Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep Maria Raya Vilchez
Catalina Llaneza Hesse 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Poden haver-hi materials en anglès i català.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E9_Utilitzar les eines matemàtiques i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions i pel contrast d'hipòtesis econòmiques vàries

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


• Aplicar tècniques estadístiques qualitatives i quantitatives per a la recerca de mercats
• Plantejar, organitzar, realitzar i presentar un projecte de recerca de mercats  i utilitzar els resultats obtinguts per a la presa de decisions

Capacitat per reconèixer, familiaritzar-se i utilitzar tècniques estadístiques a l’hora de prendre decisions de mercat. Tot aquest enfocament farà compatible la capacitat per calcular manualment les diverses eines per un conjunt reduït de dades amb la capacitat d’utilitzar i analitzar i interpretar les sortides (outputs) dels softwares estadístics. Algunes preguntes que es resoldran al llarg del curs:

 • Com saber com és l'acció més rendible? I la mes arriscada?
 • Què acció presenta una distribució de preus mes simètrica?
 • Podem conèixer la rendibilitat d'una any de educació?
 • Com sabem que companyia gasta més en publicitat? Estan associades vendes i publicitat?
 • Quant augmenta el preu d'un habitatge a Barcelona en augmentar la seva superfície en un metre quadrat?
 • Podem criticar l’índex de preu de l'habitatge que fa el Ministeri de l'habitatge?
 • Com podríem construir un índex de l’evolució del preu de l'habitatge que tingui en compte que els habitatges que es venen cada any no són les mateixes?
 • Quant és l'efecte estacional d'Agost per a l'entrada de turistes a Catalunya?
 • Quin és el valor esperat que obtindrà un empresari davant la decisió de pujar o no el preu?
 • Com és la probabilitat que un individu estigui en el tram superior de renda de l'IRPF si sabem que la renda a Espanya segueix una determinada distribució normal?
 • Què podem extreure de l'anàlisi d'un text del client?

 

Continguts


Tema 1

 

Introducció

 • Conceptes bàsics: població, mostra, tipus de mostreig, variables, tipus de variables, dades i tipus de dades. Text mining.

Tema 2

Estadística Unidimensional

 • Mesures de centralització
 • Mesures de dispersió
 • Mesures de simetria
 • Mesures de curtosi
 • Cas 1:empresa de marketing

Tema 3

Estadística bidimensional

 • Associació de variables quantitatives: regressió lineal
 • Associació de variables qualitatives
 • Cas 2:relació entre vendes i publicitat

Tema 4

Sèries temporals

 • Components d’una sèrie temporal
 • Desestacionalització d’una sèrie temporal
 • Cas 3: anàlisi de sèrie de vendes

Tema 5

Probabilitat

 • Conceptes bàsics
 • Distribucions discretes: distribució binomial
 • Distribucions contínues: distribució normal

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:
- SE4. Examen final de trimestre: 60%. Nota mínima 3.5 sobre 10.
- SE2. Treball amb base de dades: 30%
- SE2. Lliurament d'exercicis i pràctiques proposades: 10% 

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre. Només es recuperarà l’examen. A l’altra 40% és mantindrà la nota de l’avaluació trimestral.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

RAYA, J. (2012): Estadística aplicada a los negocios y el Marketing. Prentice Hall

SPIEGELHALTER, D. (2019). The Art of Statistics: Learning from Data. Pelican books. 

Complementary

NEWBOLD, PAUL, Carlson, W., Thorne, W. (2007), Estadística para los negocios y la economía, 6ta edición,Madrid, Prentice Hall.