Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Georgina Dalmau Sanleandro

Idiomes d'impartició


 • English

El material complementari podrà estar en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • CE7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


La comunicació de massa es torna digital a una velocitat de vertigen. Els ciutadans, les empreses i les institucions fan servir les plataformes digitals per comunicar-se. Fins ara, les empreses tenien el control dels missatges que emetien. En aquest context, la reputació estava més aviat sota el seu control, doncs la influència que podien tenir els consumidors mitjançant el boca a boca era limitada. En el nou context, els ciutadans participen de la creació i distribució de continguts, i la reputació ja no només pertany a l'empresa sinó també als consumidors, que mitjançant el boca a boca virtual poden acreditar o desprestigiar una empresa. 

L'alumne coneixerà els models de gestió de la comunicació 2.0 i les converses online.

L'alumne aprendrà a gestionar la reputació online d'una marca o persona a Internet.

L'alumne sabrà com prevenir i gestionar una crisi de reputació.

L'alumne s'enfrontarà a casos reals de crisi de reputació en l'àmbit 2.0 i analitzarà les principals claus, encerts i errors en la gestió de les mateixes.

L'alumne aprendrà a debatre i defensar arguments.

L'alumne participarà d'un role play: haurà de prendre decisions clau per a la gestió i resolució de crisi digitals reals i fictícies.

Continguts


TEMA 1: CONTEXT DE LA COMUNICACIÓ 2.0. I EL MÀRQUETING DIGITAL

 • El context comunicatiu 2.0 i la reputació online

TEMA 2: RELACIONS PÚBLIQUES 2.0

 • De la identitat a la reputació passant per la imatge al context digital: verificació + validació, vessant personal i vessant corporativa
 • La importància de la visibilitat i el reconeixement de la marca. La marca com a relat (arquetips, storytelling)
 • Casos d'estudi de la marca personal
 • Casos d'estudi d'identitat corporativa

TEMA 3: COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERN

 • Anàlisi de la reputació i la comunicació interna i externa corporativa
 • Detecció de stakeholders + canals de comunicació interna i externa
 • La comunicació de crisi en la comunicació corporativa
 • Casos d'estudi 

TEMA 4: CONCLUSIONS SOBRE REPUTACIÓ ONLINE I IDENTITAT DIGITAL

 • Marc legal, econòmic i ètic de la reputació digital
 • La memòria d'Internet i el dret a l'oblit

Sistema d'avaluació


50% SE4. Examen final.
40% SE2. Pràctiques individuals o de grup

10% SE1. Participació a l'aula tant presencial com virtual

 

Bibliografia


Bàsic

 LEVINE, RICK; LOCKE, CHRISTOPER; SEARLS, DOC; WEINBERGER, DAVID. El manifiesto Cluetrain: El Ocaso de la Empresa. Bilbao: Deusto, 2009.

ACED, C. Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC, 2013.

ACED, CRSITINA; ARQUÉS, NEUS; BENITEZ, MAGALI; LLODRÁ, BEL; SANAGUSTÍN, EVA. (2009). Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en internet. Madrid: Gestión 2000, 2009.

 

Cuaderno de Comunicación EVOCA Reputación Digital e Identidad Online: http://neolabs.es/evoca/down/cuadernos5.pdf

Cuaderno de comunicación EVOCA 9 Comunicación corporativa http://neolabs.es/evoca/down/cuadernos9.pdf

THEAKER, ALISON (2011) The Public Relations Handbook (Media Practice). New York: Routledge

Complementary

MARTÍNEZ SANZ, RAQUEL. y DURÁNTEZ-STOLLE, PATRICIA. “La gestión de crisis en el escenario digital: efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en su comunicación”. En: II Congreso Internacional Sociedad Digital,Universidad Complutense de Madrid, 2011.

LINDSTROM, MARTIN Buyology, Verdades y mentiras de por qué compramos (2010), Gestión 2000