Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Xavier Bartrolí Pascual
Núria Salse Ubach 

Idiomes d'impartició


 • English

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE5_Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per promoure i reforçar pautes de comportament alimentari saludable. Identificar els nutrients i els aliments en els que es troben. Identificar els problemes nutricionals de prevalència més gran i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.

 • CE10_Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar a l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència

 • CE15_Dirigir, avaluar i fer les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la familia i la comunitat

Competències generals
 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


La salut és un pilar bàsic en el desenvolupament humà tant a nivell individual com col·lectiu i és als països en vies de desenvolupament on això es fa encara més evident. Per poder enfortir aquest pilar i respondre a les necessitats de salut en aquests països és necessari comprendre quines són les principals problemàtiques de salut a les que la població ha de fer front i conèixer diferents estratègies per respondre-hi, especialment en aquelles circumstàncies més crítiques com son les catàstrofes naturals, les epidèmies i els desplaçaments massius de població.

En aquests moments, ens enfrontem a una nova situació, la del canvi climàtic, que ha augmentat sensiblement la vulnerabilitat de les persones davant de l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems, de manera que les persones més vulnerables es veuen exposades a huracans, pluges torrencials o sequeres que incideixen en la salut, la seguretat alimentària i la situació nutricional. La situació de sequera extrema, perllongada a la regió de la banya d’Àfrica (que inclou Etiòpia, Kenia i Somàlia) n’és un clar exemple, amb més de 36 milions de persones patint inseguretat alimentària i aproximadament 1,5 milions d’infants en risc de patir desnutrició aguda severa.

A més, la globalització i els moviments migratoris afavoreixen l'aparició i/o propagació en el nostre entorn de malalties que donàvem per extingides o que mai havien existit al nostre entorn o, com hem pogut observar recentment amb el COVID19, l'aparició de noves malalties que es propaguen fins esdevenir pandèmies.

Per tot això aquesta assignatura proposa una introducció al món de la  Salut Internacional, la Cooperació Internacional i més en concret a l'Acció Humanitària per tal de conèixer diferents estratègies per respondre a les diferents problemàtiques de salut en l'àmbit humanitari: desnutrició aguda, epidèmies (Còlera, Ebola, Xarampió Malària, ) i malalties no contagioses entre d'altres; i una presentació de les principals malalties tropicals a les que s'exposa el personal expatriat en el terreny i les malalties tropicals importades presents al nostre territori.

Al final de l'assignatura l’estudiant podrà descriure les principals tendències actuals en Salut Internacional, identificar els principals elements de la Cooperació Internacional i en particular de l'Acció Humanitària, descriure els principals problemes de salut presents en les crisis humanitàries i la resposta a aquests problemes, conèixer les etapes de la gestió del cicle de projecte i detallar-ne els elements essencials de cadascuna d'elles, identificar el rol infermer en una resposta humanitària, així com reconèixer les principals malalties tropicals presents en el terreny i les mesures de prevenció per cadascuna d'elles i les malalties tropicals importades presents al nostre territori.

Continguts


Unitat 1 : Salut Internacional

Unitat 2 : La Cooperació Internacional

Unitat 3:  Introducció a l’Acció Humanitària i als principals problemes de salut en crisis humanitàries

Unitat 4:   Epidèmies més freqüents en l’àmbit humanitari i abordatge de les mateixes

Unitat 5: Abordatge de les malalties no transmissibles i de la Salut Sexual i Reproductiva en crisis humanitàries

Unitat 6: Desastres Naturals i afluència massiva de pacients

Unitat 7:  Resposta en Salut a situacions de conflicte

Unitat 8: Abordatge de la desnutrició aguda  en crisis humanitàries

Unitat 9:  Principals patologies importades

Unitat 10:  Cas pràctic

Unitat 11:  El paper d’infermeria en l’àmbit humanitari

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 8 - Optativitat:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Manual Esfera 2018 https://spherestandards.org/es/manual-2018/

Complementary

A Bed for the Night; Humanitarism in Crisis (David Rieff Simon & Schuster, 2002. 367 pp. IBSN 0 684 80977 X)

Guías técnicas MSF https://www.msf.es/actualidad/publicaciones?document=3521

Guía  Refugee Health https://www.ecald.com/assets/Resources/Assets/Toolkit-Refugee-Health-Care-Handbook.pdf

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo http://www.dicc.hegoa.ehu.es/