Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aleksander Kucel
Ivette Fuentes Molina 
Roberto Dopeso Fernández 

Idiomes d'impartició


 • English
 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

 • CE11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir els conceptes i els principis bàsics per entendre el funcionament de les economies contemporànies, emfatitzant en l'estudi dels mercats, els seus agents: empreses, consumidors i administracions públiques i les interrelacions que s’estableixen entre ells.

Continguts


1.            El concepte i el mètode en economia:

1.1.        Què és l'economia. Historia de pensament econòmic. 

1.2.        Metodologia de l’economia.

1.3.        Economia normativa i economia positiva.

1.4.        Aplicacions.

1.5.        L’escassetat, l’elecció i factors productius.

1.6.        La frontera de les possibilitats de producció (FPP).

1.7.        Cost d’oportunitat.

1.8.        Llei de rendiments decreixents.

1.9.        Microeconomia i macroeconomia.

1.10.      Representacions gràfiques en l’economia.

2.            L’especialització, el intercanvi i el diner.

2.1.        L’especialització i el intercanvi. Eficiència del mercat.

2.2.        Avantatge absolut i comparatiu.

2.3.        Economies d’escala.

2.4.        Bescanvi i economia monetària: les funcions del diner.

3.            Els mecanismes de mercat: l’oferta i la demanda.

3.1.        Els determinants de la demanda i els seus desplaçaments.

3.2.        Els determinants de l’oferta i els seus desplaçaments.

3.3.        L’equilibri del mercat.

3.4.        Les lleis de l’oferta i la demanda.

3.5.        Aplicacions de l’anàlisi de l’oferta i demanda.

4.            L’elasticitat de l’oferta i la demanda.

4.1.        L’elasticitat de la demanda: preu, substitució i renda.

4.2.        L’elasticitat de l’oferta.

4.3.        L’elasticitat de l’ingrés dels productors i la despesa dels consumidors.

5.            La teoria de l’elecció del consumidor.

5.1.        La restricció pressupostària.

5.2.        Les preferències del consumidor.

5.3.        L’optimització en l’elecció del consumidor.

5.4.        La obtenció de la corba de la demanda.

6.            El paper de l’Estat en economia.

6.1.        La diversitat de les activitats econòmiques i agents econòmics.

6.2.        Preus màxims i mínims (efectius i inefectius).

6.3.        Externalitats (generalment).

7.            L’empresa en un mercat de competència perfecte.

7.1.        Maximització de beneficis en una empresa competitiva. 

7.2.        Demanda i ingrés marginal de l’empresa.

7.3.        Òptim de producció i corba d’oferta de l’empresa a curt i llarg termini.

7.4.        Resposta de l’empresa a variacions dels costos dels factors.

7.5.        Mercats contestables: entrada i sortida d’empreses; externalitats.

8.            Poder de mercat i fixació de preus.

8.1.        El monopoli: ineficiència i cost social del monopoli.

8.2.        Discriminació de preus.

8.3.        Monopoli i monopsoni bilateral.

8.4.        Integració vertical i preus de transferència.

8.5.        Regulació dels monopolis.

8.6.        Absència de comportaments estratègics (simultaneïtat d’accions): solució de Cournot i solució de Bertrand.

8.7.        Comportaments estratègics (accions seqüencials): solució de Stackelberg.

8.8.        Maximització conjunta de beneficis: col·lusió i càrtel.

8.9.        Les barreres d’entrada.

9.            Teoria de jocs i estratègia competitiva.

9.1.        Cooperació i conflicte.

9.2.        Mecanismes alternatius de coordinació.

9.3.        El marc institucional: els drets de propietat.

9.4.        Equilibri de Nash i òptims de Pareto.

9.5.        Equilibri perfecte de Nash en subjocs.

10.          L’anàlisi econòmic dels mercats de treball.

10.1.      Els mercats de factors de producció.

10.2.      Els ingressos i la discriminació.

10.3.      La desigualtat de la renda i pobresa.

Sistema d'avaluació


La nota final d'aquest curs consistirà dels següents elements obligatoris:

 • Examen final tipus test: 60% (RECUPERABLE NOMÉS SI ES PRESENTA L'EXAMEN FINAL)
 • Treball en grup i exposició: 30% (EL % DE PRESENTACIÓ NO ÉS RECUPERABLE)
 • Lliurament d'un conjunt d'exercicis i participació: 10% (NO RECUPERABLE)

És imprescindible aprovar totes les parts del curs amb una nota de 5 per aprovar el curs. La nota final de tall per aprovar l'assignatura serà un 5/10.

L'estudiant que no present l'examen final no podrà presentar-se a l'examen de recuperació.

L'estudiant només podrà recuperar l'examen final i no les parts de l'avaluació continuada.

Resum de les ponderacions d’avaluació:

Examen final

60%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

10%

Treball en grup i exposicions

30%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

MANKIW, G. (2020) “Principios de Economía”. Thompson-Paraninfo. Octava edición. Madrid.

Complementary

PARKIN, M. (2008) “Economía”. Pearson. 8ª Edición. México.

SAMUELSON, P. A., NORDHAUS W. D. (2010) “Economía. Con aplicaciones a Latinoamérica”. McGraw Hill. Décimo novena edición. México.

PATRICIO GARCÍA MÍNGUEZ, AUSIAS RIBÓ ARGEMÍ, FERNANDO SÁNCHEZ LOSADA, MÓNICA SERRANO GUTIERREZ, ALEXANDRINA PETROVA STOYANOVA, MONTSERRAT VILALTA BUFÍ (2015). 100 Problemas de microeconomía que te harán pensar.Ed Paraninfo