Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Gemma Garreta Parés
Marlene María Moreno Martínez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències generals
 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG12_Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, entenent les implicacions ètiques de la salut en un context social de transformació

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


L’escenari de l’exercici de les professions assistencials, entre elles la Infermeria, ha sofert en els últims anys ràpids i profunds canvis que han vingut a canviar la naturalesa i els objectius de la seva activitat. Algunes de les causes han estat l’actual proliferació de normatives reguladores dels drets de l’usuari/a del sistema sanitari, la diversitat d'activitats assistencials i de Salut Pública,  la voluntat de transversalitzar el gènere com a fonament ètic en la pràctica infermera juntament amb la resta d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) agendats per les Nacions Unides, l'augment de col.lectius vulnerables que requereixen d'una visibilització per part del sistema de salut, l'aplicació de les TIC's a les ciències de la salut, els nous reptes professionals davant situacions pandèmiques, així com els requisits i disponibilitat de recursos i mitjans entre d’altres, fets que impliquen un exercici professional cada vegada més complex i exigent.

Aquesta responsabilitat professional no implica tan sols el seguiment i compliment de la legislació vigent, sinó també responsabilitat ètica i moral, donades les diverses situacions i/o conflictes ètico-legals que es produeixen en la pràctica de la professió.

Són aquests motius els que exigeixen d'una reflexió profunda i interdisciplinària de les professions sanitàries per tal de donar respostes en la cerca de l’excel·lència professional.

La Bioètica i Legislació sanitària com a disciplines ofereixen eines i recursos per propiciar i fomentar la reflexió, el diàleg i gestió de possibles respostes als dilemes ètico-legals que es deriven de l’exercici professional i del moment social, sempre tenint en compte aquells col.lectius més vulnerables de la nostra societat.

Continguts


Els continguts de l’assignatura de Bioètica i Legislació són:

Tema 1. Introducció a la Bioètica en Infermeria.

Tema 2. Responsabilitat penal i imprudència professional.

Tema 3. Normopraxis assistencial i aportació de les TIC.

Tema 4. La recerca en infermeria. Procediments ètics i legislació.

Tema 5. Ètica i valors professionals en la infermeria  envers  col.lectius invisibilitzats.

Tema 6. Perspectiva de gènere en relació a l’ètica en la infermeria.

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació de les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura contempla diferents activitats d’avaluació de la Matèria 2 - Ciències Psicosocials:

 

Sistema d’avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Examen

 

30%

60%

SE2. Treballs individuals

 

5%

40%

SE3. Treballs en grup

 

5%

40%

SE4. Participació a l’aula

 

5%

10%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significa un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Barnes, M., Busquests, M., Cuxart, N., Domínguez-Alcón, C., Ramió, A. (2019). NUEVAS POLÍTICAS DEL CUIDAR. ALIANZAS Y REDES EN LA ÉTICA DEL CUIDADO. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de BCN. Ediciones COIB.

Cabré Pericas, L. (2012). BIOÉTICA Y MEDICINA INTENSIVA. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

Delgado Bandres, S. (2011). DERECHO SANITARIO Y MEDICINA LEGAL DEL TRABAJO. Barcelona: Editorial Bosch.

Domínguez C., Kohlen H., Tronto J. (2018). EL FUTURO DEL CUIDADO. COMPRENSIÓN DE LA ÉTICA DEL CUIDADO Y PRACTICA ENFERMERA. Barcelona: Ediciones San Juan de Dios.

López M.J. (2016). EL ORIGEN DE LA BIOÉTICA COMO PROBLEMA. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

Pons M. (2011). DERECHO PARA EL PERSONAL SANITARIO. Barcelona: Editorial Bosch.

Royes, A. (2016). MORIR EN LIBERTAD. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Solinís, G. (2015). ¿POR QUÉ UNA BIOÉTICA GLOBAL? UNESCO: Ed. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Complementary

Gracia, D. (2007). FUNDAMENTOS DE BIOÉTICA. Madrid: Ed. Triacastela.

Martínez Montauti J. (2018). LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE. Barcelona: Ediciones Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.