Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Ana Beatriz Pérez Zapata

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Moisès Burset Albareda

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • EFB3_Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

   

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


La comprensió i l'habilitat per analitzar fenòmens aleatoris pot ser de gran rellevància en algunes branques de l'enginyeria informàtica, com ara en el processat i anàlisi d'informació biològica (bioinformàtica). Hi ha processos que, per la seva pròpia naturalesa, son aleatoris (com ara l'estudi del temps que pot passar fins que una màquina s'espatlli, o quina mida tindrà un animal, ...) el que, paradoxalment, no implica que no siguin fenòmens tractables i/o modelitzables.

 

Continguts


1.-Estadística descriptiva
  1.1.-Concepte de variable aleatoria (VA)
  1.2.-Tipus de variables (quantitatives, qualitatives)
  1.3.-Població i mostra
  1.4.-Concepte d'estadístic (centralitat, dispersió)
  1.5.-Concepte de probabilitat
  1.6.-Funció de densitat de la probabilitat
  1.7.-Funció de distribució
  
2.-Probabilitats
  2.1.-Probabilitats com a conjunts (diagrames de Venn)
  2.2.-Intersecció, unió i probabilitats condicionades
  2.3.-Teorema de les probabilitats totals
  2.4.-Teorema de Bayes

3.-Distribucions
  3.1.-Bernouilli
  3.2.-Binomial
  3.3.-Poisson
  3.4.-Exponencial
  3.5.-Normal
  
4.-Inferència
  4.1.-Taules de contingència
  4.2.-Tipus d'errors
  4.3.-Contrast de hipòtesis (1 població)
  4.4.-Contrast de hipòtesis (2 poblacions)
  4.5.-Anàlisi de la variància (contrast de n poblacions)
  
5.-Regresions
  5.1.-Regressió lineal simple
  5.2.-Coeficients de la recta
  5.3.-Qualitat de l'ajust (r quadrat)
  5.4.-Regressió lineal múltiple
  5.5.-Regressió logística
 

Sistema d'avaluació


P = examen parcial // F = examen final

70% nota => maxim(0.35 P+0.35 F, 0.7 F)
20% nota => treball en grup
10% nota => preguntes individuals a classe

Per aprovar l'assignatura cal tenir una nota mínima de 4.5 com a nota dels examens (70% de la nota global). Si no s'arriva a aquesta nota caldrà anar a l'examen de recuperació.

La nota del treball en grup i la nota individual no son recuperables.

La nota màxima en l'examen de recuperació serà de 8.

La nota global per a aprovar l'assignatura serà de 5.
 

Bibliografia


Bàsic

Apunts de l'assignatura (disponibles al campus virtual)

Devore, Jay L. Probabilidad y estadistica para ingenieria y ciencias. (9a edicion). Ed. Cengage. 2016.

Peña, Daniel. Fundamentos de estadistica. Alianza Editorial (2014).

Complementary

Montgomery, Douglas C; Runger, George C. Applied statistics and probability for engineers (3a edicio). Ed. John Wiley and sons. 2003. (en anglès)