Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Miquel Perea Garcia
Eva Diago Balart 
Francisco Luis Gil Moncayo 
Juan Francisco Domínguez Rebato 
Judit López Escuin 
Meritxell Puyané Oliva 
Rebeca Marín Martínez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes són en català o castellà, mentre que el material docent (articles, presentacions, etc) poden ser en castellà o anglès

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG18_Conèixer les estratègies per pendre les mesures de confortabilitat i atenció de simptomes, adreçades al pacient i familia, en l'aplicació de cures palitatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’assignatura de Cures en els processos de mort i dol pretén capacitar al estudiant per desenvolupar una atenció específica i qualificada en situació de malaltia avançada i terminal, proporcionant eines que permetin una resposta professional a les necessitats del pacient i de les seves famílies.

L’objectiu de l’assignatura és que l'estudiant d’infermeria assoleixi coneixements i habilitats per valorar, atendre i comprendre els aspectes físics, emocionals i espirituals de les persones que es troben en aquesta situació i el seu entorn socio-familiar. Així com desenvolupar la capacitat per proporcionar cures especifiques en l’acompanyament a la situació d’últims dies de manera respectuosa, digna i compassiva.

Continguts


 1. La mort a la nostre societat actual
  1. La vivència de la mort
  2. On morir: hospital /domicili
 2. Les cures pal·liatives
  1. Història i fonaments de les cures pal·liatives
  2. Situació de malaltia avançada i/o terminal
  3. Equip interdisciplinar
 3. El dret a una mort digna
  1. Document de voluntats anticipades
  2. Planificació de decisions anticipades
  3. Llei de l’eutanàsia
 4. Valoració integral del control de símptomes en les cures pal·liatives
 5. Problemes físics i psicològics en les persones en un procés de final de vida i control de símptomes:
  1. Símptomes sistèmics:
   • Astènia
   • Anorèxia
   • Caquèxia
   • Deshidratació
   • Febre
   • Insomni
  2. Problemes digestius:
   • Nàusees i vòmits
   • Disfàgia
   • Síndrome d’aixafament gàstric
  3. Problemes intestinals:
   • Estrenyiment
   • Diarrea
   • Obstrucció intestinal
  4. Alteracions de la cavitat bucal:
   • Xerostomia
   • Mucositis i Estomatitis
   • Micosis orals
   • Boca dolorosa
  5. Problemes respiratoris:
   • Dispnea
   • Tos
   • Hemoptisis
   • Singlot
   • Raneres respiratòries
  6. Símptomes genitourinaris:
   • Disúria
   • Tenesme vesical
   • Pol·laciúria
   • Hematúria
   • Retenció urinària
   • Incontinència urinària
  7. Problemes neuropsicologics:
   • Angoixa
   • Depressió
   • Delirium
  8. Problemes de la pell:
   • Limfedema
   • Prurit
   • Úlceres per pressió
 6. El dolor
 7. Urgències en cures pal·liatives
 8. Evolució de les síndromes geriàtriques al final de vida
 9. La comunicació al final de la vida
  1. Principis bàsics de la comunicació
  2. Males noticies
  3. Situacions difícils
 10. Cures infermeres a les persones en un procés de final de vida
 11. Cures postmortem
 12. El dol
  1. Aspectes generals
  2. Recolzament psicosocial i acompanyament a la família

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 5 - Ciències de la Infermeria Avançada:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

10%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Manual de atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas: aspectos clínicos
Xavier Gómez Batiste-Alentorn, Jordi Amblàs Novellas, Cristina Lasmarías Martínez, Agnès Calsina-Berna
Fecha de publicación: 11/2017
Editorial Elsevier
ISBN 9788490224991

Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer
Joaquim Julià-Torras, Gala Serrano Bermúdez
4ª edición
En imprenta Ediciones Aran 2019

Días de Vida: Conversaciones con Joan Hunt

Juan Carlos Pérez Jiménez

Plaza y Valdés Editores, 2015

ISBN 9788416032648

Cuidados del enfermo en el final de la vida y atención a su família

Wilson Astudillo Alarcón, Carmen Mendinueta, Edgar Astudillo Alarcón

(6 ed.) EUNSA 2018

ISBN 9788431332884

Manual Oxford de cuidados paliativos

Watson, M., Campbell, R., Vallath, N., Ward, S., Wells, J.

3 ed. Aula Médica, 2020

ISBN 9788478856695