Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Ishar Dalmau Santamaria

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L'assignatura Salut Pública és una assignatura obligatòria de 5 ECTS emmarcada en la matèria de Salut Pública, Comunicació i Investigació en Salut del grau d'infermeria. 

La Salut Pública és el conjunt d'activitats organitzades per les administracions públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la malaltia així com per protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu i mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals.

L’assignatura Salut Pública es centra en continguts relacionats amb els elements bàsics que conformen el sistema de salut pública i els sistemes nacionals de salut, en l’evolució dels models en Salut Pública i l’impuls d’estratègies que han donat pas als Sistemes Nacionals de Salut que gestionen els serveis sanitaris actuals i, en els elements i estratègies que determinen el seu ús per millorar la salut de tota la població amb una visió salubrista.

Addicionalment, la comprensió dels diferents nivells d'atenció i dels conceptes de promoció, prevenció i rehabilitació reforcen el coneixement de l’estudiant sobre els aspectes estructurals que conformen la Salut Pública i els seus determinants per a que les infermeres actuin com a agents de salut. 

L’assignatura ofereix l’oportunitat a l’estudiant de desenvolupar les seves capacitats i les competències per oferir una atenció amb visió global i integral que permeti tenir en compte les necessitats de la persona, la realitat del grup al que pertany, i la influència del seu entorn i context.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s'assegura l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


Els continguts es desenvolupen en diferents temes que pretenen aportar un aprenentatge progressiu del marc teòric de la disciplina de la salut pública. 

Tema 1. Salut Pública i les polítiques de salut

Conceptes generals sobre Salut Pública. Definicions, models, objectius i funcions de la salut pública.

Tema 2. Sistemes Sanitaris

Els sistemes de salut i el sistema de salut espanyol. Globalització de la salut. Organismes nacionals i internacionals amb competències en salut pública.

Tema 3. Promoció de la salut

Determinants de salut. Estratègies de promoció de la salut. Salut comunitària. 

Tema 4. Prevenció de malaltia

Prevenció primària (calendari de vacunacions sistemàtiques). Prevenció secundària. Prevenció terciària. 

Tema 5. Protecció de la salut

Salut alimentària (El paper d'infermeria). Salut ambiental (El paper d'infermeria). Control de residus sanitaris. 

Tema 6. Vigilància epidemiològica

Conceptes bàsics i tipus de vigilància epidemiològica. 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 3 - Salud Pública, Comunicación e Investigación en Salud:

Sistema d'avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE1. Examen 20% 40%
SE2. Treballs individuals 20% 40%
SE3. Treballs en grup 20% 40%
SE4. Participació a l'aula 5% 40%
SE5. Seminaris 10% 50%
SE7. Prova pràctica 5% 40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Adler NE, Glymour MM, Fielding J. Addressing Social Determinants of Health and Health Inequalities. JAMA. 2016;316(16):1641–1642

Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/en/ 

Organización Mundial de la Salud Global Health Watch 4. Disponible en: http://www.ghwatch.org/

Piédrola, G. (2016). Medicina preventiva y salud pública. (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson.

Del Rey Calero, J., Gil de Miguel, A. (2005). Diccionario de epidemiología, salud pública y comunitaria. Editorial Universitaria Ramon Areces. Servicio de publicaciones.

Frías Osuna, A. (2000). Salud pública y educación para la salud. Barcelona: Masson

Hernández-Aguado, I. et al. (2011). Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud. Ed. Médica Panamericana.

Martín Zurro, A., Jodar Solar, G. (2011). Atención Familiar y Salud Comunitaria. Ed. Elsevier.

Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: www.paho.org/ 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: http://www.msc.es/ 

Departament de Salut. Disponible en: http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Disponible en: www.sespas.es/ 

Martín Zurro, A., Cano Pérez, J.F. (2003). Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica. 2 vol. 5a ed., Madrid.

Centros de Control de Enfermedades. Disponible en: http://www.cdc.gov/  

Sociedad Española de Epidemiología. Disponible en: www.seepidemiologia.es/

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Disponible en: www.sempsph.com/

Beaglehole, R., Bonita, R. (2010). What is global health? Global Health Action, 3, p.5142.

Sánchez Moreno, A., Mazarrasa Alvear, L., Germán Bes, C. (1996). Salud Pública y enfermería comunitaria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Delgado Rodríguez, M., Gil de Miguel, A., Bolúmar Montrull, F., Hernández Aguado, I. (2005). Manual de Epidemiología y Salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. Editorial Médica Panamericana S.A. España.

Martínez González, M.A. (2013). Conceptos de Salud Pública y estrategias preventivas. Un manual para ciencias de la salud. Ed. Elsevier.

Sociedad Española de Calidad Asistencial. Disponible en: http://www.calidadasistencial.es/

Instituto de Salud Carlos III. Disponible en: http://www.isciii.es/ 

European Centre for Disease Prevention and Control. Disponible en: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

Complementary

Cofiño-Fernández, R. Tú código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Atención Primaria 2013;45(3):127-128.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [monografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/fr/organizacion/sns/docs/sns2012/SNS012__Espanol.pdf 

Agència de Salut Pública de Catalunya. Disponible en: http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/ 

Agència de Salut Pública de Barcelona. Disponible en: http://www.aspb.cat/ 

Blog Salud Comunitaria. Disponible en: www.saludcomunitaria.wordpress.com 

Idescat. Institut d’estadística de Catalunya. Disponible en: https://www.idescat.cat 

INE. Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: https://www.ine.es/

Epi y Mas. Espacio para bloggear sobre epidemiología e información epidemiológica. Disponible en. Disponible en: http://epiymas.blogspot.com/