Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Carlos Martínez Gaitero
Alba Raventos Villalba 
Ana Maria Codina Bassa 
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Cristina Maya Bayon 
Dolors Montserrat Badia 
Eulàlia Castillo Mestres 
Francisca Lajara Latorre 
Gemma Pérez Giménez 
Isabel Navarri Ramos 
Lourdes Alarcón Carmona 
Lídia Serra Espasa 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Monica Ulloa Marin 
Montserrat Comellas Oliva 
Noemí Sech Macías 
Vanessa Vicente Aicua 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


El Pràcticum Introductori III és una assignatura obligatòria de 5 ECTS emmarcada en la matèria del Pràcticum del Grau d'Infermeria. Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013. Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Existeixen tres figures rellevants encarregades del seguiment, tutorització i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum: la tutora acadèmica, la tutor clínica i la tutora de seguiment. Les tres figures, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (genèriques i específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Introductori III recull un període, on un dels seus principals objectius és basen en el tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i residencials per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Pràctica reflexiva
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols assistencials.
 • Comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Autoconsciència i autoconeixement.
 • Gestió de les emocions i conflictes.
 • Seguretat dels pacients.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Materia 6 - Pràcticum:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE2. Treballs individuals

 

30%

50%

SE3. Treballs en grup

 

5%

50%

SE5. Seminaris

 

10%

20%

SE8. Seguiment individual

 

20%

50%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Requisits de matricula: Haver superat com a mínim una assignatura d’Infermeria Integrada.

Bibliografia


Bàsic

Bases de dades científiques: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

NGC: National Guideline Clearinghouse: https://www.ahrq.gov/gam/index.html

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.