Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Meritxell Puyané Oliva

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Competències


Competències bàsiques
  • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

  • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
  • CE8_Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajut en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la familia, segons la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, families i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos

  • CE10_Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar a l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència

Competències generals
  • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

  • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

  • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

Competències transversals
  • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


 

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Infermeria, la qual pretén en primer lloc, que l'alumne adquireixi un coneixement sobre el desenvolupament humà de les persones en general, i més concretament sobre els aspectes psicomotors, socials, afectius, i de desenvolupament interpersonal al llarg de la vida; en segon lloc, té la intenció d'establir les bases d'una comunicació efectiva amb els pacients i familiars, així com estratègies d'autocura personal.

Es considera que amb els coneixements adquirits per el/la futur/a infermer/a obtindrà major compressió del desenvolupament de la persona i recursos psicològics per gestionar millor la seva professió laboral.

 

Continguts


BLOC 1. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

TEMA 1. Les teories sobre el desenvolupament

TEMA 2. La infància

TEMA 3. L’adolescència

TEMA 4. Edat adulta

TEMA 5. Vellesa

BLOC 2. ASPECTES PSICOSOCIALS DE LES RELACIONS HUMANES

TEMA 6. Processos de comunicació

TEMA 7. El maneig de l'estrés

TEMA 8. Equilibri psicosocial i situacions de canvi vital

TEMA 9. Autocura i prevenció del burnout

 

SEMINARIS

SEMINARI 1. Documental “Padres difíciles, hijos con problemas”

SEMINARI 2. Trastorns de la conducta alimentària

SEMINARI 3. Gestió de les emocions

SEMINARI 4. Maneig del estrés. Tècniques de relaxació.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 2 - Ciències Psicosocials:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

30%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

10%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Delval, J. (1995). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.

Lazarus RS (2000) Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao: Desclée de Brower

Peaplau H (1990). Relaciones interpersonales en enfermería. Barcelona: Salvat

Novel G, Lluch MT, Miguel MD (2003). Enfermería psicosocial y salud mental. Barcelona: Mason

Llor B, Abad MA, García M, Nieto J.(1998). Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. 2ª ed. Madrid: Ed. Mc GrawHill

 

Palacios, J., Marchesi, A., y Coll, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación (I). Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.

Berger, K. (2007). Psicología del desarrollo (infancia y adolescencia). (7a ed.) Madrid. Panamericana

Mariscal, S., Giménez-Dasi, M., Carriedo, N., & Corral, A. (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida. Madrid: Mc Graw Hill/UNED

Complementary

Bowlby., J. (2006). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata

Sheppard, W., Willoughby, R. (1975). Child behavior. Learning and development. Chicago: Rand McNally College Publishing Company

Sheppard, W., Willoughby, R. (1975). Child behavior. Learning and development. Chicago: Rand McNally College Publishing Company

 

Caballo, V. (2005) Entrenamiento en habilidades sociales. Madrid: Pirámide

 

Caballo, V. (2005) Entrenamiento en habilidades sociales. Madrid: Pirámide