Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carolina Chabrera Sanz
Eva Diago Balart 
Juan Francisco Domínguez Rebato 
Laura Curell Ferrer 
Petra Riera Gayà 
Rebeca Marín Martínez 
Sandra Arco Rodríguez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

 • CE17_Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Cures d'Infermeria en la Persona Adulta, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

Continguts


Bloc 6. Cures d’infermeria en pacients amb problemes respiratoris.

 • 6.1. Valoració d’infermeria del sistema respiratori.
 • 6.2. Sistemas terapèutics i cures específiques.
 • 6.3. Cures del pacient amb problemes de las vies respiratòries superiors.
 • 6.3.1. Nas i sinus paranasals.
 • 6.3.2. Processos infecciosos.
 • 6.4. Cures del pacient amb problemes de las vies respiratòries inferiors
 • 6.4.1. Trastorns restrictius.
 • 6.4.2. Trastorns obstructius.
 • 6.4.3. Trastorns vasculars pulmonars.
 • 6.4.4. Traumatismes.
 • 6.4.5. Insuficiència respiratòria.

Bloc 7. Cures d’infermeria en pacients oncològics. El dolor.

 • 7.1. Valoració d’infermeria del pacient amb càncer.
 • 7.2. Sistemes terapèutics i cures específiques.
 • 7.3. Cures del pacient amb:
 • 7.3.1. Neoplàsia de cap i coll.
 • 7.3.2. Neoplàsia de pulmó.
 • 7.3.4. Neoplàsia hepato-gástrico.
 • 7.3.5. Neoplàsia de colon.
 • 7.3.6. Neoplàsia de mama.
 • 7.3.7. Neoplàsia del sistema renal.
 • 7.3.8. Neoplàsia de pròstata.
 • 7.3.9. Melanoma.
 • 7.3.10. Metàstasis.
 • 7.4. Valoració del dolor
 • 7.4.1. Manejo, tractaments i consideracions d’infermeria en el dolor.

Bloc 8. Cures d’infermeria en pacients amb problemes immunològics i hematològics

 • 8.1. Valoració d’infermeria del sistema inmuno-hematològic.
 • 8.2. Sistemas terapèutics i cures específiques
 • 8.3. Cures del pacient amb:
 • 8.3.1. Trastorns hemorràgics
 • 8.3.2. Leucèmia
 • 8.3.3. Mieloma Múltiple
 • 8.3.4. Trastorns limfàtics

Bloc 9. Cures d’infermeria al pacient neurològic

 • 9.1. Valoració neurològica
 • 9.2. Signes i símptomes del pacient neurològic
 • 9.3. Cures infermeres en:
 • 9.3.1. Proves diagnòstiques
 • 9.3.2. Patologies infeccioses
 • 9.3.3. Lesió medul·lar
 • 9.3.4. Malalties neurodegeneratives: ELA
 • 9.3.5. Accident vascular cerebral. L’Ictus

Bloc 10. Cures d’infermeria a pacients amb problemes endocrins

 • 10.1. El pacient amb hipertiroïdisme
 • 10.2. El pacient amb hipotiroïdisme
 • 10.3. El pacient amb alteracions de las glàndules suprarenals: Síndrome de Cushing
 • 10.4. El pacient amb diabetis insípida
 • 10.5. El pacient amb Diabetis mellitus

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 9. Administracions especials

 • 9.1. Transfusió sanguínia: proves creuades i comprovació del grup sanguini
 • 9.2. Administració de Citostàtics
 • 9.3. Administració de medicació amb dispositius de perfusió subcutània
 • 9.4. Administració de Nutrició parenteral (NPT)

Bloc 10. Proves especials

 • 10.1. Toracocentesi
 • 10.2. Paracentesi
 • 10.3. Punció lumbar

Bloc 11. Via respiratòria complexa

 • 11.1. Drenatge toràcic: sistema de segell d'aigua (Pleureback)
 • 11.2. Medicació intrapleural
 • 11.3. Cures de la Traqueostomia
 • 11.4. Aspiració de secrecions
 • 11.5. Oxigenoteràpia
 • 11.6. Ventilació mecànica           

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 5 - Ciències de la Infermeria Avançada:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

10%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier
Mosby; 2008.

Complementary

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 2011.