Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carlos Martínez Gaitero
Alba Raventos Villalba 
Ana Belén Manrique Pallés 
Ana Maria Codina Bassa 
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Cristina Maya Bayon 
Dolors Montserrat Badia 
Eva Carbonell Valentín 
Francisca Lajara Latorre 
Gemma Pérez Giménez 
Isabel Navarri Ramos 
Lourdes Alarcón Carmona 
Lídia Serra Espasa 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Mariona Viadé Rocosa 
Marta Comellas Blanchart 
Monica Ulloa Marin 
Vanessa Vicente Aicua 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continuada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Clínic II recull un període, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 6 - Pràcticum:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE2. Treballs individuals

 

30%

50%

SE3. Treballs en grup

 

5%

50%

SE5. Seminaris

 

10%

20%

SE8. Seguiment individual

 

20%

50%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Requisits de matricula: Per poder matricular-se del Pràcticum Clínic II, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum Introductori.

Bibliografia


Bàsic

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2015). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Elsevier.

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. Elsevier Health Sciences Spain

Rodrigo, L., & Teresa, M. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica clínica.

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).