Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Xavier Bartrolí Pascual
Núria Salse Ubach 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Possibilitat de presentació d'algun video en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

Competències generals
 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

Descripció


La Salut és un pilar bàsic en el desenvolupament humà tant a nivell individual com col·lectiu i és als països en vies de desenvolupament on això es fa encara més evident. Per poder enfortir aquest pilar i respondre a les necessitats de salut en aquests països és necessari comprendre quines són les principals problemàtiques de salut a les que han de fer front i conèixer diferents estratègies per respondre-hi, especialment en aquelles circumstancies més crítiques com son les catàstrofes naturals, les epidèmies i els desplaçaments massius de població.

A més, la globalització i els moviments migratoris afavoreixen l'aparició i/o propagació en el nostre entorn de malalties que donàvem per extingides o que mai havien existit al nostre entorn o, com hem pogut observar recentment amb el COVID19, l'aparició de noves malalties que es propaguen fins esdevenir pandèmies.

Per tot això aquesta assignatura proposa una introducció al món de la Cooperació Internacional i en particular a l'Acció Humanitària per tal de conèixer  diferents estratègies per respondre a les diferents problemàtiques de salut en l'àmbit humanitari: desnutrició aguda, epidèmies (Còlera, Ebola, xarampió Malària, COVID19) i malalties no contagioses entre d'altres; i una presentació de les principals malalties tropicals a les que s'exposa el personal expatriat en el terreny i les malalties tropicals importades presents al nostre territori.

Resultats d'aprenentatge


Al final de l'assignatura els/les participants podran:

- Identificar els principals elements de la Cooperació Internacional i en particular de l'Acció Humanitària

- Descriure els principals problemes de salut presents en les crisis humanitàries i la resposta a aquests problemes

- Llistar les etapes de la gestió del cicle de projecte i detallar-ne els elements essencials de cadascuna d'elles

- Explicar el rol d'infermeria en una resposta humanitària

- Reconèixer les principals malalties tropicals presents en el terreny i les mesures de prevenció per cadascuna d'elles i les malalties tropicals importades presents al nostre territori.

Metodologia de treball


Metodologies docents:

MD 1: Sessions de classe explicatives

MD 3: Treballs en grup

MD 4: Treball individual

MD 11: Treball autònom

Continguts


Unitat 1 : La Cooperació Internacional (1 sessió, 2h)

Presentació de l’assignatura

Globalització y Evolució de la Cooperació Internacional

Anàlisis crític de la Cooperació al desenvolupament

Diferències entre Cooperació al Desenvolupament vs. Acció Humanitària

 

Unitat 2:  Introducció a l’Acció Humanitària i als principals problemes de salut en crisis humanitàries  (1 sessió, 2h)

-Què és l’Acció Humanitària?

- Principals problemes de salut en crisis humanitàries i avaluació de necessitats en una crisis humanitària

 

Unitat 3:   Epidèmies més freqüents en l’àmbit humanitari i abordatge de les mateixes (5 sessions, 10h)

-Introducció a la Epidemiologia en Emergències i indicadors per mesurar l’estat de salut d’una població.

- Principals epidèmies presents en crisis humanitàries (Còlera, Èbola, Malària, Xarampió, COVID19)

- Elements principals en la resposta a epidèmies en crisis humanitàries

 

Unitat 4: Abordatge de les malalties no transmissibles i de la Salut Sexual i Reproductiva en crisis humanitàries (1 sessió, 2h)

- Clínica bàsica, resposta clínica, resposta operacional de les malalties no transmissibles i a la Salut sexual i reproductiva

 

Unitat 5: Desastres Naturals i afluència massiva de pacients (1 sessió, 2h)

 • Tipologia d´intervenció en salut en diferents escenaris: terratrèmols, huracans, inundacions, tsunami...i plans de contingència davant l’arribada massiva de pacients.

 

Unitat 6:  Resposta en Salut a situacions de conflicte (1 sessió, 2h)

 • Cirurgia en zones de conflicte
 • Violència Sexual i Salut Mental

 

Unitat 7: Abordatge de la desnutrició aguda  en crisis humanitàries  (2 sessions, 4h)

-Què és la desnutrició Aguda i el seu impacte al món.

-Les diferents estratègies de resposta a la desnutrició aguda

- Principals problemes de salut en pediatria: clínica bàsica, resposta clínica i resposta operacional.

 

Unitat 8:  Salut Internacional  (1 sessió, 2h)

- Principals patologies a les que s’exposa el personal expatriat a terreny i mesures de prevenció

- Principals patologies importades presents a Europa: Clínica bàsica, resposta clínica.

 

Unitat 9:  Cas pràctic (2 sessions, 4h)

Realització, en grups, d’un cas pràctic en que l’alumnat, en grups,  haurà de fer front a un context real i definir les activitats a dur a terme per respondre als problemes de salut presents

 

Unitat 10:  El paper d’infermeria en l’àmbit humanitari (1 sessió, 2h)

 • Funcions d’infermeria
 • Possibles sortides professionals

Activitats d'aprenentatge


Tipología Actividat

ECTS

HORES

AF1. Classe magistral

1,25

28

AF2. Tutoríes presencials

0

0

AF5. Seminaris/Case study

0.25

4

AF6. Teball en grup

0

0

AF7. Treball individual

0

0

AF9. Estudi personal

2.5

40

Sistema d'avaluació


Sistema d’Avaluació

Qualificacions

Ponderació

Competències avaluades

Estudi de Cas (en grup)

(Unitat 9)

50%

CE16, CG5

Treball individual (Unitat 11)

20%

CG4, CG7

Test OL

25%

CE16, CG4, CG5, CG6, CG7

Assistència

5%

 

 

És obligatori superar la prova avaluadora de l’estudi de cas i del Test OL amb un mínim de 5 per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD1125/2003

Periode de Recuperació: Durant el periode de recuperació l’estudiant podrà realitzar una prova escrita. Es mantindran les qualificacions de l’avaluació continuada.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.