Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Gemma Garreta Parés

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències generals
 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de transformació

 • CG2_Planificar i donar cures d'infermeria dirigits a les persones, familia o grups, orientats als resultats de salut, avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cura un problema de salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

 • CG19_Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’assignatura d’Aprenentatge Servei (ApS) és una de les assignatura de 4 ECTS que configura l’oferta d’optativitat del Grau en Infermeria.

La proposta educativa de l’ApS combina processos d'aprenentatge curricular i de servei a la comunitat per donar resposta a una necessitat real d’un col·lectiu vulnerable. Els objectius principals d’aquesta assignatura són: vehicular el coneixement acadèmic amb una intervenció que respongui a una necessitat real i tingui utilitat social, participar en la formació de ciutadans i futurs professionals infermers des de la pràctica reflexiva i l’ètica i finalment, mostrar als futurs professionals d’Infermeria  àmbits d’actuació professional sovint  poc coneguts.

La professió d’Infermeria es troba representada en la lluita que suposen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), reptes emmarcats en l’anomenada Agenda 2030 per el desenvolupament sostenible, i que tenen com a finalitat “garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur”. Per aquest motiu, en aquesta assignatura es treballaran de manera transversal i des de la visió infermera aquests objectius, utilitzant una metodologia participativa i innovadora com és l’ApS. L’aproximació i el contacte entre l’alumnat i un col·lectiu vulnerable del nostre context, sovint invisibilitzat per la societat, implicarà reflexionar i intervenir per donar solució a alguna de les necessitats en salut detectades de manera col.laborativa i participativa entre diferents actors de la nostra societat.

Tres institucions participaran en aquesta assignatura per respondre a les necessitats educatives i de salut de la comunitat: el Grau en Infermeria de TecnoCampus (alumnat i docència), l'Ajuntament de Mataró i una entitat social com a representant de la comunitat. La implicació de les tres institucions suposarà un treball de col·laboració, en el que la futura infermera s’hi veurà representada com a part  imprescindible del procés.

 

Continguts


L’ApS es concreta en sis fases que esdevenen de manera progressiva: (F1) Introducció a la proposta educativa; (F2) Diagnòstic i detecció de necessitats; (F3) Disseny de la intervenció; (F4) Implementació del servei; (F5) Avaluació; i, (F6) El reconeixement als participants.

Els continguts de l’assignatura d’ApS es treballen progressivament a mesura que es va avançant en el procés de creació  del Servei. 

Fase 1. Introducció a la proposta educativa de l’Aprenentatge Servei.

Introducció a la metodologia participativa de l’ApS i a la proposta d’aquesta assignatura.

Presentació i presa de contacte entre els diferents col·lectius i actors que conformen el projecte.

Fase 2. Diagnòstic. Detecció de les necessitats del col·lectiu.

Anàlisi de la realitat dels diversos actors que participen en el projecte.

Reflexió crítica i constructiva  de la realitat.

Inici de la implicació de l’alumnat com a agents de canvi social en la creació de la intervenció.

Fase 3. Disseny de la intervenció.

Concreció i desenvolupament del servei prèviament acordat amb tots els actors implicats.

Fase 4. Implementació del servei (intervenció).

Implementació per part de l'alumnat de la intervenció.

Fase 5. Avaluació.

Avaluació  dels aprenentatges adquirits i de l’impacte en la formació en valors de l’estudiantat, i  del servei prestat a la comunitat.

Fase 6. Reconeixement.

El tancament de l’Aprenentatge Servei es consolida amb un acte de reconeixement mutu, entre els diversos actors que hi han participat: alumnat, persones destinatàries i entitats.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 8 - Optativitat:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

20%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

40%

SE5. Seminaris

 

5%

40%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Deeley, SJ. (2016). El Aprendizaje-Servicio en educación superior. Teoría, pràctica y perpectiva crítica. Narcea, S.A de Ediciones.

Morín-Fraile, V., Escofet, A., Esparza, M., Novella, A., i Rubio, L. (2020). Guia 1. Aprenentatge Servei i pràctica reflexiva. Associació catalana d’Universitats Públiques. 

Puig, J.M., Batlle, R., Bosch, C. i Palos J. (2006). Apenentatge Servei. Educar per a la ciutadania.  Octaedro.

Complementary

UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. UNESCO Publishing. https://en.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en

Jefatura del estado. Llei Orgànica 2/2023, del 22 de març, del Sistema Universitari. Butlletó Oficial de l’estat núm. 70 (2023).