Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alba Vidal Torres
Lluís Mundet Pons 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Competències


Competències bàsiques
  • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
  • CE3_Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació i els mecanismes d'acció dels mateixos

  • CE4_Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscs associats i/o efectes derivats de la seva administració i consum

Competències generals
  • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

  • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

Competències transversals
  • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’assignatura de Farmacologia té com a finalitat iniciar els estudiants de segon curs del grau d’infermeria en el coneixement i l’ús d’estratègies farmacològiques per al tractament de pacients.

Es pretén que l’alumnat conegui els conceptes i principis generals essencials pel tractament farmacològic de les malalties més freqüents en la població. L’alumnat ha de conèixer els efectes beneficiosos i perjudicials dels fàrmacs, el seu mecanisme d’acció, el risc d’interacció amb altres fàrmacs i aliments, el seu ús en cas d’intoxicacions i les seves principals indicacions així com contraindicacions.

La perspectiva de gènere serà un aspecte que el professorat tindrà en compte fent un ús inclusiu i no sexista del llenguatge i afavorint la participació equitativa de tothom en un entorn inclusiu tant en les classes magistrals com en les sessions de seminaris. Es faran visibles les diferents respostes farmacològiques tant en dones com en homes. Es proporcionaran referents bibliogràfics femenins dins l’aula en la mesura que la temàtica ho permeti i s’usarà el nom de pila sencer de les autores i autors. Pel que fa a les imatges del contingut en el material docent es fomentarà la no perpetuació d’estereotips.

Continguts


Farmacologia general

Introducció a l’assignatura. Principis bàsics de farmacologia

Origen i composició dels medicaments

Investigació i desenvolupament de nous fàrmacs. Assajos pre-clínics, clínics i farmacovigilància

Formes medicamentoses d’ús habitual

Vies d’administració de fàrmacs

Farmacocinètica: dinàmica de l’absorció, distribució, metabolisme i eliminació dels fàrmacs

Farmacodinàmica: mecanismes moleculars de l’acció dels fàrmacs

             Respostes individuals als fàrmacs. Farmacogenètica

             Reaccions adverses als fàrmacs. Al·lèrgies i intoleràncies, efectes tòxics

             Interaccions entre fàrmacs i entre fàrmacs i aliments

Farmacologia Endocrina

Control de la glicèmia: Insulina i hipoglucemiants

Tiroides i fàrmacs antitiroïdals

Farmacologia de l’aparell respiratori

Broncodilatadors

Antitussígens, mucolítics i expectorants

Farmacologia cardiovascular i renal

Antihipertensius

Farmacologia de la insuficiència cardíaca

Antiarrítmics

Farmacologia de l’aparell digestiu

Antiàcids i antiemètics

Fàrmacs pels trastorns de la motilitat gàstrica

Farmacoteràpia de malalties intestinals inflamatòries

Antiinflamatoris i analgèsics

Analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris no esteroïdals

Opiacis

Antiinfecciosos

Antibiòtics

Antifúngics

Antivírics i antiretrovirals

Neurofarmacologia

Sistema nerviós autònom

            Colinèrgics i anticolinèrgics

            Adrenèrgics i antiadrenèrgics

Sistema nerviós central

            Neurotransmissió

            Antidepressius i ansiolítics

            Antipsicòtics

            Opioides i analgèsics

            Antiepilèptics i anticonvulsionants

            Tractament de malalties neurodegeneratives

            Hipnòtics i sedants

Farmacologia de la hipercolesterolèmia

Tractament de la hipercolesterolèmia i l’aterosclerosi

Sistema hematopoètic

Anticoagulants, fibrinolítics i antiplaquetaris

Factors de creixement hematopoètics i antianèmics

Tractaments davant d’intoxicacions

 

SEMINARIS:

Consistiran en 3 sessions de dues hores de durada on es treballaran de manera aplicada els diferents conceptes apresos durant les classes magistrals.

Caldrà entregar la resolució d’aquests segons els grups de treball preestablerts a l’inici de cada sessió.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 1 - Anatomo-fisiopatologia:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

30%

60%

SE2. Treballs individuals

5%

40%

SE3. Treballs en grup

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Castells Molina, Silvia; Hernández Pérez, Margarita. Farmacología en enfermería. 3ª edición. Elsevier, 2012.

Lorenzo, Pedro; Moreno, Alfonso; Lizasoain, Ignacio; Leza, Juan Carlos; Moro, Maria Ángeles, Portolés, Antonio. Velázquez: Farmacología básica y clínica. 19ª edición. Médica Panamericana, 2018.

Ritter, James M; Flower, Rod J; Henderson, Graeme; Loke, Yoon Kong; MacEwan, David; Rang, Humphrey P. Rang y Dale. Farmacología 9ª edición. Elsevier 2020

Complementary

Armijo, Juan Antonio; Mediavilla, África. Farmacología humana. 6ª edición, Elsevier Masson, 2014.

Somoza, Beatriz; Cano, Mª Victoria; Guerra, Pedro Enrique. Farmacología en enfermería. Teoría y casos prácticos. Panamericana, 2020.