Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Garolera Berrocal
Giovanni Giusti 
Julià Regader Villarroya 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E_4Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


L'assignatura examina com les persones creen i mantenen organitzacions complexes per poder arribar a uns objectius i a unes fites.

Els estudiants estudiaran les organitzacions des de la perspectiva de la teoria clàssica organitzacional amb un èmfasi posat en l'eficiència, la capacitat d'adaptació i altres perspectives com la cultural o la política.

Mitjançant l'ús de la "metodologia de el cas", els estudiants podran vincular el material teòric de l'assignatura a casos reals.

Continguts


Tema 1: Què són les organitzacions i quins són els seus principals reptes?

- Què és una organització?

- Dimensions del disseny organitzatiu

- L'evolució de la teoria i el disseny de les organitzacions

 

Tema 2: Disseny organitzatiu i estructura organitzativa

- Finalitat organitzativa

- Marcs de selecció d'estratègia i disseny

- Avaluació de l'eficàcia organitzativa

- Estructura organitzativa

- Alternatives de disseny organitzatiu

 

Tema 3: L'entorn extern i les relacions interorganitzatives

- El context ambiental

- Incertesa ambiental

- Teoria de la dependència dels recursos

- Teoria de l'ecologia de la població

- Visió institucional del disseny de l'organització

 

Tema 4: L'organització i l'entorn internacional

- Oportunitats globals vs locals

- Dissenyar l'estructura per adaptar-se a l'estratègia global

- Diferències culturals

- Nous enfocaments del disseny organitzatiu global

 

Tema 5: Cultura organitzativa i valors ètics

- Disseny i cultura de l'organització

- Cultura organitzativa, aprenentatge i rendiment

- Valors ètics i responsabilitat social

- Com els líders configuren la cultura i l'ètica

 

Tema 6: Tecnologies de la informació i control

- Informació per a la presa de decisions i control

- Enfortiment de la coordinació interna

- Enfortiment de les relacions externes

- Impacte de les TIC en el disseny de l'organització

 

Tema 7: Processos de presa de decisions

- La presa de decisions individual

- Presa de decisions organitzatives

- Marc de presa de decisions de contingència

- Errors de decisió i aprenentatge

 

Tema 8: Conflicte, poder i política

- Conflicte intergrupal a les organitzacions

- Poder i organitzacions

- Processos polítics a les organitzacions

- Utilitzar el poder, la política i la col·laboració

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Exposicions

20%

Examen final

60%

Participació a classe 20%

L'examen final de trimestre suposa el 60% de la nota. Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 per aprovar.

En recuperació només es podrà realitzar l'examen final que computarà el 60% de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsic

Giusti, Giovanni; Dopeso-Fernández, Roberto. Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment. International Journal of Manpower, 2020.

Daft, R.L., Murphy, J., Willmott, H. (2020).Organization Theory & Design: An International Perspective 4th Edición
 

Colella, F., Dalton, P., & Giusti, G. (2023). Moral Support and Performance. Management Science.

Complementary

Orazalin, N., & Baydauletov, M. (2020). Corporate social responsibility strategy and corporate environmental and social performance: The moderating role of board gender diversity. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(4), 1664-1676.

Triana, M. D. C., Jayasinghe, M., Pieper, J. R., Delgado, D. M., & Li, M. (2018). Perceived workplace gender discrimination and employee consequences: a meta-analysis and complementary studies considering country context. Journal of Management, 0149206318776772.