Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Esther Cabrera Torres
Carolina Chabrera Sanz 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Català

Castellà

Competències


Competències bàsiques
  • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
  • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

  • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

Competències generals
  • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

  • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

  • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

  • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
  • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


La infermeria és una disciplina acadèmica que ha viscut grans transformacions en els últims anys. Ja ningú pot no entendre la formació d'infermera sense l'assoliment de competències en recerca bàsica, igual que la resta de professionals de la salut. La infermeria com a ciència ha d'anar de la mà del mètode científic.

Els fonaments de qualsevol disciplina són la comprensió del procés d'investigació, la realització d'una investigació rigorosa i l'aplicació pràctica d'aquesta investigació a la clínica. Amb aquestes premisses s'ha de ser conscient que el professional d'infermeria ha d'assolir la necessitat de basar la seva praxi en un sòlida evidència.

L'assignatura que es presenta ha de donar a l'alumne d'infermeria aquest coneixements bàsics en metodologia de la investigació, capacitar-lo amb les eines pròpies de la investigació i promoure dins del seu aprenentatge la inquietud per la recerca i evidència científica. Aquestes competències han de permetre al futur infermer participar en projectes d'investigació multidisciplinaris, presentar resultats en congressos nacionals i internacionals i estar capacitat per poder parlar amb altres professionals de la salut amb un llenguatge científic.

Continguts


Tema 1

Importància de la recerca en infermeria. Evolució històrica. El concepte d'infermeria basada en l'evidència.

Tema 2

Fonts d'informació. Mitjans d'accés a la documentació científica. Bases de dades específiques en infermeria. Revisió de la literatura.

Tema 3

El mètode científic: El procés d'investigació. Hipòtesi. Preguntes d’ investigació. Població i mostra. Variables, instruments de mesura. Anàlisi de dades. Lectura crítica d’ un article científic. Validesa i fiabilitat dels instruments de mesura en salut.

Tema 4

Les metodologies quantitatives i qualitatives i la seva aplicació en infermeria.

Tema 5

Els dissenys dels estudis d’investigació. Els dissenys observacionals, descriptius. Els dissenys observacionals, analítics. Els dissenys experimentals i quasi experimentals.

Tema 6

Elaboració d’un protocol de recerca.

Tema 7

Ètica de la investigació. Consideracions ètiques en recerca. Comitès de recerca. Com passar un CEIC.

Tema 8

Difusió de resultats. Comunicacions orals, pòsters, articles científics. Elaboració abstracte/comunicació oral.

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 3 - Salud Pública, Comunicación e Investigación en Salud:

Sistema d'avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE1. Examen 20% 40%
SE2. Treballs individuals 20% 40%
SE3. Treballs en grup 20% 40%
SE4. Participació a l'aula 5% 40%
SE5. Seminaris 10% 50%
SE7. Prova pràctica 5% 40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Argimón, J.M.; Jiménez, J. (2004). Métodos de investigación clínica y epidemiológica(3a ed). Madrid: Elsevier.

Investigació en Infermeria. Teoria i Pràctica. Mar Lleixá-Fortuño, Pilar Montesó. Publicaciones URV. 2015 Accés. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/151

Grove, S.K. Gray J. (2019). Investigación en Enfermería. Desarrollo de la práctica basada en la evidencia.    ( 7ª ed). Madrid: Elsevier.

Gerrish K,Lacey A. (2008).Investigación en Enfermeria ( 5ª ed). Madrid : McGraw-Hill Interamericana

Mayan, M. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. México: Qualitative Institute Press. International Institute for Qualitative Methodology

Complementary

Polit.D.; Hungler, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud( 6ª Ed). Madrid: McGraw-Hill Interamericana.