Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Ester Mateo Aguilar

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE11_Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva hitòrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria

 • CE12_Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemológica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Evolució històrica i filosòfica de la cura és una assignatura obligatòria que es realitza durant el primer trimestre de primer curs i que enllaça amb l'assignatura Metodologia de la cura infermera al tercer trimestre.

En aquesta assignatura l'estudiant assolirà les competències de primer curs necessàries per entendre la progressió de la professió infermera fins al dia d'avui contextualitzant dins de la societat, identificant els conceptes claus que ens defineixen com a professió de forma epistemològica i ontològica. D'aquesta forma l'estudiant adquirirà les bases científiques que serviran per al posterior desenvolupament de la metodologia de la Infermeria com a eina científica i professional.

L'assignatura inclou l'estudi de les bases històriques de la cura i de la base filosòfica infermera. L'anàlisi històrica del concepte de la cura permet que l'alumne comprengui la funció pròpia actual del professional infermer dins de l'equip de salut i de quina forma contribueix de manera diferenciada en la salut de les persones mitjançant l'aplicació de la cura professional. Una cura desenvolupada en un marc conceptual propi, afavorit per la comprensió dels fenòmens nuclears de la disciplina i la importància dels models conceptuals infermers com a base filosòfica.

Continguts


Els continguts que es treballen en aquesta assignatura engloben aquestes àrees de coneixement:

Bloc 1: Evolució històrica de la cura

Unitat 1: Etapa domèstica de la cura

Prehistòria

Civilitzacions antigues

Mòn Clàssic

Unitat 2: Etapa vocacional de la cura

Cristianisme

Edat Mitjana

Món modern

Unitat 3: Etapa tècnica de la cura

Mon Contemporani

La reforma de la infermeria en el segle XIX

El segle XX

La infermeria espanyola en la etapa tècnica de les cures

Unitat 4: Etapa professional de la cura

Canvi de mil·lenni

Professionalització de la infermeria

Formació infermera

Bloc 2: Evolució filosòfica de la cura.

Unitat 5: Filosofia, metaparadigma, teories, models d'infermeria.

Virginia Henderson

Marjory Gordon

Altres models i teories infermeres

Unitat 6: Pensament crític, raonament clínic i judici clínic en infermeria. Procés d’atenció infermera

Bloc 3: Investigació, docència i futur històric de la professió.

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 4 - Ciències de la Infermeria Bàsica:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

30%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Nightingale, F. Notas sobre Enfermería. Que és y qué no es. 1a edición. Barcelona.Masson;1990

Conesa J. Historia de la enfermería un análisis histórico de los cuidados de enfermería. Madrid: McGraw – Hill; 1995.

Generalitat de Catalunya. LLIBRE BLANC de les professions Sanitàries de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2003.

Henderson V. La Naturaleza de la Enfermería. Reflexiones 25 años después, 1ª ed. Madrid: Interamericana-McGraw-Hill; 1994.

Raile Alligood, M. Modelos y teorías en Enfermería. 9ª.ed.Barcelona: Elsevier, 2018.

Martín M. Historia de la enfermería: evolución histórica del cuidado enfermero. 3ª edición. Barcelona: Elsevier Health Science; 2017

Siles, J. Historia de la enfermería. Alicante: Aguaclara; 1999.

Potter, P. Fundamentos de enfermería. Madrid: Mosby/ Doyma; 1996.

Colliere MF. Promover la vida. Madrid: Interamericana McGrawHill; 1993.

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona. (2023, març) Preservem la memòria. https://preservemlamemoria.coib.cat/

Complementary

Rodríguez FE. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Sevilla: Ed. MAD.; 2003.

Donahue MP. Historia de la Enfermería. Missouri: Doyma;1985.

García C, Martínez, M. Historia de la enfermería. Evolución histórica del Cuidado Enfermero. Madrid: Humanidades y Ciencias de la Salud; 2001.

Ducke, D. Florence Nightingale [pel•lícula]. Reino Unido; 1985.

Adam E. Hacia dónde va la enfermería. Madrid: Interamericana;1982.

Kérouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F. El pensamiento enfermero. Barcelona: Masson; 1996.

Mª del Carmen Sellán Soto. La profesión va por dentro. Elementos para una historia de la Enfermería Española contemporánea. 2010. FUDEN.