Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carolina Chabrera Sanz
Ahazara Segado Muñoz 
Ana Maria Codina Bassa 
Ester Mateo Aguilar 
Laura Curell Ferrer 
Mª Isabel Maestre Santamaría 
Rebeca Marín Martínez 
Sandra Arco Rodríguez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

 • CE17_Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Cures de Infermeria en la Persona Adulta, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Bloc 11. Cures d'infermeria a pacients amb trastorns del sistema musculo-esquelètic

11.1. El pacient fracturat / 11.2. Pacient amb pròtesi articular total  / 11.3. El pacient amputat i les pròtesis / 11.4. Introducció a les patologies cròniques: de la salut a la malaltia: Osteoartrosi, artritis, osteoporosi  / 11.5. Valoració del sistema tegumentari: 11.5.1. Cures infermeres de la pell / 11.6. Cures infermeres en ferides agudes i cròniques

Bloc 12. El pacient i el procés quirúrgic

12.1. Nivells de cirurgia d’urgència  / 12.2. Valoració i actuació d’infermeria en les fases preparatòries / 12.3. Valoració i actuació d’infermera en les fases intraoperatòries  / 12.4. Valoració i actuació d’infermeria en las fases postoperatòries / 

Bloc 13. Cures d'infermeria en situació d'emergències

 13.1.Valoració primària del pacient / 13.2. Valoració secundaria del pacient / 13.3. Valoració del pacient en estat de xoc / 13.4. Pacient en estat d’anafilaxis / 13.5.  Pacient amb traumatisme major / 13.6. Cremades / 13.7. Pacient en estat de hipotèrmia / hipertèrmia / 13.8. Pacient en estat de congelació / 13.9. Intoxicacions i sobredosis medicamentoses / 13.10. Urgències psiquiàtriques

Bloc 14. Cures d'infermeria a persones amb malalties transmissibles

14.1 Naturalesa i cadena de la infecció: 14.1.1.Organismes patògens e infeccions o malalties que produeixen / 14.2.Procès d’infecció: 14.2.1. Etapes del curs d’infecció / 14.2.2. Defenses contra la infecció / 14.3. Factors que influeixen en la prevenció i control de les infeccions / 14.4.Valoració infermera relacionats amb el risc d’infecció o el estat de la malaltia / 14.5. Proves de laboratori per la detecció precoç de la infecció / 14.6. Diagnòstics infermers, planificació e intervencions infermeres / 14.7. Promoció de la salut. Vacunes / 14.8. Asèpsia clínica / 14.9. Aïllaments i precaucions de cures en un pacient en aïllament / 14.10. Tècniques de recollida de mostres / 14.11. Infermeria i control d’infeccions. Precaucions universals / 14.12. Cures d’infermeria segons patologies concretes (infeccions respiratòries, SNC, malalties de transmissió sexual, VIH,...)

Bloc 15. Cures d'infermeria a pacients amb trastorns sensorials

15.1. Alteracions sensorials / 15.2. Factors que afecten a la funció sensorial / 15.3. Model de pensament crític per la valoració de les alteracions sensorials / 15.4. Valoració infermera relacionat amb pacients amb sospita i/o amb trastorns sensorials / 15.5.Diagnòstics infermers, planificació e intervencions infermeres / 15.6.Promoció de la salut. Dispositius d’ajuda (Vista, sentit, gust i olfacte i tacte). Seguretat del pacient en entorns segurs. / 15.7. Mètodes de comunicació i consideracions generals a la persona adulta amb trastorn sensorial.

 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 12. Monitorització cardíaca

12.1. Realització del ECG / 12.2. Vigilància i control de ritmes cardíacs                                                                                                                                           

Bloc 13. Tractament i cura de les ferides

13.1. Drenatges / 13.2. Cures dels estomes / 13.3. Col·locació i retirada de sutures / 13.4. Tractament i cures de les ferides cròniques

Bloc 14. Embenat i traccions

14.1. Col·locació i manipulació de traccions / 14.2. Embenat recurrent / 14.3. Embenat funcional / 14.4. Embenat compressiu / 14.5. Embenat de fèrula de guix i guix complet  

Bloc 15. Àrea quirúrgica              

15.1. Espai estèril /asèptic / sèptic / 15.2. Rentat i bata quirúrgica / 15.3. Material i camp quirúrgic 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 5 - Ciències de la Infermeria Avançada:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

10%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona:  Elsevier Mosby; 2008.

Complementary

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.