Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 15

Professorat: 

Ester Mateo Aguilar
Ana Belén Manrique Pallés 
Ana Maria Codina Bassa 
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Dolors Montserrat Badia 
Eulàlia Castillo Mestres 
Eva Carbonell Valentín 
Francisca Lajara Latorre 
Gemma Garreta Parés 
Isabel Navarri Ramos 
Judit López Escuin 
Lourdes Alarcón Carmona 
Lídia Serra Espasa 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Mariona Viadé Rocosa 
Monica Ulloa Marin 
Mª Isabel Maestre Santamaría 
Noemí Sech Macías 
Vanessa Vicente Aicua 
Xavier Olivera Sagués 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG14_Establir mecanismes d'avaluació , considerant els aspectes científico-tècnics i els de qualitat

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duen a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació del alumnat en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el/la tutor/a acadèmic/a, el/la tutor clínic/a i el/la tutor/a de seguiment. Els/les tres tutors/es, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa.

L’assignatura del Pràcticum avançat compta amb un total de 50 ECTS entre les tres assignatures que el formen: Pràcticum avançat I, II i III. L’alumnat que pot cursar aquestes assignatures és el que ha superat la resta de matèries teòriques dels tres cursos de Grau, per aquest motiu, és un/a alumne amb un alt nivell d’assoliment de competències que està en disposició de desenvolupar d’una forma molt més professional els reptes sanitaris existents.

És per això, que de l’ESCST s’aposta per un model pràctic en aquest últim any més integrador i que permeti a l’estudiant la visió holística, ja no tant de les patologies concretes, sinó dels processos assistencials, com són abordats des dels diferents nivells d’assistència que té el nostre sistema sanitari.

En el Pràcticum Avançat l'estudiantat té opció a realitzar pràctiques especialitzades amb o sense rotació i/o itineraris. Les estructures poden ser diferents segons la disponibilitat de serveis i unitats de cadascuna de les institucions sanitàries on l'estudiantat realitza les estades clíniques.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Pràctica reflexiva
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols assistencials.
 • Comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Autoconsciència i autoconeixement.
 • Gestió de les emocions i conflictes.
 • Seguretat dels pacients.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 6 - Pràcticum:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE2. Treballs individuals

 

30%

50%

SE3. Treballs en grup

 

5%

50%

SE5. Seminaris

 

10%

20%

SE8. Seguiment individual

 

20%

50%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Requisits de matricula: Haver superat les assignatures del pràcticum introductori i del pràcticum clínic

Bibliografia


Bàsic

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Cibanal L, Arce M del C, Carballal M del Consuelo. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. 3a ed. Barcelona: Elsevier; 2014. 

Johnson, M. (2012). Vinculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Elsevier.

Luis Rodrigo, M. T. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. Elsevier Health Sciences Spain.

Complementary

Álvarez González CJ. La relación entre lenguaje y pensamiento de vigotsky en el desarrollo de la psicolingüística moderna. RLA Rev lingüística teòrica y Apl (Internet). 2010; 48(2). 

Atkins S, Williarns A. Registered nurses’ experiences of mentoring undergraduate nursing students. J of Adv Nurs. 1995; 21: 1006-15. 

Queirós PJ. The knowledge of expert nurses and the practical-reflective rationality. Invest Educ Enferm. 2015; 33(1): 83-91. 

Renshaw PD. Dialogic Learning Teaching and Instruction. A: van der Linden J, Renshaw PD. Dialogic Learning. Dordrecht: Springer; 2004. 1-15