Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carme Rosell Moreno
Aida Fortuny Borsot 
Ana Maria Codina Bassa 
Ester Mateo Aguilar 
Eva Diago Balart 
Gemma Pérez Giménez 
Mª Isabel Maestre Santamaría 
Petra Riera Gayà 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

 • CE23_Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirant en el codi europeu d'ètica i deontologia de infermeria. Proporcionar cures, garantitzant el dret a la dignitat,privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i familia. Individualitzar la curs considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Infermeria Integrada II és una assignatura obligatòria complexa, però un espai ideal per tal de que l’estudiant en grups reduïts integri horitzontal i verticalment les competències específiques d’infermeria i les competències genèriques de les matèries de primer curs.

Per a la simulació dels coneixements de les diferents àrees curriculars del primer curs del grau, s'utilitzen principalment la combinació de dos tècniques de cooperativa d’aprenentatge tant a Integrada I com a Integrada II: L’aprenentatge basat en problemes (ABP) en la qual el professor actua com a element facilitador d’aquest d'aprenentatge; la tècnica “buzz group” on mitjançant la discussió de petits grups d’alumnes en les diferents funcions proposades consensuen les seves idees sobre un tema. Aquestes metodologies d’aprenentatge  permeten el desenvolupament de la totalitat de les competències que seran complexes de gestionar i avaluar des d’una metodologia docent. 

Degut al caràcter de la pròpia assignatura i la metodologia utilitzada, la docència es realitza en petits  grups de no més de 25 estudiants en els seminaris i no més de 10 en les sessions de simulació. 

L’estructura de l’assignatura és:

 1. Seminari: treball grupal de casos  mitjançant ABP, amb seguiment tant del contingut del treball com de la participació de l’estudiant. 

 2. Diari Reflexiu: Treball individual d’observació que realitza l’estudiant amb una tutoria grupal amb assessorament pel desenvolupament del mateix. 

 3. Simulació: Les classes en el Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS) es realitzen en grups reduïts on es treballa les habilitats tècniques o procediments, la discussió, l’anàlisis de casos , els coneixements teòrics, la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball en equip i totes les activitats bàsiques que realitza la infermera assistencial. Consta de 9 sessions  de 2 hores cada una. 

Continguts


L’assignatura s’estructura en seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques simulades en les intal.lacions del CSIS  de l’ESCST, en les que s’imparteixen sessions de simulació.

En les seminaris es treballen casos en grups reduïts.

En les sessions de simulació es treballen els següents continguts: 

Bloc 5: Exploració física i valoració de la persona 

5.1. Anamnesis 

5.2. Exploració física

5.3. Exploració de cap i coll 

5.4. Exploració neurològica 

5.5. Exploració pulmonar i toràcica 

5.6. Exploració mamària 

5.7. Exploració abdominal 

5.8. Exploració d’extremitats 

5.9. Constants Vitals (TA, FC, Tª, FR, Sat02, dolor) 

5.10. Glicèmia capil·lar 

 

Bloc 6: Preparació i administració de medicació i oxigenoteràpia 

6.1.Càlcul de medicació 

6.2. Medicació oral, SNG, tòpica, oftàlmica, òtica, intradèrmica, subcutània e intramuscular 

6.3. Medicació endovenosa I: Bolus, microgoter i macrogoter 

6.4. Medicació endovenosa II: Seroteràpia, utilització del dialaflow i bombes de perfussió

6.5.Oxigenoteràpia 

6.6. Teràpia inhalatòria 

6.7.Recollida de mostres d’esput

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 4 - Ciències de la Infermeria Bàsica:

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

30%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Fernández, G., González, I. Garcia,P. La diversidad frente al espejo, salud, interculturalidad y contexto migratorio. Ed. Abya-yala:Quito. 2008.

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ªed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

Martín-Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier, 2011.

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ªed. Barcelona: Elsevier, 2008.

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed.Barcelona: Elsevier, 2011.

Base de datos de Enfermería: http://teledoc.urv.es/cuidatge

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud: http://bvsalud.isciii.es/

Base de datos de ciencias: http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed

Complementary

Leininger, M. “Cuidar a los que son de culturas diferentes requiere el conocimiento y las aptitudes de la enfermería transcultural”, Cultura de los cuidados, 1999, no 6, Alicante: 5-8. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5126/1/CC_06_01.pdf

Ngo de la Cruz J. Alimentacio´n en otras culturas y dietas no convencionales. En AEPap ed. Curso de Actualizacio´n Pediatri´a 2012. Madrid: Exlibris Ediciones; 2012. p. 355-67. Disponible:http://cursosaepap.exlibrisediciones.com/files/49-128- fichero/9%C2%BA%20Curso_Alimentaci%C3%B3n%20en%20otras%20culturas.pdf

American Nurses Association www.nursingworld.org

Real decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicacio´n, uso y autorizacio´n de dispensacio´n de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14474.pdf

Iatrogenic traumas by nasogastric tube in very Premature infants: our cases and literature review. Gasparella M, Schiavon G, Bordignon L, Buffo M, Benetton C, Zanatta C, Hierro M, Zoppellaro F, Perrino G. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22111291

Moreno Preciado, M. La relacio´n con el paciente inmigrante. Perspectivas investigadoras. Index Enferm v.14 n.50 Granada nov. 2005. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000200005

Drennan, V. et al. Establishing new nursing roles: a case study of the English community matron initiative. J Clin Nurs. 2011; 20 (1): 2948-2957.

Cateterismo venoso central de inserción periférica en recién nacidos de cuidado intensiva. Peripherically-inserted Central Venous Catheter in Newborn Intensive Care Unit. Mauricio Barra P.1 *, Gema Santander M.1 ** http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062006000200003

Creación de empresas. Disponible en: http://www.creatuempresa.org/es- ES/Paginas/CEHome.aspx