Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Ana Beatriz Pérez Zapata

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Fabregas Peinado
Antonio Marzoa Domínguez 

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • EFB1_Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització

   

 • EFB2_Comprensió i domini dels conceptes de camps i ones i electromagnetisme, teoria del circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i families lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

   

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


Es tracta d'un curs de Física amb el propòsit de familiaritzar els estudiants amb els conceptes i principis físics relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació.

Continguts


Tema 1. Electroestàtica

 1. Repàs de mecànica
 2. Camp elèctric
 3. Potencial elèctric i energia
 4. Conductors i condensadors
 5. Dielèctrics

Tema 2. Electrocinètica i magnetoestàtica

 1. Llei d’Ohm
 2. Semiconductors. Díode
 3. Força magnètica
 4. Camp magnètic
 5. Materials magnètics

Tema 3. Electromagnetisme

 1. Inducció
 2. Equacions de Maxwell
 3. Ones electromagnètiques

Tema 4. Teoria de circuits

 1. Lleis de Kirchoff
 2. Càrrega i descàrrega del condensador
 3. Elements dels circuits de corrent altern
 4. Circuit de corrent altern

Sistema d'avaluació


50% Proves individuals, una per cada tema i recuperables per separat en cas de suspendre l'assignatura

15% Presentació d'exercicis en grups de treball, no recuperable

15% Activitats pràctiques de simulació en grup de treball, no recuperable

15% Treball d'aplicació en grup, no recuperable

   5% Participació activa, recuperable a través de les proves individuals

Bibliografia


Bàsic

Tipler, Paul. A.; Mosca, Gene (2010)  Física per a la Ciència i la Tecnologia. Volum 2. 6a edició. Reverté.

Complementary

Serway, Raymond A.; Jewett, John W. Jr. (2005) Física para ciencias e ingenierías. 6 ed. Thomson.