Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carolina Chabrera Sanz
Carme Rosell Moreno 
Eva Diago Balart 
Juan Francisco Domínguez Rebato 
Laura Curell Ferrer 
Mª Isabel Maestre Santamaría 
Mªjosé Reyes Ramos 
Rebeca Marín Martínez 
Sandra Arco Rodríguez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE13_Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantitzar el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE17_Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip

 • CE24_Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de l'infermeria

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

 • CG1_Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb el seu estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’eix de la professió infermera són les cures a les persones durant tot el procés vital, en el que s’alternaran períodes de salut amb els de malaltia. En ambdós moments, infermeria desenvolupa un paper bàsic en l’atenció a les persones.

La Infermeria com a ciència, necessita de professionals amb una completa formació que li permeti capacitat d’adaptació a les diferents situacions, amb el coneixements i les habilitats que facilitin la resolució de problemes i la presa de decisions.

En l'assignatura Cures de Infermeria en la Persona Adulta, l'estudiant d'infermeria ha d'aplicar i relacionar tant el coneixement com les habilitats desenvolupades en altres assignatures, per poder ampliar coneixements amb la finalitat de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat canviant.

Els problemes que afecten a la persona durant la seva trajectòria vital, tant en la salut com en el procés de malaltia, han de ser abordats per tots els professionals de la salut i, en alguns àmbits, especialment per professionals de la infermeria.

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà competències que li permetin l'abordatge de les persones des de la salut fins a la malaltia, entenent l'objectiu, el funcionament i els recursos dels diferents nivells assistencials.

Basant-nos en el coneixement previ dels processos patològics més importants, es plantegen les cures d’infermeria, des de la detecció de necessitats en promoció, prevenció i tractament farmacològic i no farmacològic dels problemes de salut que afecten a la persona, la família i la comunitat.

Continguts


Bloc 1. Infermeria i l'inici de l'atenció en salut

1.1. Elements estructurals organitzatius i humans en el nivell primari de salut / 1.2. Model actual d'Atenció Primària (AP) i Equip d'atenció primària (EAP) / 1.3. Conceptes i organització en atenció primària de salut / 1.4. Elements conceptuals / 1.5. Centre de salut. Centre d'atenció primària (CAP) / 1.6. Equip d'atenció primària / 1.7. Funcionament de la consulta d'AP / 1.8. Organització del centre de salut / 1.9. Atenció domiciliària. Recursos / 1.10. Concepte i característiques / 1.11. Organització / 1.12. Modalitats d'atenció domiciliària

Bloc 2. Cures d’infermeria en pacients amb problemes digestius

2.1. Valoració d’infermeria en pacients amb problemes digestius  / 2.2. Proves diagnòstiques / 2.3. Sistemes terapèutics i cures específiques / 2.4. Cures d’infermeria del pacient amb trastorns gastrointestinals superiores / 2.5. Cures d’infermeria del pacient amb trastorns gastrointestinals inferiors / 2.6. Cures d’infermera de pacients amb trastorns de fetge, vesícula biliar i pàncrees.

Bloc 3. Cures d’infermeria en pacients amb problemes renals.

3.1. Valoració d’infermeria del sistema urinari  / 3.2. Sistemes terapèutics y cures específiques / 3.3. Cures del pacient amb trastorns del sistema urinari: 3.3.1. Infecciones de las vies urinàries / 3.3.2. Obstruccions urològiques / 3.3.3. Traumatismes del sistema renal / 3.3.4. Nefropaties / 3.3.5. Insuficiència Renal / 3.3.6. Trastorns de la pròstata / 3.4. Cures específiques e intervencions terapèutiques d’infermeria / 3.5. Proves diagnòstiques del sistema renal.

Bloc 4. Cures d’infermeria en pacients amb problemes cardiovasculars.

4.1. Valoració d’infermeria del sistema cardiovascular / 4.2. Sistemes terapèutics i cures específiques / 4.3. Cures del pacient amb hipertensió arterial / 4.4. Cures del pacient amb: 4.4.1. Arítmies cardíaques / 4.4.2. Insuficiència cardíaca / 4.4.3. Trastorns cardiovasculars oclusius / 4.4.4. Trastorns cardiovasculars inflamatoris e infecciosos. / 4.5. Cures d’infermeria específiques del sistema circulatori. Ferides agudes i cròniques.

Bloc 5. Cures infermeres en salut mental

5.1. Definició de salut i malaltia mental / 5.2. Valoració infermera de l'estat de salut mental / 5.3. La malaltia mental. Instruments de diagnòstic i avaluació / 5.4. Consideracions infermeres dels fàrmacs psicoactius / 5.5. La infermeria i la cura de la salut mental

 

Simulació

El contingut de simulació segueix la seqüència dels procediments descrits en els dossiers corresponents:

Bloc 7. Punció i Cateterització

7.1. Sondatge nasogàstric, nutrició enteral i P.E.G / 7.2. Sondatge vesical i recollida de mostres: glucosúria, cetonúria, sediment d’orina i urinocultiu / 7.3. Extracció sanguínea i tubs de laboratori / 7.4. Punció arterial / 7.5. Hemocultius / 7.6. Canalització de catèter venós perifèric / 7.7. Manipulació del port-a-cath / 7.8. Cures dels catèters centrals / 7.9. Pressió Venosa Central / 7.10. Cures de PICC

Bloc 8. Situacions especials

8.1. Atenció i cura en situacions conflictives

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 5 - Ciències de la Infermeria Avançada:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

10%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

SE7. Prova pràctica

 

20%

50%

SE8. Seguiment individual

 

5%

20%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

 

Bibliografia


Bàsic

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Martín Zurro A, Jodar G. Atención familiar y Salud Comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.

 

Swearingen P. Manual de enfermería medico quirúrgica. Intervenciones enfermera y Tratamientos interdisciplinarios. 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2008.

Complementary

Caja López C, López Pisa RM, Enfermería Comunitaria. Educación Sanitaria. Master de Enfermería. Edit. Masson, S.A. Barcelona 1998.

Kozier B, Erg G, Blais K, Jonson JY, Temple JS. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 1998.

 

Pagana KD, Pagana TJ. Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.

 

Perry AG, Potter PA. Técnicas y procedimientos en enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier, 2011

 

Silva García L, Fernández de la Fuente N, Pérez Santana JM, y col. Cuidados Enfermeros en Atención Primaria. Programa de Salud del Adulto y el Anciano. Edit. MAD, S.L. Sevilla, 2006.