Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Mary Louise Walsh ------------

Idiomes d'impartició


  • English

Competències


Competències bàsiques
  • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
  • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

Competències generals
  • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

Descripció


Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant del grau de infermeria. Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un infermera pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut. A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L'objectiu principal d'aquest curs és:

Permetre als estudiants desenvolupar la seva capacitat per comunicar-se eficaçment en anglès i llegir articles acadèmics i científics en aquesta llengua i poder escriure un resum en anglès.

Com a tal, els resultats d'aprenentatge són els següents:

Ser capaç d'entendre i expressar-se en anglès de forma escrita i parlada.

Ser capaç de comprendre textos en anglès relacionats amb l'evidència científica en l'àmbit d'infermeria.

Ser capaç de dissenyar estratègies per millorar la comprensió. i comunicació amb individus i grups de diferents nacionalitats.

Ser capaç d'entendre el llenguatge dels sistemes d'informació sanitària

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

Continguts


Sinopsi: Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

CONTINGUTS GENERALS

Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la infermeria Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut Millorar les tècniques de comprensió Adquirir vocabulari especialitzat Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat ECTS Metodologia
Plenaris 2 Comunicar-se amb pacients, clients i altres professionals mèdics i sanitaris en anglès. Interaccions simulades amb pacients i clients, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat.
Seminaris 2

Comunicar-se amb pacients i altres professionals de la salut en anglès

Treball Autonoma 1 Preparació de material per a sessions plenàries i seminaris. Activitats de seguiment de temes treballats en els seminaris      Sistema d'avaluació

 

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Avaluació Ponderacio
Avaluació contínua  60%

Examen Final

Examen final de dues parts: Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes. Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

40%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació  Ponderacio

Avaluació final Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

40%