Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carme Rosell Moreno
Ana Maria Codina Bassa 
Eva Diago Balart 
Gemma Garreta Parés 
Juan Francisco Domínguez Rebato 
Laura Curell Ferrer 
Mª Isabel Maestre Santamaría 
Petra Riera Gayà 
Rebeca Marín Martínez 
Sandra Arco Rodríguez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

Competències específiques
 • CE11_Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva hitòrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE23_Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirant en el codi europeu d'ètica i deontologia de infermeria. Proporcionar cures, garantitzant el dret a la dignitat,privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i familia. Individualitzar la curs considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.

Competències generals
 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de transformació

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Infermeria Integrada I és una assignatura obligatòria que es realitza durant el primer trimestre de primer curs i que es continua durant els dos següents trimestres amb les assignatures Infermeria Integrada II i III respectivament.

En aquestes assignatures l’estudiant assolirà les competències de primer curs necessàries, arribant a disposar d’una visió global i transversal de la professió infermera en l’actualitat tenint en compte la seguretat del pacient. Es treballarà el pensament crític i procés reflexiu tant des de la part teòrica a través de metodologia d’Aprenentatge basat en problemes (ABP) com des de la part de simulació clínica on també s'adquiriran noves habilitats i actituds, tots aquests aspectes els anirà treballant l’estudiantat al llarg de les diferents assignatures de Infermeria Integrada i amb el còmput de tota les assignatures del Grau en Infermeria al llarg de primer curs i tots els cursos del grau.

Concretament en l’assignatura Infermeria Integrada I, l’estudiant treballarà en petits grups de uns 25 estudiants en els seminaris i uns 10 en les sessions de simulació aconseguint un seguiment personalitzat, amb la següent estructura:

1. Seminari: Treball grupal de casos mitjançant ABP, amb seguiment tant del contingut del treball com de la participació de l’estudiant on es treballaren entre d'altres aspectes, els relacionats amb la identitat infermera, la visió que projecte,  els diferents àmbits d’actuació on treballa, competències de la professió, codi ètic de la professió.

 2. Diari Reflexiu: Treball individual d’observació que realitza l’estudiant amb una tutoria grupal amb assessorament pel desenvolupament del mateix.

3. Simulació: Les classes en el Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS) es realitzen en grups reduïts on es treballa les habilitats tècniques o procediments, la discussió, el anàlisis de casos , els coneixements teòrics, la resolució de problemes, la presa de decisions, el treball en equip i totes les activitats bàsiques que realitza la infermera assistencial. Consta de 9 sessions de 2 hores cada una.

Continguts


Bloc 1: Imatge I identitat professional Infermera

Bloc 2: L'Hospital. Àmbits professionals d'actuació Infermera

Bloc 3: Dret a la privacitat i a la intimitat

Bloc 4: Maltractaments 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 1. Mesures estàndards i universals

1.1 Mesures d’higiene i d’asèpsia

1.2 Mesures estàndards de protecció

1.3 Mesures d’aïllament

Bloc 2. Mesures de confort i de seguretat

2.1. Ergonomia: mecànica postura

2.2. Transferències

2.3. Realització de llit desocupat

2.4. Realització de llit ocupat

Bloc 3. Cures del pacient enllitat

3.1. Canvis posturals

3.2. Higiene completa

3.3. Utilització de la cunya

3.4. Cures post mortem

3.5. Valoració i extracció de fecalomes

3.6. Sondatge rectal

3.7. Administració d’ènemes

Bloc 4. Primers auxilis

4.1. RCP bàsica + DEA

4.2. RCP bàsica en pediatria i nounats

4.3. Maniobra de Heimlich

 

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 4 - Ciències de la Infermeria Bàsica:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

30%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. Març 2014

Https://www.agoradenfermeria.eu/files/codi_etica.pdf

COIB. Documentación sobre competencias enfermeras. Búsqueda

Http://www.coib.cat/uploadsbo/Article/Documents/LA%20PRES%C3%A8NCIA%20INFERMERA%20EN%20EL%20SEGLE%20XXI.PDF 

Unitat del pacient. McGraw Hill. Disponible en: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448140893.pdf 

Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196

MaquedaAbreu M.L. La violència de gènere. Entre el concepte jurídic i la realitat social. Disponible en:  http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf

Història clínica compartida. Gencat. Departament de Salut. https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/tecnologies_informacio_i_comunicacio/instruments-i-projectes/historia_clinica_compartida

 

Llei Orgànica 15/1999 del 13 de devembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, (LOPD). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750

 

Complementary

Nightingale, F. (1990): "Notas sobre la enfermería.¿Qué es y qué no es". Ed.Masson.Barcelona.