Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per a saber l'idioma d'impartició de classes. El material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E_4Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

Descripció


L'assignatura  d'Administració d'empreses suposa una primera presa de contacte amb el món de la gestió empresarial i estudia el paper de l’empresa i els empresaris a la societat. 

Permet comprendre els principals indicadors econòmics i socials per avaluar el funcionament de l'empresa, per a continuació centrar-se en els principis bàsics de la gestió empresarial: direcció, organització, planificació i control.

Continguts


Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Concepte d’empresa i administració

1.2. Tipus d’empreses

1.3. Reptes actuals per a l’administració de les empreses

1.4. Valoració econòmica del funcionament de l’empresa

1.4.1. La productivitat

1.4.2. La rendibilitat

1.4.3. El punt mort

Tema 2: La planificació empresarial

2.1.      La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2.      Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3.      Tipus de plans

            2.3.1.   Plans permanents

            2.3.2.   Plans temporals

Tema 3: El control a l'empresa

3.1.      Els sistemes d’informació per al control

3.2.      El procés de control

            3.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

            3.2.2. El registre de resultats

            3.3.3. L’anàlisi de desviacions

            3.3.4. Les accions correctores

Tema 4: L'organització de l'empresa

4.1.      Definició i disseny  de l’estructura organitzativa

4.2       Les parts de l’organització

4.3.      L’organigrama: disseny horitzontal i vertical

4.4.      Els mecanismes de coordinació

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1.      Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2.      Variables que condicionen la funció de direcció

5.2.1. La motivació dels treballadors

5.2.2. Els estils de direcció

Tema 6. Breu resum de noves tendències en gestió i organització

Sistema d'avaluació


La nota final de l'assignatura es conformarà mitjançant la ponderació de notes de diferents activitats d'avaluació continuada, les quals s'aniran plantejant durant el curs, més l'examen final:

AVALUACIÓ CONTINUADA (60% de la nota)

 • Casos pràctics realitzats mitjançant treball en equip (15% de la nota)
 • Treball sobre un tema, a triar, sobre nous reptes d'administració d'empreses (20% de la nota)
 •  Realització d'un examen parcial (25% de la nota)

EXAMEN FINAL (40% de la nota)

L'examen final constarà de diferents preguntes teòric-pràctiques. S'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 a l'examen final: aquest examen constarà de diferents parts avaluatives i s'haurà d'obtenir com a mínim una puntuació d'un 40% a cadascuna d'aquestes parts i que la nota mitjana de les notes de les diferents parts sigui com a mínim de 5 punts.

Prova de recuperació

 • Es guardarà i no es podrà recuperar la nota de l'avaluació contínua. Només es podrà recuperar l'examen final.
 • Per recuperar la nota de l'examen final, es podran presentar a la prova de recuperació els estudiants amb les següents condicions: 
  • Si la mitjana de l'examen final està aprovada però s'ha obtingut menys de 4 en alguna de les parts, s'haurà de recuperar la part o parts amb menys de 4.
  • Si la mitjana de l'examen final està suspesa, s'hauran de recuperar totes les parts per sota de 5 punts.
  • Igualment que en l'avaluació ordinària, la nota final que quedi de l'examen final després de la recuperació ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.
 • Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria d'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

Estudiants repetidors

Els estudiants repetidors poden escollir durant la primera setmana de curs entre fer el recorregut normal o bé fer l'examen parcial corresponent a l’avaluació continuada (25% de la nota) i el final (75% de la nota). En el cas que no diguin res durant la primera setmana de curs, s’entén que seguiran l'avaluació continuada com la resta d'estudiants.

Bibliografia


Bàsic

ROBBINS, Stephen. P. and COULTER, Mary. C.  (2020): Management (Global Edition). Pearson. 15th edition

 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Clark, T., & Vázquez, L. (2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores (Primera edición). Deusto.

 Osterwalder, A.. (2015). Diseñando la propuesta de valor : cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando. Deusto.

Complementary

GIL ESTALLO, Maria Angeles, GINER DE LA FUENTE, F (2013), Cómo crear y hacer funcionar una empresa.  Madrid. Ed. Esic. 9a edició.