Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Laura Curell Ferrer
Gemma Ferrando Torres 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes són en català o castellà, mentre que el material docent (articles, presentacions, etc) poden ser en catala, castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE1_Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases mol-leculars i fisiològiques de les cèl.lules i els teixits

 • CE3_Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació i els mecanismes d'acció dels mateixos

 • CE4_Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscs associats i/o efectes derivats de la seva administració i consum

 • CE7_Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital

 • CE9_Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat

 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

 • CE20_Comprendre els canvis associats al procés d'envelliment i de la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Descripció


 

Infermeria d’urgències i emergències extrahospitalàries es una assignatura optativa del tercer curs de grau d’infermeria de l’ESCST que pretén proporcionar a les futures infermeres els coneixements bàsics per què puguin realitzar una valoració adequada, estabilització i posteriorment traslladar a un centre hospitalari i al mateix temps proporcionar una atenció integral de qualitat adequada a les necessitats i a la gravetat de la patologia del pacient en situació d’urgència i d’emergència en l’àmbit hospitalari i ’extrahospitalari.

 

Continguts


Bloc 1. Introducció

          1.1 Concepte d’urgències i emergències

          1.2. Sistema d’emergències Mèdiques

          1.3. Gestió de recursos a Catalunya

         1.4.  Funcionament de les unitats del SEM

         1.5.Aspectes ètics i legals de l’atenció extrahospitalària.

Bloc 2. Síndrome Coronari Agut

                2.1. Característiques del pacient amb codi IAM

                2.2. Interpretació ECG a urgències

                2.3. Codi IAM

 

Bloc 3. Patologia Neurològica

                3.1. Accident Vascular Cerebral: definició , classificació, avaluació

                3.2. Crisis convulsiva

                3.3. Codi ICTUS

 

Bloc 4. Pacient traumàtic

4.1. Traumatisme Cranioencefàlic

4.2.  Pacient amb trauma toràcic

4.3. Pacient amb trauma abdominal

        4.4. Pacient amb lesió medul·lar aguda traumàtica

        4.5. Pacient amb trauma d’extremitats

   4.6. Lesions per aixafament

4.7. Mobilitzacions i immobilitzacions

                      - Mobilització de ferits

        -  Material d’immobilització

             -  Extracció de casc

4.8. Codi PTT/SVAT

 

Bolc 5. Triatge

5.1.Conceptes AMV i Catàstrofes

5.2. Triatge a les catàstrofes

5.3.Aplicació Procediment AMV

 

Bloc 6. Farmacologia d’urgències

 

6.1.Administració

6.2. Dissolucions /concentracions

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 8 - Optativitat:

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Ayuso Baptista T. Manejo inicial del paciente traumatizado grave: Urgencias y emergencias. Madrid: Aran; 2011.

Recomanacions per a la Ressuscitació 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC).). [internet].  Barcelona: Consell català de ressuscitació;2018. Disponiblre en: http://ccr.cat/wp-content/uploads/2018/01/recomanacions_ERC_2015_principals_novetats_traduccio_oficial_CCR-1.pdf 

 

European Resuscitation Council. Soporte Vital Avanzado. 1ªed. Madrid: ERC, 2010.

www.cercp.es

www.americanherart.org

De Vierna-Grosso A, Medina-Aragon FJ, Alvarez Leiva C. Gui´a ra´pida de fa´rmacos en emergencia extrahospitalaria. Madrid: Aran;2011

Carrasco Jimenez MS; Paz De Cruz JA. Tratado de emergencias médicas. Madrid: Aran; 2000

www.ccr.cat

www.erc.edu

www.resus.org.uk

www.ilcor.org

Jiménez   L. Medicina de urgencias y emergencias. 4ªed. Madrid: Elsevier, 2009 

Los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias en España [internet]. Madrid: Mensor; 2012 [consulta 2 de julio de 2012] Disponible en: http://www.mensor.es/es/LosserviciosdeemergenciasyurgenciasmEdicasExtrahospitalariasenEspaNa.pdf.pdf

Julián A. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 3ªed. Toledo, 2010. [internet].Disponible en: http://www.cht.es/cht/cm/cht/tkContent?pgseed=1341747013942&idContent=9022&locale=es_ES&textOnly=false