Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Gemma Garreta Parés
Alba Raventos Villalba 
Ana Maria Codina Bassa 
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Cristina Maya Bayon 
Dolors Montserrat Badia 
Gemma Pérez Giménez 
Lourdes Alarcón Carmona 
Lídia Serra Espasa 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Monica Ulloa Marin 
Noemí Sech Macías 
Vanessa Vicente Aicua 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE23_Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirant en el codi europeu d'ètica i deontologia de infermeria. Proporcionar cures, garantitzant el dret a la dignitat,privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i familia. Individualitzar la curs considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.

Competències generals
 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Infermeria Integrada III és una assignatura obligatòria que s’inclou dins del mòdul Ciències de la Infermeria bàsica. L'assignatura d’Infermeria Integrada III és el primer contacte amb l’entorn assistencial de l’estudiant, on podrà portar a la pràctica el que prèviament ha après en assignatures com Infermeria Integrada I i Infermeria Integrada II.

Comprèn totes aquelles activitats dins del procés ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències a l'entorn assistencial de la pràctica professional. Durant el seu desenvolupament, l’estudiant participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats de realització d’activitats d’aprenentatge recull la seva experiència d'aprenentatge, realitzat en l'entorn clínic.  

Durant el seu desenvolupament, l’estudiant participa en la pràctica clínica, així com en seminaris grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. 

Existeixen tres figures rellevants en el seguiment i avaluació dels estudiants en les seves estades clíniques: la tutora de seguiment, la tutora acadèmica i la tutora clínica. Les tutores són les encarregades de garantir el desenvolupament de competències adquirides per l’estudiant durant les estades clíniques i de la seva avaluació. 

Addicionalment, amb la finalitat d’avaluar les habilitats tècniques adquirides a Infermeria Integrada I, Infermeria Integrada II i Infermeria Integrada III, es realitza una Avaluació Objectiva Estructurada d’Habilitats Tècniques (AOEHT) dins del Centre de Simulació i Innovació en Salut de la ESCST. 

Continguts


Els continguts que es treballen en Integrada III, estan relacionats amb els següents eixos de coneixement: 

 • Relació entre el procés de cures i la metodologia infermera. 
 • Etapes i activitats de la metodologia infermera. 
 • Les taxonomies infermeres i la seva relació en el procés de cures. 
 • Les relacions personals e interpersonals. 
 • Diversitat cultural i praxis professional. 
 • L’entrevista com mètode de comunicació, d’avaluació i instrument terapèutic. 
 • Comprendre les situacions de salut en la seva dimensió teoria i pràctica emmarcant-la en el paradigma de complexitat. 
 • Factors determinants de la salut: factors personals, estil de vida, entorn de recursos assistencials,... 

L’assignatura s’estructura en: seminaris que es treballen a l’aula i pràctiques clíniques en les diferents institucions i centres amb conveni amb la ESCST. S’avaluaran durant les pràctiques clíniques els coneixements que prèviament a Infermeria Integrada I i Integrada II, s’han treballat com a contingut de Simulació en les instal·lacions del Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) de l’ESCST. 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 4 - Ciències de la Infermeria Bàsica:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

30%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

NNN Consult. Eina digital orientada a professors i alumnes d'infermeria que permet l'ús de les taxonomies infermeres NANDA, NOC i NIC per a la consulta i creació de plans de cures. Disponible a: https://www.nnnconsult.com/

Luis Rodrigo, M.T. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica. 

Bulechek, G. M. (2018). Clasificación de Intervenciones de Enfermeria (NIC).

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. ElSevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2018). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. ElSevier Health Sciences Spain. 

NANDA International, Herdman, T.H., & Kamitsuru, S. (2018). Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2021-2023

Complementary

Pubmed. Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Guidelines and Measures. Disponible a: https://www.ahrq.gov/gam/index.html