Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

David Carrión Isbert
Josep Patau Brunet 

Idiomes d'impartició


  • Català

 

 

Competències


Competències bàsiques
  • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

  • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
  • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
  • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
  • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

  • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’assignatura proposa la comprensió dels conceptes comptables bàsics per poder entendre i assimilar el procés d’elaboració dels estats comptables i el significat dels estats financers confeccionats com a resultat de l’activitat d’una organització.

Aquest sistema d’informació és aplicable per diferents tipus d’organitzacions. L’eix central de l’assignatura és la comprensió i el desenvolupament d’un cicle comptable, que es treballa a partir de la comptabilització de transaccions bàsiques de l’empresa i amb l'obtenció final d’un balanç de situació i d’un compte de resultats corresponents a l’activitat empresarial en un període de temps.

El coneixement i la correcta aplicació de la normativa comptable i dels criteris de valoració comptable completen els requeriments necessaris per aconseguir unes competències i unes capacitats bàsiques pel futur desenvolupament professional de l’alumne i pel seguiment dels estudis, i especialment, amb els relacionats amb l’itinerari de comptabilitat i finances.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Comptabilitat i sistemes d´informació.

L´entorn econòmic i la necessitat d´informació. Concepte de Comptabilitat. Usuaris de la informació comptable. Objectius de la informació comptable. Requisits de la informació comptable. Divisió de la comptabilitat.

 

Tema 2. El balanç: estructura econòmica i financera de l´empresa.

El patrimoni de l´empresa: variacions. La identitat comptable: actiu i passiu. Elements de l´actiu i del passiu. El balanç de situació com a expressió de l´equilibri patrimonial.

 

Tema 3. El mètode comptable

El mètode comptable: estructura i fins. La dinàmica empresarial: fets econòmics i fets comptables. El principi de dualitat. Tipus de fets comptables. El registre dels fets comptables. L´agregació comptable: els estats comptables. Canvis en el net patrimonial: resultat comptable. Expressió analítica de la dinàmica empresarial.

 

Tema 4. Instruments de representació: comptes i llibres de comptabilitat.

El compte com a instrument de representació comptable. Classes de comptes i propietats. Instruments materials: llibres de comptabilitat. El mètode de la partida doble.

 

Tema 5. Existències.

Classes d´existències. Procediment d´inventari permanent. Les operacions comercials. Comptabilització de les entrades i les sortides de magatzem. Procediment d´inventari periòdic: registres bàsics. Comptabilització de les operacions de compra i venda. Anàlisi comparativa dels procediments d´inventari permanent i periòdic.

 

Tema 6. Una aproximació al cicle comptable.

Resultat total i periòdic. Un aproximació al cicle comptable. Valoració comptable del patrimoni empresarial: principis comptables de valoració.

 

Tema 7. El resultat periòdic: ingressos i despeses.

Ingressos: concepte i classes. Despeses: concepte i classes. La periodificació. El resultat periòdic: la seva determinació i comptabilització. La distribució dels resultats. L´amortització de l´immobilitzat.

 

Tema 8. Comptabilització de transaccions bàsiques de l´empresa.

Comptes a cobrar i a pagar per operacions comercials. Immobilitzat. Finançament permanent i inversions financeres.

 

Tema 9. El cicle comptable.

Concepte i fases del cicle comptable. Obertura. Desenvolupament. Conclusió. Determinació del resultat de l´exercici. Tancament de comptes. Elaboració dels estats comptables. Diferents estructures del compte de resultats: en forma de comptes i en forma d´estat.

 

Tema 10. Normativa legal de la comptabilitat.

La regulació legal de la comptabilitat a Espanya: aspectes formals dels llibres comptables: els comptes anuals i el seu dipòsit. L´auditoria de comptes. El Pla General de Comptabilitat espanyol: concepte, objectiu, característiques, estructura, continguts principals

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

EXAMEN FINAL

                 60 %

EXAMEN PARCIAL

 

                  20 %

PRESENTACIÓ CASOS PRÀCTICS                                          

                 20 %

El 20% es formarà a partir de l'examen parcial. Un altre 20% per la presentació del casos pràctics. 

L'examen a fi de trimestre suposa el 60% de la nota (40% pràctic + 20% teòric). L’examen teòric consisteix en preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. Cal treure una nota mínima de 4 sobre 10 per tenir dret a fer nota mitja, en cas de que no superi aquest 4 sobre 10 no es superarà l’assignatura i la nota final serà la de l´examen final.

A la recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 60 % de la qualificació final, ja que es conservarà la nota del parcial i de les pràctiques. En la recuperació els estudiants hauran de treure una nota mínima de 4 sobre 10 per tenir dret a fer nota mitja, en cas de que no superin aquest 4 sobre 10 no es superarà l’assignatura i la nota final serà la de l´examen de recuperació.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2021): Reial Decret 1/2021, 30 de gener.

SERRA SALVADOR, VICENTE.; GINER INCHAUSTI, BEGOÑA.; VILAR SANCHIS, EDUARDO.: Sistemas contables de información financiera (una introducción a la Contabilidad). Editorial Tirant lo Blanc, 2010

Complementary

MUÑOZ MERCHANTE, A. (2011): Introducción a la Contabilidad. Ediciones Académicas, S.A.

URIAS VALIENTE, J. (2004): 2 volúmenes: 1.- Introducción a la contabilidad: Aspectos teòricos y 2.- Manual práctico de contabilidad: Introducción. Madrid. Ediciones Académicas.

SOLÀ ,M.; VILARDELL, I. (2009): Introducción a la contabilidad general. McGrawHill

MONTESINOS JULVE, VICENTE (2009): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional. Ariel. 6ª edición corregida y puesta al día adaptada al Plan General de Contabilidad.

ALBELDA, E. y SIERRA, L. (2014): Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos. Pirámide.

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (2021): Reial Decret 1/2021, 30 de gener.

DIÉGUEZ, J. (Coord.) (2015): Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. Pirámide.

LOSILLA, M.F. (2011): Prácticas de contabilidad financiera. Madrid: Garceta.