Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Robert Hooworth Smith
Andrew Wilson 
Mary Louise Walsh ------------ 

Idiomes d'impartició


 • English

L’assignatura no necessita cap requisit de superació de matèries prèvies per part de l'estudiant. No obstant això, és recomanable haver assolit el nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència d’Idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
 • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant d’infermeria.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

 

Continguts


Sinopsi:

 • Comprensió de les classes impartides en anglès
 • Producció oral en anglès (individual i en grup)
 • Tècniques de comprensió i adquisició de vocabulari especialitzat
 • Comprensió de textos relacionats amb l’evidència científica infermera
 • Comprensió dels sistemes d’informació sanitaris

 

Continguts específics:

Academic Listening

 • Previewing Content
 • Orientation Listening
 • Using Lecture Outlines
 • Listening for Gist
 • Listening for Specific Meaning
 • Note taking
 • Summarising Material

 

Content-Based Listening

 • The hospital team
 • In and around the hospital
 • Hospital admissions
 • Accidents and emergencies
 • Pain
 • Symptoms
 • Caring for the elderly
 • Nutrition
 • Blood
 • Death and dying
 • Hygiene
 • Mental health
 • Monitoring the patient
 • Medication
 • Alternative treatments

Academic Reading

 • Accessing Previous Knowledge
 • Meaning from Context
 • Understanding Main Ideas
 • Recognising Similarity in Meaning
 • Understanding Reference Words
 • Understanding Details
 • Understanding Related Words
 • Reading for a Purpose
 • Inferring Meaning
 • Summarising Information from a Text

Content-Based Reading

 • Mobile Hospitals
 • Diet and Nutrition
 • Death and Dying
 • Alternative Treatments
 • Mental Illness
 • Prescription Drugs

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 3 - Salud Pública, Comunicación e Investigación en Salud:

Sistema d'avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE1. Examen 20% 40%
SE2. Treballs individuals 20% 40%
SE3. Treballs en grup 20% 40%
SE4. Participació a l'aula 5% 40%
SE5. Seminaris 10% 50%
SE7. Prova pràctica 5% 40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.