Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carlos Martínez Gaitero
Antonio Rosa Castillo 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes són en català o castellà, mentre que el material docent (articles, presentacions, etc) poden ser en catala, castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

 • CE23_Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirant en el codi europeu d'ètica i deontologia de infermeria. Proporcionar cures, garantitzant el dret a la dignitat,privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i familia. Individualitzar la curs considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.

Competències generals
 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de transformació

 • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’assignatura de Gestió i Innovació en Cures d'Infermeria és una assignatura del tercer curs del grau d'Infermeria de la categoria d'assignatures obligatòries dins la matèria de Ciències de la Infermeria Avançada.

L’assignatura ofereix l’oportunitat de treballar els conceptes bàsics sobre administració, planificació i organització dels serveis de salut. També es descriuen i analitzen les bases legals del sistema sanitari espanyol i català, així com els aspectes de finançament, la despesa sanitària, l’eficiència, la qualitat, la cobertura i l’equitat. Aquesta visió s’ampliarà amb l'estudi d’altres sistemes sanitaris a escala internacional. No pot faltar en aquesta assignatura la innovació i la gamificació, que formen part tant del contingut curricular com de les possibilitats que ofereixen en la pràctica assistencial. En aquesta assignatura es treballa també la importància dels conceptes de qualitat i seguretat, el coneixement de diferents models i dissenys, així com les seves repercussions en la pràctica.

Continguts


Unitat Temàtica 1. Marc conceptual i elements de l'estructura de les organitzacions de salut. Marc conceptual de la gestió. Models organizatius. La gestió de l'assistència sanitària

Unitat Temàtica 2. Gestió clínica i econòmica de les cures i la gestió de recursos: Gestió de RRHH i materials. Gestió de les cures infermeres. Sistemes d'informació: components i estructura. Subsistemes. Sistemes d'informació hospitalaris i d'atenció primària. La història clínica electrònica (HCE): models, estructura i organització. Integració, interoperabilitat. Maneig de plans de cures en infermeria.

Unitat Temàtica 3. Desenvolupament, implantació, avaluació i millora contínua de la qualitat de les cures: Polítiques de seguretat del pacient i de les organitzacions sanitàries. Models de gestió de la qualitat. Cultura de seguretat en l'entorn sanitari. Análisis i aprenentatge de l'error. Disseny de propostes per a la millora de la qualitat. Estàndards de qualitat i seguretat. Avaluació i millora contínua de la qualitat. Qualitat assistencial en les cures infermeres.

Unitat Temàtica 4. Funció directiva en infermeria. Presa de decisions. Estils de direcció: Models de gestió. Gestió del talent. Equip directiu. El lideratge. Lideratge d'equips en les organitzacions de salut. El procés de gestió de conflictes.

Unitat Temàtica 5. Innovació en Salut i rols avançats d'infermeria: La salut digital com innovació en el cuidado. Gamificació. Rols avançats en infermeria. Infermera de pràctica avançada.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 5 - Ciències de la Infermeria Avançada:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

10%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Ayuso Murillo, D., & Grande Sellera, R.F. (2012). La Gestión de Enfermería y los Servicios Generales en las Organizaciones Sanitarias. Edición Díaz de Santos Madrid, 2012. ISBN 978-84-7978-756-1

Bosch, A. O., de Oleza, R. (2003). Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya. Direcció del projecte: 2a ed.  Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2003. 

Soto-Fuentes, P., Reynaldos-Grandón, K., Martínez-Santana, D. & Jerez-Yáñez, O. (2014). Competencias para la enfermera/o en el ámbito de gestión y administración: desafíos actuales de la profesión. Aquichan, 14(1), 79-99.

Melo, W.S., Oliveira, P.J.F., Monteiro, F.P.M., Santos, F.C.A., Silva, M.J.N., Calderon, C.J., et al. (2017). Guide of attributes of the nurse’s political competence: A methodological study. Rev Bras Enferm, 70(3), 526-34.

Pla de salut de Catalunya 2016-2020. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Disponible en: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

Associació Catalana de Direccions Infermeres. Disponible en: http://www.acdi.cat/

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Disponible en: https://www.ande.org/

Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña. Generalitat de Catalunya. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-20304

La Ley General de Sanidad. Ley 14/1986 de 25 de abril. Ministerio de Sanidad y Consumo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14

Departamento de Salud Generalitat de Cataluña. Disponible en: https://web.gencat.cat/Departamento de Salud Generalitat de Cataluñaca/temes/salut/

Tesela. Revisa de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. http://www.index-f.com/tesela/ts24/sumario.php

Revista Gestión Clínica y Sanitaria. Disponible en: http://www.iiss.es/gcs/

Marriner Tomey, A. (2009). Gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Madrid: Elsevier, 2009.

TIC Salut Social. Disponible en: https://ticsalutsocial.cat/es/

Servei Català de la Salut. Disponible en: http://catsalut.gencat.cat/es/inici/

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/

Balderas Pedrero, ML. (2015). Administración de los servicios de enfermería. 7a ed. México D.F. McGraw-Hill Interamericana, 2015.

Macphee, M., Suryaprakash, N. (2012). First-line nurse leaders’ health-care change management initiatives. J Nurs Manag. 20(2), 249-59.

Marriner Tomey, A. (2010). Guía de gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2010.

Complementary

Abizanda Sanromán, A. (2004). Desarrollo operativo de un programa de calidad: protocolización y monitorización de las actividades de enfermería. Nursing (Ed. española). 22(4), 60-72.

Abizanda Sanromán, A., Peya, M. (2004). Evaluación de la calidad asistencial. Nursing (Ed. española). 22(2), 62-3.

Nursing Now. Campaña mundial para mejorar la salud elevando el estatus y el perfil de la enfermería. Disponible en: https://www.nursingnow.org/

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Disponible en: https://www.consellinfermeres.cat/ca/

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Disponible en: https://www.consejogeneralenfermeria.org/

Consejo Internacional de Enfermeras. Disponible en: https://www.icn.ch/es

Societat Catalana de Gestió Sanitària. Disponible en: http://scgs.cat/ 

Planas-Campmany, C., Icart-Isern, M.T. (2014). Indicadores sensibles a la pràctica infermera: una oportunidad para medir la contribución de las infermeres. Enferm Clin. 24(2), 142-47.

Benton, D.C., Al Maaitah, R., Gharaibeh, M. (2017). An integrative review of pursing policy and political competence. International Nursing Review. 64,135-145.

Proveïdors del CatSalut. Disponible en: https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/territorials-unitats-proveidores/

Proveïdors privats de serveis públics. Disponible en: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/organitzacio/proveidors-privats-de-serveis-publics/

Infermera Virtual. COIB (Col.legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Disponible en: http://www.infermeravirtual.com/esp