Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Zahaira Fabiola González Romo

Idiomes d'impartició


  • Castellano

Competències


Competències bàsiques
  • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

  • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

  • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
  • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

  • CE11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

  • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

  • CE7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

Competències generals
  • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

  • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Descripció


El dissenyador gràfic és un creador que té per objecte la utilització de l'llenguatge gràfic per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació. La finalitat de l'assignatura és proporcionar una formació especialitzada per a la realització de projectes de disseny i maquetació.

Continguts


1. Introducció a la Comunicació Visual

2. Elements del Disseny Gràfic

2.1.Composició de textes

2.2. La imatge

3. La regla dels terços i la Proporció Àuria

4. Retícules

5. Els principis de la composició artística

5.1. La divisió de l'espai

5.2. Unitat

5.3. Èmfasi

5.4. Equilibri

5.5. Direcció

5.6. Continuïtat

5.7. Ritme

5.8. Transicions

5.9. Moviment

5.10. Relació entre fons i figura

Sistema d'avaluació


Treballs individuals i / o en grup (realitzats tant a l'aula com fora d'ella) 40%

Projecte final 30%

Avaluació final 30%

Bibliografia


Bàsic

HELLER, S. 100 ideas que cambiaron el diseño gráfico. Blume, 2012.

WONG. W. Fundamentos del Diseño. Gustavo Gili, 2004.

ARNHEIM, R. Arte y percepción visual. Alianza Editorial, 2000

DONDIS, A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Colección GG Diseño, 2014.