Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández
Jordi Garolera Berrocal 

Idiomes d'impartició


 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E5_Analitzar contextes empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

Descripció


Aquesta assignatura persegueix la familiarització amb els conceptes bàsics del Màrqueting, l'adquisició de coneixements bàsics per l'anàlisi de l'entorn i el mercat,el coneixement dels principals models de comportament del consumidor, i el coneixement de les principals eines de marketing de les que disposa l'empresa per comercialitzar els seus productes i serveis.

Continguts


1. INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING  

 • Què és el Màrqueting?
 • El màrqueting i la seva gestió: El procés de màrqueting.
 • Orientacions de les empreses entorn al mercat.
 • El màrqueting en el context econòmic actual.

2. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I EL MÀRQUETING 

 • Què és un pla de màrqueting?
 • Estructura del pla de màrqueting.
 • Objectius financers i objectius de màrqueting.
 • Creació de valor.
 • Model de negoci.
 • Estratègia.
 • Organització.
 • Implementació i control.

3. LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

 • Investigació de mercats.
 • Situació del mercat i anàlisi de la demanda.
 • El macroentorn i el microentorn.
 • Oportunitats i Amenaces.
 • Fortaleses i debilitats.

4. EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR

 • Els models de comportament del consumidor. Factors que influencien el comportament de compra. Decisions de compra.
 • Les noves tecnologies i el nou consumidor.

5. MÀRQUETING ESTRATÈGIC

 • Segmentació de mercats.
 • Públic Objectiu (target).
 • Posicionament.
 • Principals estratègies de màrqueting.

6. EL PRODUCTE

 • Què pretenem vendre ? El concepte de producte.
 • Cartera de productes.
 • El packaging.
 • La marca.
 • Estratègies de desenvolupament de nous productes.

7. EL PREU

 • Polítiques de preus.
 • Estratègies de preus

8. LA COMUNICACIÓ

 • Concepte de comunicació integral.
 • Publicitat
 • Promoció
 • Relacions Públiques
 • El Màrqueting Directe
 • La Venta personal.
 • Pressupost publicitari.
 • Missatge publicitari.
 • Estratègia i Planificació de mitjans.

9. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ

 • La funció de la distribució comercial.
 • Canals de distribució.
 • Les noves tecnologies aplicades a la distribució.

10. ESTRATEGIES COMERCIALS

 • Organització i planificació comercial.
 • Estratègies comercials.

Sistema d'avaluació


 • 40% corresponent a l'examen presencial a final de trimestre i que caldrà aprovar (mínim 5 sobre 10) per poder fer promig amb les notes de l'avaluació contínua (60%).
 • 20% corresponent al lliurament d'un exercici de fase inicial de pla de màrqueting (treball en grup)
 • 15% corresponent a treballs individuals, casos i altres activitats en equip
 • 15% corresponent a l'assistència, tasques individuals, participació i col·laboració mostrat a classe.
 • 10% corresponent a les presentacions orals i exposicions que es facin a classe


Important: totes les activitats no lliurades en les dates i amb els requeriments previstos es considerant com a “no lliurades” i s'assignarà una nota de 0.
En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar l'examen final si l'alumne si hi va presentar i el va suspendre.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

En cas de NO aprovar l'assignatura no es guardarà cap resultat de les activitats continua pel proper curs acadèmic.

Bibliografia


Bàsic

Kotler, P., Keller, K., & Chernev, A. (2022). Marketing management. Harlow, Essex: Pearson Education.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Complementary

Kotler, Philip, Kevin Lane Keller, Malcolm Goodman, Mairead Brady, and Torben Hansen. 2019. Marketing Management (European Edition). Harlow: Pearson Education.

SANTESMASES Mestre, M. (2010): Marketing: Conceptos y estrategias. 6 ed. Ed. Pirámide.

Edgar, Alison. 2018. Secrets of Successful Sales. St Albans: Panoma Press. Copyright.

Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Opresnik, Marc Oliver. (2018). Principles of marketing 17th ed. (17th ed., Global Ed.). Harlow: Pearson.