota final dels apartats de teoria i pràctica.

Totes les activitats tindran la descripció amb l'enunciat, format i data d'entrega, a l'aula virtual de l'assignatura. Qualsevol entrega que no compleixi els requeriments esmentats en les directrius del campus no serà avaluat (format del treball o pràctica, data d'entrega, format d'entrega, etc.) i per tant comptabilitzarà com a no entregat/suspès.

Les faltes d'ortografia NO penalitzaran individualment en la puntuació, però un treball que contingui una part escrita amb més de 10 faltes d'ortografia no s'avaluarà i, per tant, es considerarà com a suspès (aquest criteri no afectarà en el cas d'utilitzar l'anglès com a llengua de presentació d'un treball).

L'assistència a les sessions de teoria NO és obligatòria; a pràctiques però, no es pot faltar a més d'un 20% de les sessions per a ser avaluat de la part de pràctica. Es passarà llista a cada sessió. L'assistència no és un element avaluatiu, sinó condicional, és a dir, no suma punts, només condiciona la possibilitat de ser avaluat o no.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.


Normativa de recuperació

Degut a la tipologia de pràctiques i exercicis proposats, només es recuperarà l'examen teòric (35% de la nota final). La resta d'elements NO es recuperaran.

A mode d'aclariment:

- de 0 a 4,99 : suspès amb dret a recuperació

- de 5 a 10 : aprovat sense dret a recuperació o millora de nota

Tota persona que aprovi l'examen de recuperació, i la mitjana amb la resta qualificacions sigui suficient, obtindrà de nota final de l'assignatura una puntuació màxima de 5.

Bibliografia


Bàsic

Shaw, Austin (2019). Design for Motion (2nd ed.). Taylor and Francis. 

Williams Richard (2009). The animator's survival kit (Expanded). Faber and Faber.

Webster, Chris (2005) Técnicas de animación, Anaya Multimedia,

Whitaker, Harold  Halas, John (2009), Timing for animation, Focal Press,

Bendazzi, Giannalberto (1995) Cartoons, 100 años de cine de animación. Indiana University Press